کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

* ستاد مرکزی امداد امام (ره) - مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات - دفتر تشکیلات و بهبود روش ها

تلفن تماس : 23902152-021 ( آقای همتی - مدیر کل تشکیلات و بهبودروش ها )

فکس :23903091-021

* گروه فرآیندها و بهبود روش ها :

تلفن تماس : 23902831-021 ( آقای جلیلوند - رییس گروه فرآیند ها و بهبود روش ها )

فکس : 23903091-021

پست الکترونیکی : process@emdad.ir