کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

 

معاون اداری و مالی

آقای علیرضا عسگریان

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت استراتژیک

سال تولد: 1345

تلفن: 22481575  نمابر: 22481576

fos@emdad.ir

 

قایم مقام معاون اداری و مالی

آقای مجید باجلان

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت مالی

سال تولد: 1355

تلفن: 65-23902064  نمابر: 22481576

fos2@emdad.ir

 

مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان

آقای احمدرضا دالوند 

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سال تولد:1353

تلفن: 22481620   نمابر: 22481623

hrm@emdad.ir

 

مدیر کل امور مالی

آقای مرتضی اسودی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سال تولد: 1346

تلفن: 22481590 نمابر:22481591

acc@emdad.ir

 

مدیر کل خدمات و تدارکات

آقای محسن حسینی

فشمی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت

سال تولد: 1347

تلفن: 23902070  نمابر: 22481578

log@emdad.ir

 

مدیر کل امور اجرایی وام

آقای رجب غلامی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

سال تولد: 1348

تلفن:  23902770  نمابر:  22481627

lno@emdad.ir