کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

 • در اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف در خصوص ارتقاء بهره وري در چارچوب استقرار بودجه ريزي عمليات و بهبود فرآيند، پرسنل مالی ضمن شركت در كارگاههاي آموزشي قيمت تمام شده و بودجه ريزي عملياتي، زمينه سازي اجراي اين مهم را در اولويتهاي فعاليتهاي خود قرار داده است. جهت اجرايي نمودن سيستم بهاي تمام شده سه مديريت و دفتر استان یکی از استانها کشور به عنوان پايلوت انتخاب گرديد و كليه فعاليتها و خدمات موجود شناسايي و هزينه هاي مرتبط به آنها تخصيص داده شد و بهاي تمام شده اين سه مديريت و دفتر استان استخراج گردید. که مشروح این فعالیتها در ذیل آمده است.

 

پروژه تدوین و استقرارنظام جامع محاسبه و مدیریت قيمت تمام شده فعالیت ها و خدمات در کمیته امداد امام خمینی(ره)

فعالیت های صورت گرفته در اجرای پروژه

 • آشنایی و آموزش های مفهومی
 • انتخاب محدوده پروژه (طرح پایلوت)
 • تعیین سناریو های
 •  محاسبه قیمت تمام شده
 • گام های اجرایی پروژه و محاسبه قیمت تمام شده
 • راستی آزمایی و استخراج قیمت تمام شده نهایی

 

 

 

 

فاز اول: آشنایی و آموزش های مفهومی

 • برگزاری دوره ی آموزشی
 • شناسایی مزایا و چالش ها
 • افزایش توان علمی و فنی همکاران
 • 1232 نفرساعت آموزش (22نفر به مدت 56 ساعت)

فاز دوم: انتخاب محدوده پروژه (طرح پایلوت)

 • انتخاب استان و مدیریت شهرستانهای مدنظر
  • تصمیم به اجرا با توجه به مزایا
  • گستردگی شعب و همچنین فعالیت ها و خدمات مشابه
  • کاهش ریسک اجرا بصورت کشوری
  • مشاهده چالش ها و چگونگی محاسبه قیمت تمام شده در اجرا

فاز سوم: تعیین سناریو های قیمت تمام شده

 • فعالیت ها و خدمات دفتر استان
 • فعالیت ها و خدمات مدیریت شهرستانها

 

 

فاز چهارم: گام های اجرایی پروژه

 • گام اول: شناسايي عناصر مدل هزينه (زنجيره توليد ارزش)
 • گام دوم: ورود اطلاعات هزينه ها
 • گام سوم: تسهيم هزينه‌ها
 • گام چهارم:اخذ تعداد خدمات ارائه شده

گام اول: شناسايي عناصر مدل هزينه (زنجيره توليد ارزش)

انتخاب پلتفورم هزینه یابی : هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

 • الف)شناسايي هزينه ها (منابع)
  • شناسايي درخت حسابهاي هزينه اي و شيوه نگهداشت آنها در سازمان در قالب كل، معين و تفصيلي (ريز مواد)
  • شناسايي پرسنل رسمي
  • شناسايي پرسنل غیر رسمي
 • ب)شناسايي فعاليتها
 • ج)شناسايي خدمات
  • برگزاری جلسات متعدد با مسئولین مدیریت شهرستانها و احصاء
  • فعالیت ها و خدمات
  • برگزاری جلسات با حوزه های ذیربط در ستاد مرکزی و دریافت نظرات اصلاحی
  • برگزاری جلسات ویژه و اعمال نظرات حوزه ها و نهایی نمودن فعالیت ها و خدمات                 

گام دوم: ورود اطلاعات هزينه ها

 • الف) انتقال  اطلاعات هزينه اي در سال 1391 از نرم افزار جامع اداری و مالی
 • ب) انتقال اطلاعات هزينه کارکنان رسمي در سال 1391 از نرم افزار جامع اداری و مالی
 • ج) انتقال اطلاعات هزينه کارکنان غيررسمي در سال 1391

گام سوم: تسهيم هزينه‌ها

الف) تسهيم هزينه هاي غير مستقيم فعاليتهاي ماموريتي روي فعاليتها

ب) انتساب هزينه هاي پرسنل رسمي و غير رسمي روي فعاليتها از طریق اخذ گزارش از کارکنان(Time Sheet)

ج) انتساب فعاليتهاي پشتيباني روي ساير فعاليتهای اصلی

د) انتساب هزينه فعاليتهاي اصلی روي خدمات

گام چهارم:اخذ تعداد خدمات ارائه شده

 • اخذ گزارشات مالی
 • استعلام از حوزه های مربوطه در مدیریت شهرستانها
 •  تعیین تعداد خدمات ارائه شده و ورود به نرم افزار

 

 

فاز پنجم: راستی آزمایی و استخراج قیمت تمام شده نهایی 

 • اصلاح اطلاعات ومحاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها
 • مراجعه حضوری به مدیریت شهرستانها
 • مصاحبه حضوری با کارکنان و یا استعلام از مسئولین
 • راستی آزمایی فعالیت های منتسب شده به کارکنان
 • راستی آزمایی تعداد خدمات ارائه شده توسط مستندات و گزارشات نرم افزارها

فاز ششم :

نتايج و آمارهاي استخراج شده از اجراي طرح پايلوت در جلسه شوراي معاونين با حضور مقام محترم سرپرستي ،قائم مقام  و معاونين محترم ارايه گرديد كه مورد استقبال و پذيرش قرار گرفت و باز خورد مثبتي از اجراي اين طرح دريافت شد.

 • برنامه هاي آتي اداره كل مالي جهت پياده سازي سيستم بهاي تمام شده در كشور

 

94سال

ارايه فعاليتها و خدمات دفاتر استانها و ستاد مركزي - ارايه گزارش 10استان پايلوت

95سال

ارايه گزارش اجرايي نمودن نرم افزار در كل كشور

96سال

ارايه گزارش از نتايج حاصله