کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

در راستای اجرای تأکیدات مقام محترم سرپرستی و تصمیمات شورای رفاه کارکنان، مقرر گردید تسهیلات و امکانات اقامتی جهت درمان همکاران و خانواده آنان در شهر تهران مهیا گردد. لذا همکارانی که جهت ادامه درمان (به تأیید اداره بهداشت و درمان استان مبنی بر عدم امکان درمان در استان مربوطه) نیاز به مراجعه به مراکز پزشکی در شهر تهران را دارند، می‏توانند با شرایط ذیل از تسهیلات اسکان بهره‏مند گردند.

 

الف) مشمولين :

ماده 1 : كاركنان رسمي، قراردادي تمام وقت، مأمور داراي پست سازماني و همراهان درجه یک آنان.

تبصره 1 : همراهان درجه يك شامل همسر، فرزند (تحت تکفل) ، پدر و مادر همكار مي‏باشد.

 

ب) شرايط :

ماده 2 : تعداد افراد مجاز جهت استفاده از تسهیلات اسکان درمانی شامل: بیمار ، یک نفر همراه (در صورت نیاز و تشخیص اداره بهداشت، درمان و امور بیمه) و فرزندان زیر 5 سال در هر نوبت می‏‏باشد.

ماده 3 : همراه داشتن شناسنامه افراد الزامی بوده و هتل از پذیرش افراد فاقد شناسنامه معذور می‏باشد.

ماده 4 : هتل یا محل اقامت از پذیرش بیمارانی که مبتلا به بیماریهای واگیردار باشند معذور است. لذا ترتیبی اتخاذ گردد که اینگونه بیماران در بدو ورود مستقیماً به مرکز درمانی مربوطه مراجعه نمایند. بدیهی است فقط همراه (مجاز) می‏تواند از تسهیلات اسکان استفاده نماید.

ماده 5 : هر کارمند می‏تواند حداکثر برای 3 نوبت در طول سال از مزایای تسهیلات اسکان درمانی استفاده نماید.

ماده 6: مدت اقامت در هر نوبت بستگی به طول درمان و حداکثر 7 روز می‏باشد و در صورت ضرورت ادامه درمان، مراتب باید مجدداً از طریق استان مربوطه تأیید و درخواست گردد. (از سهمیه نوبت بعدی استفاده می‏گردد)

تبصره: بیماران خاص، سرطانی و صعب العلاج با ارائه مدارک پزشکی مستند و تأیید اداره بیمه و بازنشستگان مرکز از این قاعده مستثنی می باشند.

 

ج) نحوه پرداخت هزینه ها :

ماده 7: هزینه دریافتی از همکار: برای مرتبه اول 10درصد ، مرتبه دوم 20درصد و مرتبه سوم 30درصد هزینه اسکان می‏باشد که می‏بایست نقداً توسط متقاضی به هتل پرداخت گردد.

تبصره1 : پرداخت کلیه هزینه های متعلقه بعد از نوبت سوم (در طول سال) به عهده متقاضی می‏باشد.

تبصره2 : فرانشیز (درصد مشارکت همکار) جهت استفاده بیماران سرطانی و صعب العلاج در کلیه دفعات استفاده 10 درصد می‏باشد.

تبصره3 : در صورت رزرو هتل و عدم حضور متقاضی در موعد مقرر، موضوع توسط اداره کل امور اداری و رفاه کارکنان بررسی و در صورت عدم وجود دلیل موجه ، هزینه مربوطه از حقوق و مزایای متقاضی کسر خواهد شد. لذا لازم است برنامه‏ریزی دقیق جهت حضور به موقع کارکنان بعمل آید.

تبصره4: هزینه های اسکان بر اساس توافق و قرارداد منعقده فی‏مابین کمیته امداد استان میزبان و هتل محل اسکان محاسبه می‏گردد.

 

د) فرآيند پذيرش و روش اجرايي :

ماده 8 : متقاضی می‏بایست فرم درخواست استفاده از تسهیلات اقامتی جهت درمان کارکنان (پیوست) را تکمیل و به همراه مستندات پزشکی به اداره بهداشت، درمان و امور بیمه استان خود ارائه دهد.

ماده 9: اداره بهداشت، درمان و امور بیمه استان مربوطه (استان اعزام کننده) می‏بایست مدارک پزشکی بیمار را بررسی و در صورت تأیید به اداره امور اداری و رفاه استان ارجاع نماید.

تبصره1 : ضروری است اداره بهداشت، درمان و امور بیمه استان دقت لازم در خصوص عدم امکان درمان در استان و لزوم اعزام به استان میزبان (استانهای دارای امکان اسکان درمانی) را بعمل آورند.

ماده 10 : اداره امور اداری و رفاه کارکنان استان اعزام کننده می‏بایست پس از تأیید فرم مربوطه، نامه درخواست را در سیستم اتوماسیون اداری تهیه و به انضمام فرم درخواست به اداره کل امور اداری و رفاه کارکنان ارسال نمایند.