کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

وزارت بازرگاني ــــ وزارت رفاه و تامين اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان

 

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1386/4/17 درخواست شماره 40/73/ص/86 مورخ 1386/3/30 وزارت رفاه و تامين اجتماعي در خصوص ساز و کار اجرايي بند«د» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 موضوع اعتبار 35 درصد رديف 503659 را مورد بحث و بررسي قرار داد و تصميم هايي به شرح زير اتخاذ کرد:

1- جامعه هدف:

جامعه تحت پوشش اين مصوبه حداکثر 9 ميليون نفر شامل مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور (دايمي و پشت نوبتي)، زنان و کودکان بي سرپرست و نيازمند و خانواده هاي کم درآمد هستند.

2- نحوه توزيع اعتبار، کالاهاي هدف، ميزان يارانه و قيمت فروش آن، به شرح جدول زير تعيين مي شود:

جدول نحوه توزيع 35 درصد اعتبار رديف 503659 قانون بودجه سال 1386:

يارانه مورد نياز  

(ميليارد ريال)

دستگاه مباشر

شرح

رديف

2880

کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور

بن غير نقدي خريد 9ميليون نفر با سرانه 320000 ريال)

1

5/2

وزارت بازرگاني

هزينه کارت اعتبار يا چاپ و توزيع بن خريد

2

4/250

وزارت رفاه و تامين اجتماعي

ذخيره بابت حوادث غير متقربه

3

1552

وزارت بازرگاني(شرکت بازرگاني دولتي)

تامين بخشي از يارانه کالا برگ هاي روستايي و عشايري ـــ انتقالي به بند"ج"

4

9/4684

جمع کل

 

3- مبلغ 2880 ميليارد ريال از اعتبار اين مصوبه براي يارانه خريد مواد غذايي در نظر گرفته شده است که در اختيار کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور قرار مي گيرد تا پس از تاييد اطلاعات افراد تحت پوشش و يا شناسايي شده دستگاه هاي مذکور با کد ملي توسط کميته موضوع بند (5) اين مصوبه، در قالب کارت اعتباري و يا بن غير نقدي خريد (با سرانه 320000 ريال) در اختيار افراد تحت پوشش اين مصوبه قرار مي گيرد.

4- ساز و کار اجرايي

1-4- وزارت بازرگاني (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصاد کشور) موظف است با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي حداثر يک ماه پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه انتشار بن ويژه يا کارت اعتباري جامعه هدف مورد اشاره در بند "الف" اين مصوبه اقدام و کالابرگ هاي مذکور را به نسبت 82و17 درصد در اختيار کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور قرار دهد.

2-4- با توجه به مفاد بندهاي "و"  و  "د"  تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 اعتباري معادل 4/250 ميليارد ريال به عنوان ذخيره در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار مي گيرد تا در صورت بروز هر گونه حوادث غير متقربه   (خشکسالي، سيل و زلزله) و با اعلام کالابرگ هاي فوق العاده براي مناطق حادثه ديده با تصويب کارگروهي مرکب از وزراي رفاه و تامين اجتماعي، کشور، بازگاني و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مورد استفاده قرار گيرد.

3-4- کالاهاي مشمول بن غير نقدي خريد شامل برنج، قند و شکر، حبوبات، روغن، گوشت، لبنيات، ماکاروني و ... مي باشد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي مجاز است در صورت لزوم به جاي بن غير نقدي معادل آن را به صورت نقدي پرداخت کند. کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور مکلفند نسبت به انعقاد قرار داد با عاملين توزيع شامل فروشگاه ها، شرکتهاي تعاوني و ساير عوامل توزيع اقدام نمايند.

4-4- دستگاه هاي مباشر موضوع اين مصوبه موظف اند به منظور پرداخت يارانه نقدي، از طريق سامانه رايانه اي بانکي يکي از بانک هاي کشور اقدام نمايد.

5- مسئوليت هماهنگي و نظارت بر نحوه اجراي اين مصوبه با کميته اي مرکب از وزارت رفاه و تامين اجتماعي سازمان ومديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت بازگاني است

6- کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور موظف اند اطلاعات افراد تحت پوشش و يا شناسايي شده خود را با کد ملي حداکثر تا پايان مردادماه سال 1386 از طريق سامانه رايانه اي در اختيار کميته موضوع بند (5) اين مصوبه قرار دهند.