کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ب/ق/93-10/9)                                    نوبت اول

      احتراماً ستاد مرکزی كميته امداد امام خميني(ره) در نظر دارد نسبت به خرید اقلام ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید که به این وسیله از فروشندگان محترم جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید:

ردیف

نام کالا

تعداد

تضمین شرکت در مناقصه

1

قبوض رسید وجه صدقات
کاربن لس دو برگی

40,000,000 شماره

300,000,000 ریال

2

ساعت زنانه و مردانه

5,000 عدد

60,000,000 ریال

   

 


      تضمین شرکت در مناقصه یک فقره ضمانتنامه بانکی یا یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه کمیته ی امداد امام خمینی (ره)  مورد قبول واقع می شود مهلت و محل دریافت اسناد شرکت در مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ یکشنبه 28/10/93 لغایت روز چهارشنبه 08/11/1393 از ساعت 9 صبح تا ساعت 30/15(روزهای شنبه تا چهارشنبه) به نشاني تهران – ابتدای جاده لشگرك - سوهانك –  مجتمع اداری فرهنگی ولایت - ساختمان یک طبقه اول اداره كل پشتیبانی ، اتاق 138 اداره بازرگانی وامور قراردادها، تلفن: 23902541 و23902790 با ارائه معرفی نامه کتبی.
     ضمناً متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیزاقدام نمایند.
 

  اداره کل پشتیبانی
    ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

لینک پایگاه اطلاع رسانی دولت

کد فراخوان قبوض رسید وجه صدقات کاربن لس دو برگی:1388729
کدفراخوان
ساعت زنانه و مردانه: 1388737

 

 


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ب/ق/93-10/9)                                                  نوبت دوم

     احتراماً ستاد مرکزی كميته امداد امام خميني(ره) در نظر دارد نسبت به خرید اقلام ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید که به این وسیله از فروشندگان محترم جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید:

ردیف

نام کالا

تعداد

تضمین شرکت در مناقصه

1

قبوض رسید وجه صدقات کاربن لس دو برگی

40,000,000 شماره

300,000,000 ریال

2

ساعت زنانه و مردانه

5,000 عدد

60,000,000 ریال

 
       تضمین شرکت در مناقصه یک فقره ضمانتنامه بانکی یا یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه کمیته ی امداد امام خمینی (ره)  مورد قبول واقع می شود مهلت و محل دریافت اسناد شرکت در مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ یکشنبه 28/10/93 لغایت روز چهارشنبه 08/11/1393 از ساعت 9 صبح تا ساعت 30/15(روزهای شنبه تا چهارشنبه) به نشاني تهران – ابتدای جاده لشگرك - سوهانك –  مجتمع اداری فرهنگی ولایت - ساختمان یک طبقه اول اداره كل پشتیبانی ، اتاق 138 اداره بازرگانی وامور قراردادها، تلفن: 23902541 و23902790 با ارائه معرفی نامه کتبی.
     ضمناً متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیزاقدام نمایند.
 
  اداره کل پشتیبانی
    ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
 

لینک پایگاه اطلاع رسانی دولت

کد فراخوان قبوض رسید وجه صدقات کاربن لس دو برگی:1388729
کدفراخوان
ساعت زنانه و مردانه: 1388737