کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معاونت اداری و مالی:

شماره تلفن:  23902066-021   نمابر: 22481576-021  رایانامه: fos@emdad.ir

اداره‌کل اموراداری و رفاه کارکنان:

شماره تلفن:............................... نمابر:..................................... رایانامه: ...............................@............

اداره‌کل امورمالی:

شماره تلفن:............................... نمابر:..................................... رایانامه: ...............................@...........

اداره‌کل امور اجرایی وام:

شماره تلفن:............................... نمابر:..................................... رایانامه: ...............................@............

اداره‌کل پشتیبانی:

شماره تلفن: 80-02122481579      نمابر:02122481578       رایانامه: log@emdad.ir

 

« لینک » دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات