کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين

والأقربين و اليتامي ‌َو المساكين و ابن السّبيل و ما تفعلوا

من خير فإن الله به عليم.  

(اي پيغمبر) از تو سؤال مي‎كنند در راه خدا چه انفاق‌ كنيم؟

بگو هر چه از مال خود انفاق كنيد درباره پدر و مادر و نزديكان

و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان‌ رواست و هر كار خيري مي‎كنيد

خداوند از آن آگاه است .                                                                                 (سوره بقره، آيه 215)

 

فقر از مهمترين مسائل و دردهاي جوامع بشري است و قسمت بزرگي از تلاش­هاي انسان و جوامع و مكتب­ها در مبارزه با اين مشكل خلاصه‌ مي‎شود، عليرغم پيشرفت­هايي كه در بيشتر شئون نصيب انسان گشته، هنوز آمار افراد فقير و تنگدست كه در تأمين معاش خود درمانده‌اند بالاست و سيستم‎هاي اقتصادي حاكم بر كشورها در حل اين مشكل سخت درمانده‌اند.

اسلام كه ديني مبتني بر ايدئولوژي الهي و بينش توحيدي است به اين مسئله انديشيده و راه­حل­هايي را ارائه داده است‌. در اين ارتباط ‌رسيدگي و مراقبت از بيماران، معلولان، از كارافتادگان، اسيران، ايتام، زنان بي‎‎سرپرست، سالمندان، در راه­ماندگان، مصيبت‎زدگان، آسيب‌ديدگان، مستمندان و محرومان را مطرح و از جمله وظايف حكومت اسلامي و امت مسلمان قلمداد نموده ‌است.

كميته امداد امام خميني به عنوان نهادي جوشيده از بطن انقلاب شكوهمند اسلامي و با الهام از تعاليم تعالي بخش شرع مقدس، توليت و رسيدگي به مسائل و مشكلات مددجويان و محرومان در تمامي زمينه‌‎هاي ممكن را در رأس برنامه‎ها و اقدامات خود قرارداده است.

در اين فصل اطلاعات مختصري از وضعيت خانوارها و نفرات مورد حمايت طرح مددجويي ارائه شده است.

 

تعاريف و مفاهيم:

خانوار عشايري‌: نوعي از خانوارهاي معمولي است كه وابستگي ايلي داشته و كوچ رو نيز باشد، هرچند در زمان تحقيق در محل ثابتي سكونت ‌داشته باشد.

سرپرست خانوار: عضوي از خانوار است كه اعضاي خانوار وي را به اين عنوان معرفي مي‎كنند. در مواردي كه اعضاي خانوار كسي را بعنوان سرپرست معرفي نكنند، مسن‎ترين فرد به عنوان سرپرست خانوار شناخته مي‎شود. در خانوارهاي يكنفره، همان فرد سرپرست خانوار به شمار مي‎آيد.

خانوار معمولي: خانوار معمولي از افرادي تشکيل مي­شود که با هم در يک اقامتگاه زندگي مي­کنند، با يکديگر همخرج هستند و معمولاً با هم غذا مي­خورند. بنابراين لازم نيست که اعضاي يک خانوار حتماً با يکديگر رابطه خويشاوندي داشته باشند. به عبارت ديگر خانوار لزوماً با خانواده يکي نيست. فردي که به تنهايي زندگي مي­کند نيز، خانوار تلقي مي­شود.

خانوار مورد حمايت: به خانواري گفته مي‎شود كه واجد شرايط دريافت كمك از كميته امداد بوده و در تمام يا مقطعي از سال از خدمات و كمك­هاي كميته امداد برخوردار مي‌گردد.           

مددجو: به فردي گفته مي شود كه دچار مشكلات جسمي، اقتصادي يا اجتماعي شده و بدون دريافت كمك و خدمات ويژه از سازمان­هاي مربوط، قادر به استقلال و خودكفايي اقتصادي و اجتماعي نباشد.    

مددجوي مورد حمايت: به مددجويي گفته مي‎شود كه ‎به دليل‎همخواني وضعيت عمومي وي ‎با شرايط‎پذيرش مندرج در دستورالعمل سازمان­هاي‎ ذيربط ‎از امكانات‎ پيش‎بيني شده به ‎طور مستمر بهره‎مند شود.

علت حمايت: منظور عللي ‎است‎كه خانوار نيازمند تشخيص‎داده شده و زيرپوشش طرح­هاي حمايتي ‎قرارگرفته است.

طرح مددجويي: طرحي است كه براساس آن افراد بنا به عللي از قبيل فقدان سرپرست، از كارافتادگي سرپرست، معلوليت سرپرست و بيماري سرپرست يا استيصال و درماندگي برحسب نوع نيازمندي، مورد حمايت مستمر كميته امداد قرار مي‎گيرند.

سالمند: به افراد 60 ساله و بيشتر سالمند گفته مي‎شود.                

طرح شهيد رجايي: طرح شهيدرجايي، طرحي است که به موجب آن سالمندان روستايي و عشايري نيازمند و عائله تحت تکفل آنها زيرپوشش خدمات حمايتي قرار مي­گيرند.

از مورد حمايت خارج شده: مددجوي مورد حمايتي كه بنا به عللي مانند اشتغال به كار يكي از اعضاي خانوار، ازدواج، فوت، مهاجرت، دريافت كمك از ديگران، مراجعت سرپرست يا نان‎آور و يا عدم استحقاق از مورد حمايت خارج شده باشند.

پرونده در نوبت تحقيق: پرونده‎اي است كه جهت تحقيق محلي و بررسي وضعيت استحقاق يا عدم استحقاق خانوار در اختيار مددكار قرار گرفته است.

پرونده در نوبت حمايت: پرونده‏اي است كه در آن استحقاق خانوار براي مورد حمايت قرار گرفتن محرز گرديده ولي به دليل كمبود بودجه يا عدم وجود امكانات مورد نياز در نوبت حمايت قرار مي‎گيرد.

مددجويان تحقيق شده غير نيازمند: به مددجوياني اطلاق مي‎شود كه پس‎از تحقيق و بررسي، عدم استحقاق و نيازمندي آنها محرز مي‎گردد.

كمك مستمري: وجهي است كه به صورت نقدي، كالا يا خدمات با نظر مددكار اجتماعي يا كارشناسان مربوطه طبق ضوابطي به افراد خانوارهاي نيازمند تا رسيدن به مرحله بازتواني و رفع مشكل به طور ماهانه پرداخت شود.

كمك مالي غيرمستمر: به وجوهي گفته مي‎شود كه به منظور رفع نيازهاي ضروري و تحقق برنامه‎هاي بازتواني افراد و خانواده‎هاي مورد حمايت، براساس آيين نامه اجرايي مصوب سازمان­هاي مددكاري قابل پرداخت باشد.

 

مددجویان مورد حمایت طرح مددجویی:

در پایان سال 1392 تعداد خانوار مورد حمایت طرح مددجویی 1159368 خانوار بوده که تعداد 820180  خانوار (70/7 درصد) در مناطق شهری و 339188 خانوار (29/3 درصد) در مناطق روستایی ساکن بوده­اند. تعداد خانوار مورد حمایت در پایان سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال قبل 4/9 درصد افزایش داشته است، که این درصد افزایش برای مورد حمایت­های شهری 4/7 درصد و برای مورد حمایت­های روستایی5/4 درصد می­باشد.

بطور متوسط از سال 1388 لغایت 1392 سالانه 1/2 درصد از تعداد خانوارهای موردحمایت کاسته شده که این درصد کاهش برای خانوارهای شهری 0/6 درصد و برای خانوارهای روستایی 2/6 درصد بوده است.

 

- تعداد نفرات مورد حمایت:

جمعیت موردحمایت طرح مددجویی درپایان سال1392تعداد 2605940 نفر شامل1718585 نفر ( 65/9 درصد) شهری و 887355  نفر (34/1درصد) روستایی بوده است.

تعداد نفرات موردحمایت در پایان سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال قبل 5/1 درصد افزایش داشته است. این نسبت برای افراد شهری 6/2 درصد و برای افراد روستایی 3/2 درصد افزایش داشته است.