کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مددجویان موردحمایت طرح شهیدرجایی:

در پایان سال 1392 تعداد 691726 خانوار سالمند با جمعیت 1379489 نفر موردحمایت این طرح قرار داشته­ اند که نسبت به رقم مشابه سال قبل ازنظر تعداد خانوار 2/1 درصد و از نظر تعداد نفرات 2/1 درصد افزایش داشته است.

بطور متوسط از سال 1388 تا سال 1392 از نظر تعداد خانوار، سالانه 1/0 درصد و از نظر تعداد نفرات 3/1 درصد کاهش داشته است.