کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آموزش های کوتاه مدت 

جهان امروزی تحت تاثیر عوامل محیطی دستخوش دگرگونیها و تحولات سریع و روز افزون است. سازمانهائی که در این محیط پرتلاطم قرار میگیرند ، طبعا متاثر از این تحولات خواهند بود . آهنگ این تغییرات بگونه ای تند است که اگر مدیران سازمانها در پاسخ به آن غفلت یا تعلل کنند ممکن است بسیار گران و حتی فاجعه آفرین باشد.

بنابر این سازمانها برای بقای خود می بایست با مسائل گوناگون که مواجه میشوند راه حل هائی را برای آن پیدا کنند ، به عبارتــی تغییرات پیرامــون خودرا به نحــو احســن مدیریت نمایند. از آنجائیکـــه پیش بینی رخــدادها بسیار دشوار و در مواردی ناممکــن به نظر می رسد ، یکـــی از وظایف اصلـــی مدیران ، تجهیز کارکنان و به تعبیر دیگر تجهیز منابع انسانی سازمان جهت پیش بینی آینده و آمادگی برای تطبیق با رخدادهـــا و وقـایعــی اسـت که بشکــل مستمــر برعملکرد سازمــان تاثیــر میگذارنــد. 

ازجمله روشهای مناسبی که موجب توانمندسازی کارکنان برای تطبیق با تغییرات احتمالی است که خود موجب بقاء سازمان خواهد بود ، آموزش کارکنان است . آنچه که به آموزش اهمیت و ارزش خاص میبخشد ، تاثیرگذاری آن بر ارتقاء توانائی کارکنـــان است . لذا ســازمانهائیـکه می خواهند در مسیر توسعـه مبتی بر دانایی قرار گیرند رمز پیروزیشــان قرار دادن آموزش فرا گیــر و مستمر کارکنان در سرلــوحه برنامه ها و وظایف خواهد بود ، تا از این طریق خودرا به سازمانــی یاد گیرنده مبــدل نموده تا اینکــه بر اقتصادی تکیه نمایند ، که در آن تولید بر اساس دانائی و نوآوری و اطلاعات استوار بوده و از این طریق موجبات شکوفائی را فراهم می سازد.

مرور اجمالی برعملکرد آموزش درسه ماهه سال1394

     برگزاری 234  دوره آموزشی جهت 10596  نفرازکارکنان درقالب 135414 نفرساعت

الف) برگزاری41  دوره آموزش تخصصی جهت 125  نفرازکارکنان درقالب 21738 نفرساعت

ب) برگزاری 2 دوره آموزش تعالی معنوی جهت 106  نفرازکارکنان درقالب 1376  نفرساعت

ج) برگزاری 39 دوره آموزش تعالی حرفه ای جهت 1047 نفرازکارکنان درقالب 12450 نفرساعت

د) برگزاری 141 دوره آموزش فرهنگی وعمومی جهت 8134  نفرازکارکنان درقالب  97500 نفرساعت

ه) برگزاری 11 دوره آموزش توجیهی وتصدی بدو خدمت جهت 50  نفرازکارکنان درقالب 2350  نفرساعت

- برگزاری دوره آموزشی مشاغل حساس (ویژه مدیران ومتصدیان مشاغل حساس) دردفتر مرکزی طی شش ماهه اول سال به تعداد 3دوره آموزشی جهت 315 نفرازکارکنان درقالب 1890  نفرساعت  که با استقبال همکاران درمرکزآموزش وپژوهش  برگزارگردید.

- ابلاغ بخشنامه به استانهاجهت اعلام نیازهای آموزشی جهت برنامه ریزی و تنظیم تقویم آموزشی درسال آتی

- تهیه نظام جامع آموزش وپژوهش کارکنان که در حال تدوین می باشد

- برگزاری دوره  آموزشی (Microsoft project)جهت مدیران و کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان به تعداد 1دوره آموزشی جهت 17 نفرازکارکنان درقالب 408  نفرساعت  برگزارگردید.

- برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزشی طرح محسنین جهت کارکنان حوزه اکرام سراسر کشور

- برگزاری دوره آموزشی شیو ه های مددکاری در امداد امام (ره) جهت همکاران تاجیکستان به تعداد 1دوره آموزشی جهت 14 نفرازکارکنان درقالب 560  نفرساعت  درمرکزآموزش وپژوهش  برگزارگردید.

 

   سرمایه گذاری برای ارتقاء دانش ،توانش ونگرش کارکنان درعصری که تحولات فزاینده درعرصه دانش و فناوری نیازبه آموزش را الزامی ساخته است،بایدموردتوجه جدی وعمیق قرارگیرد.باعنایت به برنامه تحول اعلام شده ازسوی ریاست محترم امداد،مرکزآموزش وپژوهش فعالیتهای گسترده ای رادرزمینه ارتقاء دانش و مهارتهای همکاران در چارچوب راهبرد "توانمندسازی به منظور ارائه خدمت مطلوب به مددجویان و جامعه هدف از طریق افزایش دانش و مهارت مورد نیاز همکاران" را در دستور کار قرارداده است.

*مرور اجمالی برعملکرد آموزش در سال 1394

- تنظیم برنامه آموزشی سال 1395 با محتوای آموزشی  ارزشی ، تخصصی و راهبردی درتمام سطوح سازمانی به تفکیک استانها و معاونتهای تخصصی وادارات

- تشکیل جلسات کمیته راهبری آموزش و پژوهش درخصوص بررسی اولویتهای آموزشی و پژوهش حوزه های تخصصی در مرکز به تعداد 21جلسه ازآذرماه لغایت بهمن ماه سال 1394

- برگزاری دوره آموزشی تخصصی تحت عنوان افزایش سواد بصری ونیز ارائه روشهای  نوین تصویربرداری وعکاسی جهت کارشناسان روابط عمومی استانها به مدت 24 ساعت جهت 40 نفر

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار زکات جهت کارشناسان فناوری وروسای ادارات زکات استانها درتاریخ   1394/10/22و1394/10/23به میزان 16ساعت جهت 62نفر

نشست علمی- تخصصی شناسایی وتبیین مدل های ارتباط گیری با ایرانیان خارج ازکشور جهت مشارکت درکمک های مالی وتخصصی در تاریخ28/10/1394

برگزاری نشست علمی- تخصصی حمایت گرانه،امنیت ملی وقدرت نرم ویژه معاونین، مدیران وروء سای ادارات دفتر مرکزی درتاریخ 1394/11/6

- برگزاری دوره آموزشی تکنیکهای مصاحبه اثربخش به مدت 8ساعت جهت 20نفر از روسا و کارشناسان و مصاحبه گران خواهر استانها به صورت منطقه ای (گروه اول) دفترمرکزی

* تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در استانها شش ماه اول 1394  

                 برگزاری489دوره آموزشی جهت 21553 نفر ازکارکنان درقالب 290750 نفرساعت به شرح ذیل:

                الف)برگزاری173دوره آموزشی تخصصی جهت 5116نفر ازکارکنان درقالب 77968 نفرساعت

                ب) برگزاری57 دوره آموزشی تعالی حرفه ای جهت 1995 نفر ازکارکنان درقالب 8752 نفرساعت

                ج) برگزاری12دوره آموزشی تعالی معنوی جهت 988 نفر ازکارکنان درقالب 4824 نفرساعت

                د) برگزاری233 دوره آموزشی تعالی فرهنگی و عمومی جهت 13115 نفر ازکارکنان درقالب 171064 نفرساعت

                ه) برگزاری14دوره آموزشی توجیهی و تصدی بدو خدمت جهت 319 نفر ازکارکنان درقالب 7974 نفرساعت

* تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در دفتر مرکزی از مرداد ماه لغایت بهمن ماه 1394

                  برگزاری 11دوره آموزشی شغلی جهت 378نفر در قالب 6024نفرساعت به شرح ذیل:

الف - تعداد 10دوره  آموز شی تخصصی جهت 264 نفر از کارکنان در قالب 5112 نفرساعت

ب - تعداد 1دوره آموزش تعالی معنوی جهت 114 مدیران در قالب 912 نفرساعت

تهیه و تدوین برنامه آموزش کارکنان در سال 1395

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا کارکنان بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط بطور موثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند بنابراین آموزش و بهسازی و کوشش مداوم و برنامه ریزی برای بهبود شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی می باشد به موجب این امر مرکز آموزش و پژوهش در سال 1395 به تهیه و تدوین برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب توانمند سازی کارکنان به منظور خدمت بهتر به جامعه هدف از طریق افزایش دانش و مهارت مورد نیاز با توجه به نیاز سنجی کارکنان انجام داد که دوره های آموزشی مربوطه بر اساس بسته های آموزشی برای کارکنان حداقل 40 ساعت برنامه ریزی نموده و امیدورا است به نحو مطلوب برگزار گردد.