کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معرفی اداره نظارت و ارزشیابی

 

     از آنجا که نیروی انسانی کارآمد، با ارزش‌ترین منبع هر سازمانی به حساب می‌آيد ‌قسمت اعظم سرمایه گذاری‌ها‌، معطوف به نیروی انسانی گردیده است. مهم‌ترین ابزاری که به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد «آموزش»‌ است ضروری است که آموزش‌هایی ارائه شود که ضمن تغییر نگرش و بینش فرد در بعد مثبت آن و انطباق فرد با سازمان،‌ توانسته باشد در کارایی و انجام موفق وظایف محوله مفید واقع شود، ‌برای اطلاع از تأثیر دوره‌ها در ارتقاء سطح دانش، نگرش،‌ مهارت و رفتار مطلوب نیروی انسانی، ميزان تحقق اهداف دوره‌ها، ارتقاء جایگاه آموزش و پژوهش در استان‌ها و به طور کلی تصویر نمودن اثر بخشی اين دوره‌ها ،  نیاز به ارزیابی اثر بخشی دوره‌های آموزشی وجود دارد.

اداره نظارت و ارزشیابی از ادارات زیر مجموعه حوزه آموزشمی باشد که با توجه به نقش نظارت و ارزشیابی در فرایند نظام آموزشی، هدف این اداره شناسایی وضعیت موجود ، نقاط قوت و ضعف جهت کمک به سیاست گذاری،  برنامه ریزی و تصمیم گیری آینده مرکز و همچنین کمک به افزایش ارتقاء کمی و کیفی آموزش می باشد.

اهداف و انتظارات

1-  فراهم نمودن باز خورهای لازم و بهنگام در مورد یک برنامه آموزشی برای مدیران و دست اندرکاران  آموزش سازمان برای قضاوت درباره برنامه آموزش و برنامه ریزی برای بهبود آن.

2- تهیه آمار و اطلاعات کمی وکیفی در مورد برنامه های آموزشی کارمندان و مدیران برای ارائه به مدیران ارشد سازمان و مراجع نظارتی .

3-  تصمیم گیری در مورد تداوم یاعدم تداوم یک بر نامه آموزشی از طریق نتایج حاصله از فرایند سنجش اثربخشی آموزشی

 

وظایف حوزه نظارت و ارزشيابي

        1-  ارزيابي آموزشي و پژوهشي با تاكيد برتكنيك ها و در راستاي استاندارد سازي فرايندهاي آموزشي و پژوهشي همسو با نظام جامع آموزش              كاركنان

2- ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی استانی و رتبه بندی آنها بر اساس شاخص ها و ضوابط تعیین شده و ارسال گزارش نسخه ارزيابي به حوزه      هاي تخصصي

3- بازديد از مراکز استانی و بررسي عملكرد آموزش و پژوهش استان و ارايه گزارش مربوطه

4- بررسي و ارزيابي اثربخشي دورههای آموزشي استانها

5- ارزیابی دوره های آموزشی مرکز آموزش

6- نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی و تطبیق آن با قوانین و بخش نامه های آموزشی

7- ارزشیابی مستمر فعالیتهای آموزشی و تحلیل نتایج آن

8- بررسي وضعيت فضا ، تجهيزات و امكانات آموزشي استان

9- بررسي و تحليل نكات ضعف و قوت دستور العمل ها و آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي

 

عملکرد اداره  نظارت

 

          الف – تهیه و تدوین نظام جامع آموزش کارکنان

          ب - ارزیابی و نظر سنجی دوره های آموزشی برگزار شده در دفتر مرکزی در سال 1394

1- نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه آموزشی توجیهی اکرام (گروه اول)تاریخ برگزاری 21/7/94لغایت 22/7/94

2- نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه آموزشی توجیهی اکرام (گروه دوم)تاریخ برگزاری 12/8/94 لغایت 13/8/94

3- نظر سنجی و ارزشیابی  دوره آموزشی مبانی و شیوه های مددکاری (همکاران تاجیکستان)تاریخ برگزاری 15/5/94 لغایت 17/5/94

4- نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه آموزشی نرم افزار زکات (کارشناسان فناوری و روسای ادارات زکات)تاریخ برگزاری 22/10/94 لغایت 23/10/94

5-نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه آموزشی pmbok – share point – msp server 

Microsoftproject(ویژهمدیران،روساوکارشناسانحوزهمسکندفترمرکزی)تاریخ برگزاری 11/5/94 لغایت 8/6/94

6- نظر سنجی و ارزشیابی  دوره آموزشی آشنایی با فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه انشاء و صدور رای تاریخ برگزاری 15/10/94 لغایت 16/10/94

7- نظر سنجی و ارزشیابی  دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی حقوق بین الملل و سازمانهاو مجامع بین الملل تاریخ برگزاری 20/10/94 لغایت 21/10/94

8- نظر سنجی و ارزشیابی  دوره آموزشی مدیریت و کشور داری از دیدگاه نهج البلاغه تاریخ برگزاری 15/9/94 لغایت 16/9/94

9- نظر سنجی و ارزشیابی  دوره آموزشی مشاغل حساس (مدیران و کاشناسان مشاغل حساس دفتر مرکزی )تاریخ برگزاری  25/3/94

10- نظر سنجی و ارزشیابی نشست تخصصی رفتارهای حمایت گرانه ، امنیت ملی و قدرت نرم ( مدیران ،معاونان  و روسا ادارات دفتر مرکزی ) تاریخ برگزاری 6/11/94

11- نظر سنجی و ارزشیابی کاراه آموزشی نشست تخصصی مدل و راهکارهای ارتباط گیری با ایرانیان و خیرین خارج از کشور ( مدیران ،معاونان  و روسا ادارات دفتر مرکزی )تاریخ برگزاری 30/10/94

12- نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه آموزشی دوره آموزشی سیستم جامع حمایتی (ویژه روسای فناوری اطلاعات استانها) تاریخ برگزاری 24/8/94 لغایت 27/8/94

13- نظر سنجی دوره آموزشی تکنیکهای مصاحبه اثربخش تاریخ برگزاری 20/11/94

14- نظر سنجی و ارزشیابی سوادبصری و ارائه روشهای نوین تصویر برداری و عکس برداری(ویژه کارشناسان روابط عمومی سراسر کشور)  تاریخ برگزاری 19/11/94 لغایت 21/11/94

15- نظرسنجی نشست تخصصی اولویت ها و مشکلات سالمندان (معاونان حمایت استانها) تاریخ برگزاری 28/11/94

16- ارزیابی ، بررسی و تجزیه و تحلیل دوره های آموزشی برگزار شده در شش ماهه اول سال 1394 در استان ها و دفتر مرکزی و رتبه بندی استانه بر اساس نرم افزار FDM

ج- بازدید های استانی

              ا- بازدید از فعالیت های آموزشی و پژوهشی استان کردستان درتاریخ 4/3/94و بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی برگزارشده 

              2- بازدید از فعالیت های آموزشی و پژوهشی استان لرستان در تاریخ 18/3/94و بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی برگزارشده        

               آموزشی استان

        د- مرکز آموزش علمی کاربردی :

1- برنامه ریزی آموزشی(تقویم اجرایی)دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی- خانواده در نیمسال تحصیلی 1-95-94

2- برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی- خانواده در نیمسال تحصیلی 1-95-94

3- انجام طرح خود ارزیابی مرکز علمی- کاربردی کمیته امداد امام خمینی(ره)

4- برنامه ریزی آموزشی(تقویم اجرایی)دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی- خانواده در نیمسال تحصیلی 2-95-94

5- ثبت نمرات و انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی سجاددانشگاه جامع

6- صلاح مشخصات اساتید در سامانه سجاد

7- پاسخگویی به استعلامات دانشجویان در سامانه چارگون دانشگاه جامع

8- شرکت در جلسات دانشگاه جامع

9- تدوین رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت شبکه نیکوکاری

10- تدوین رشته کارشناسی ارشد حرفه ای مدیریت حمایت و توانمند سازی

11- تدوین رشته کارشناسی ارشد حرفه ای مدیریت شبکه نیکوکاری

12- تدوین طرح ضرورت مرکز علمی کاربردی کمیته امداد امام خمینی(ره)