کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اداره کل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری  

فهرست شعب هیأت ها

 

اعضاء شعبه ی اول هیأت بدوی

.......................................سمت

محمدرضا ترابیان

رئیس شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

سیدحبیب شکرابی

نایب رئیس شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

حسین قاضی زاده 

دبیر شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

رجب غلامی

عضو علی البدل شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

اعضاء شعبه ی دوم هیأت بدوی

......................................سمت

سیدمهدی ثمره هاشمی

رئیس شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

احمد دولت آبادی

نایب رئیس شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

حسین فتاحی زفرقندی

دبیر شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

محمد شکرایی

عضو علی البدل شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

اعضاء شعبه ی اول هیأت تجدیدنظر

......................................سمت

مصطفی خاکسار قهرودی

رئیس شعبه اول هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

رضا سوهانی

نایب رئیس شعبه اول هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

هادی طاهری جبلی

دبیر شعبه اول هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

مجید باجلان

عضو علی البدل شعبه اول هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

اعضاء شعبه ی دوم هیأت تجدیدنظر

......................................سمت

مجید دوستعلی

رئیس شعبه دوم هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

سعید صلواتی پور

نایب رئیس شعبه دوم هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

حمیدرضا ملااسماعیلی

دبیر شعبه دوم هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

مصطفی رضایی فرخ

عضو علی البدل شعبه دوم هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

اعضاء هیأت بدوی مجتمع اقتصادی

......................................سمت

حسین شریفی

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مجتمع اقتصادی

بیژن اندرز

دبیر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مجتمع اقتصادی

سیدصمد کاهانی

نایب رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مجتمع اقتصادی

ابراهیم نادری

عضو علی البدل هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مجتمع اقتصادی