کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

بخشنامه شماره 11/47784 - مورخ 1378/8/29 سازمان اموراداری واستخدامی کشور

موضوع دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

باعنایت به تجربیات حاصله ازاجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری وآئین نامه اجرائی آن ، به منظور بهبود امررسیدگی به تخلفات اداری ودستیابی به نتایج بهتر درچارچوب قانون وآئین نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات بارعایت حقوق متهمین ، بادقت وشفافیت بیشتر ودرحداقل زمان ممکن صورت پذیرد ونهایتا"عادلانه ترشدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری رابه دنبال داشته باشد ، هیأت عالی نظــارت درجلســه مــورخ 1378/8/4 دستورالعمــل پیــوست راتصویب نموده است کـه مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.


فصل اول

تعاریف وکلیات

ماده 1- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل برمجموعه ضوابط ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند وچگونگی رسیدگی وصدور رأی به کارگرفته می شود

ماده 2- تخلف اداری عبارت است ازارتکاب اعمال وانضباط اداری که منحصر به موارد مذکوردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد وبه دودسته قصوروتقصیر تقسیم می شود :

الف ) قصور عبارت است ازکوتاهی غیرعمدی درانجام وظایف اداری محوله .

ب ) تقصیر عبارت است ازنقض عمدی قوانین ومقررات مربوط .

ماده3 - وظایف اداری ازلحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یارعایت آنها به موجب قوانین ومقررات ودستورات والزامات شغلی یاشرح وظایف می باشد .

ماده 4- این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری (( قانون )) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ((آئین نامه اجرائی )) وهیأت رسیدگی به تخلفات اداری (( هیأت )) نامیده می شود.

ماده 5 - متهم ، کارمندی است که ارتکاب یک یاچند تخلف اداری ازجانب اشخاص حقیقی یاحقوقی به اونسبت داده شده وپرونده وی درهیأت مطرح ودرجریان بررسی ورسیدگی باشد .

ماده 6- متخلف ، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یاچند تخلف درهیأت موردرسیدگی قرارگرفته وتخلف یاتخلفات اوتوسط هیأت رسیدگی کننده احرازمی گردد

ماده 7- شاکی ، شخص حقیقی یاحقوقی است که ارتکاب تخلف یاتخلفاتی رابه کارمند نسبت داده وموضوع راکتبا" به هیأت یادستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد .

ماده 8- دلیل ، عبارت ازامری است که متهم یااعلام کننده اتهام برای دفاع ازخودیا اثبات تخلف به طورکتبی به آن استناد می نماید.

ماده 9- شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یاکواهی وی برای اثبات یارد اتهام یاکمک درردیااثبات آن ضرورت داشته باشد .

ماده 10- دفاعیه ، عبارت است ازدلایل ومدارکی که کارمند یانماینده او درمقام دفاع ازخودیارد اتهام یااتهامات انتسابی کتبا" به هیأت رسیدگی کننده ارائه می نماید.


فصل دوم

درصلاحیت هیأتها   

ماده 11- رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم باهیأت بدوی مربوط می باشد . مگردرمواردی که مقامات مندرج درماده 12 قانون رأسا" مجازات های مقرردرماده مزبور را اعمال می نمایندویامقامات موضوع ماده 17 قانون کارمندانی راکه مرتکب غیبت به میزان مقرردرماده مذکور شده اند اخراج نمایند.

ماده 12- تعیین هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هیأت ها باهیأت عالی نظارت ومرجع رسیدگی به اتهام های مدیران بارعایت مفاد ماده 33 آئین نامه ازبین هیأت های بدوی موجوددردستگاه مربوط خواهد بود.

ماده 13- هیأت تجدیدنظر درمواردزیرشروع به رسیدگی می نماید:

الف : درمواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظرباشد وکارمند ظرف مهلت مقررقانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظرنماید.

ب : موارد موضوع قسمت اخیر ماده 12 قانون باتشخیص وموافقت کتبی مقامات واشخاص مذکور.

ج : ادعای کارمند مبنی برموجه بودن غیبت وی ، موضوع تبصره 1 ماده 17قانون .

د : نقض آراء هیأت های تجدیدنظرتوسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت .

ماده 14- هیأت ها صرفا" می توانند به تخلفات مندرج درقانون رسیدگی ونسبت به اصدار رأی برائت یااعمال یکی ازمجازات های مقرردرقانون اقدام نمایند وحق صدور رأی غیرازموارد مذکور یااظهارنظرنسبت به حالات استخدامی کارمند یانحوه اجرای مقررات استخدامی وجبران ضرروزیان به جای انشاء وصدوررأی راندارند.

ماده 15- تشخیص وانطباق اتهامات انتسابی به کارمندان باتخلفات مندرج درقانون باهیأتی است که موضوع به آن ارجاع شده است وچنانچه علیرغم ارجاع پرونده ، به تشخیص هیأت مربوط اتهام ازمصادبق تخلفات مندرج درقانون نباشد ، نیازی به رسیدگی نبوده وپرونده رامختومه ومراتب رابه اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آئین نامه می رساند.

ماده 16- درمواردی که رسید گی به پرونده ارجاعی به هیأت ها درصلاحیت آنها نبوده واتهام انتسابی به کارمند صرفا" ازمصادیق جرائم عمومی بوده باشدهیأت مربوط مراتب رابه اموراداری دستگاه اعلام می نماید تاازآن طریق به مراجع ذیصلاح قضائی جهت رسیدگی  ارسال شود.

اده 17- هیأت تجدیدنظر صرفا" به تخلف یاتخلفاتی که درمرحله رسیدگی بدوی موردحکم قرارگرفته است ، رسیدگی می نماید.

تبصره - چنانچه کارمند پس ازصدور رأی هیأت بدوی تازمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یاتخلفات جدیدکارمند ، درصلاحیت هیأت بدوی ذیربط می باشد ولی درصورتی که درمرحله رسیدگی هیأت بدوی وقبل ازصدور رأی هیأت مذکور ، تخلف جدیدی ازمتهم گزارش گرددهیأت بدوی می تواند به تخلف جدید همزمان باتخلف یاتخلفات قبلی بارعایت سیرمراحل رسیدگی دریک پرونده رسیدگی نماید.


فصل سوم

شروع به رسید گـــی

ماده 18- هیأت های بدوی یاتجدیدنظر درصورت شکایت یااعلام اشخاص اعم ازارباب رجوع ، مردم یاکارمندان ، مدیران ، سرپرستان اداری ، بازرسان هیأت عالی نظارت ، مقامات واشخاص مندرج درمواد12و17 قانون ، دفاتربازرسی وپاسخگوئی به شکایات ، سازمان بازرسی کل کشور وهمچنین درموارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت حسب موردشروع به رسیدگی می نمایند.

تبصره 1- رعایت سلسله مراتب اداری دراعلام تخلف به هیأت لازم نیست .

تیصره 2- انصراف شاکی یا اعلام کننده ، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.


فصل چهارم

نحـــوه رسید گــــــی

ماده 19- هیأت ها موظفند موارد اتهام رامشخصا" وبه صورت کتبی به کارمند ابلاغ وازتاریخ ابلاغ 10 روز مهلت برای دفاع آنها منظورنمایند .این امر باید صراحتا" درفرم ابلاغ قید گردد.

تبصره 1- هیأت رسیدگی کننده درصورت تقاضای کارمند یانماینده او( بادردست داشتن وکالتنامه ازدفاتر اسناد رسمی ) باید مدارک لازم رادراختیار وی قراردهد. درخصوص اسناد طبقه بندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود.

تبصره 2- کارمند متهم یانماینده وی می تواند به منظورارائه دفاعیه خودازهیأت مربوط تقاضای تمدیدمهلت نماید .دراین مورداتخاذتصمیم باهیأت است ودرهرحال مدت تمدید از5 روز تجاوزنخواهدکرد

ماده 20- دفاعیه باید بازبان فارسی نوشته شده وحاوی نکات زیرباشد :

الف ) نام ونام خانوادگی

ب ) آخرین اقامتگاه شخص .

ج) ذکرادلّه ومواردی که متهم برای رد اتهام یااتهامات انتسابی لازم دارد

د) تصاویرمدارک مورداستناد .

ه ) امضاء .

تبصره - درموارد یاد شده دراین ماده چنانچه نقایصی وجودداشته باشد ، هیأت به طورکتبی حداکثرظرف ده روز ازتاریخ وصول ، به متهم ابلاغ وازتاریخ ابلاغ به مدت پنج روز دیگر به اومهلت می دهد تانقایص رارفع نماید. عدم رفع نقایص توسط متهم درمدت یاد شده یاعدم تقدیم دفاعیه درمهلت مقرر مانع رسیدگی وصدور رأی نخواهد بود.

ماده 21- درصورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری ویاتشخیص هیأت برای حضور وی ، هیأت موظف است تاریخ ومحل رسیدگی رابه طور کتبی به اطلاع متهم یانماینده وی برساند.

تبصره - وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور درجلسه به متهم وروز جلسه کمتر ازسه روزنباشد.

ماده 22- درمواردی که درهیأت جهت اخذتوضیحات ، حضوراعلام کننده اتهام رالازم بداند بدون حضور متهم ازوی دعوت به عمل خواهد آوردوهیأت درصورت لزوم می تواند مدارک موردنیاز راازاعلام کننده درخواست نماید.


فصل پنجم

رسیدگی به دلایـــــل

ماده 23 - اصل بربرائت است . بنابراین چنانچه پرونده کارمند درهیأت تحت رسیدگی باشد باید ازطریق اقامه دلایل مستند ورسیدگی به آنها ورعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احرازگردد . درغیراین صورت حکم به برائت کارمند صادرخواهد شد.

ماده 24- هرگاه کارمندی اقراربه وقوع تخلف یاتخلفات مقرردرقانون نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست . اقرارموضوع این ماده اعم ازشفاهی وکتبی است . اقرارشفاهی است وقتی که درجریان رسیدگی درجلسه هیأت به عمل آیدوکتبی است درصورتی که دریکی ازاسناد یادفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد . به هرترتیب اقراراعم ازکتبی وشفاهی باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد .

تبصره 1- اقرارباید صریح وروشن باشد.

تبصره 2- اجبارواکراه به اقرارممنوع ومرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد.

ماده 25- هرگــاه اسنـــاد یااطلاعــاتی کـــه مربوط به موردتخلف انتسابی است درواحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یاسایردستگاه های دولتی یابانک هایاشهرداریهایا نهادهای انقلاب اسلامی یامؤسساتی که باسرمایه دولت تأسیس واداره می شوند موجودباشد هیأت می تواند آنهارامطالبه وملاحظه ومطالعه نماید وواحدهاودستگاه های مربوط مکلفند دراسرع وقت مدارک واسنادموردنیاز رابه هیأت درخواست کننده ارسال کنند.

تبصره - تحویل اسناد ومدارک محرمانه وطبقه بندی شده ، تابع مقررات وضوابط مربوط خواهد بود.

ماده 26- عدم اعلام پاسخ مراجع مذکوردرماده 25 این دستورالعمل ظرف مدت 2 ماه موجبی برای توقف رسیدگی وعدم صدور رأی نخواهد بود.

ماده 27 هرگاه متهم درحین رسیدگی یادفاعیه خودبرای رد یاایضاح اتهام باچگونگی وقوع تخلف تقاضانماید یاهیأت لازم بداند که شهوداطلاعات خودرادراختیار هیأت قراردهند . آنان به هیأت دعوت واظهارات شان استماع خواهد شد. درصورت عدم حضور برای باردوم برای ادای شهادت دعوت می گردند.

تبصره 1- هیأت ازهریک ازشهودومطلعین به طورجداگانه وبدون حضورمتهم تحقیق می نماید واظهارات آنها درهمان جلسه عینا" درصورتجلسه قید وبه امضاء اظهارکنندگان می رسد.

تبصره 2- هیأت نمی تواند به زورشاهد راواداربه ادای شهادت نماید وچنانچه شاهد یامطلع ازحضور بعد ازاحضاردوم یا اظهاردرصورت حضورامتناع نماید، این مرحله ازرسیدگی حذف می شود.

ماده 28 - هیأت علاوه بررسیدگی به دلایل مورداستناد متهم یاشاکی ، هرگونه تحقیق یااقدامی که برای دستیابی به حقیقت درزمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.

ماده 29 - به منظور جمع آوری دلایل ، انجام بررسی های لازم ، تکمیل پرونده اتهامی وآماده سازی آن جهت طــــرح درهیأت ، هیأت ها می توانند ازگروه یاگروه های تحقیق استفاده نمایند.نحوه انتخاب ، شرایط اعضائ گروه وحدود وحیطه صلاحیت گروه های تحقیق به ترتیب مقرردرقانون وآئین نامه اجرائی آن است .عدم استفاده هیأت ازگروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی واصداررأی نخواهد بود.

ماده 30-  هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگی کننده مستلزم استفاده ازنظرکارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع می شود وهیأت دراین قبیل موارد نظرکارشناسی راموردتوجه ومدنظربرای صدور رأی قرارخواهد داد.

تبصره 1- هیأت باید کارشناس راازبین کسانی  که دارای صلاحیت دررشته مربوط به موضع است انتخاب نماید .

تبصره 2- کارشناس موظف است درمدت مقرر که هیأت تعیین می کند نظرخودرابه طورکتبی به هیأت تقدیم داردمگراینکه موضع ازاموری باشد که اظهارنظر درآن مدت میسرنباشد. دراین صورت به تقاضای کارشناس ، هیأت مهلت مناسب دیگری راتعیین وبه کارشناس اعلام می کند.درهرحال اظهارنظرکارشناس باید صریح باشد.

ماده 31- درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده ودرجریان رسیدگی متهم درهیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف دراجرای بند 4 ماده 8 قانون موردتعقیب قرارخواهد گرفت.


فصل ششم

مدت رسیـــــد گـــی

ماده 32- تحقیقات مقدماتی وتکمیل پرونده جهت طرح درهیأت باید سریع ودرکوتاه ترین مدت ممکنه انجام شود.

ماده 33- حــداکثـر مدت رسیدگی هرهیأت به پرونده متهم ازتاریخ ارجاع یاوصول پرونده یااعلام اتهام تازمان صدور رأی سه ماه می باشد وهیأت هاموظفند ترتیبات لازم رادراین زمینه اتخاذ نمایند.

تبصره 1- درموارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت مقرر دراین ماده افزوده می گرددلکن دراین قبیل مواردمراتب وادله لازم باید حسب موردبه اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آئین نامه اجرائی برسد.

تبصره 2- عدم رسیدگی هیأت ها درمهلت مقررسهل انگاری محسوب شده وموضوع براساس ماده 22 قانون قابل پیگیری خواهد بود .

تبصره 3- تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که ازطریق صندوق موضوع ماده 49 این آئین نامه واصل می گردداززمان ثبت دردفاتر هیأت ها خواهد بود

ماده 34- درموردپرونده هایی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگی هائی که به دنبال گزارش های سازمان بازرسی کل کشور یادفاتر بازرسی وپاسخگوئی به شکایات صورت می گیرد هیأت موظف  است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده ورأی لازم راصادرنماید.

تبصره - تشخیص فوریت امردرغیرازاعلامات سازمان بازرسی کل کشور بابالاترین مقام دستگاه ذیربط بانماینده موضوع ماده 34 آئین نامه اجرائی می باشد .

ماده 35 - مواعدی راکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری یاآئین نامه اجرائی آن یااین دستورالعمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر موعد مصادف باروز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد ازتعطیل خواهد بود.

ماده 36- دراحتساب مهلت های مقرر ، روز ابلاغ واعلام جزء مدت محسوب نمی شود.


فصل هفتم

توقف رسیدگی یااجرای رأی قطعی صادره

ماده 37- فوت متهم موجب توقف رسیدگی وصدور رأی می گردد.

ماده 38- هرگاه کارمند قبل ازانقضاء مهلت تجدیدنظرفوت نماید پرونده مختومه وحالت استخدامی وی ازتاریخ فوت به حالت قبل ازصدوررأی برمی گردد ورأی هیأت بدوی هیچگونه تأثیری دروضعیت وی نخواهد داشت .

ماده 39- درصورتی که کارمند متخلف درحالتی ازحالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد ، مراتب به هیأت عالی نظارت گزارش شده ورأی صادرشده نیز به محض حصول امکان اجراخواهد شد.

ماده 40-  درصـورتی که کارمند درطول تحمل مجازات های بندهای "ج" ، "د" ،"و"، " ز" ماده 9 قانون فوت شوداعمال مجازات های یاد شده متوقف شده وحالت استخدامی کارمند اززمان فوت به حالت قبل ازتعیین مجازات اعاده می شود .

تبصره - دراحتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده ، مجازات های اعمال شده منظورنخواهد شد .


فصل هشتم

صـــــدور رأی

ماده 41- انشاء وصدور رأی هیأت پس ازرسیدگی درآخرین جلسه ودرغیاب متهم صورت می گیرد وباید به امضاء اعضاء هیأت برسد .

ماده 42- رأی صادره باید حاوی دلایل ، مستندات وموادقانونی که براساس آنها رأی صادرشده است ، باشد . همچنین هیأت ها موظفند قطعی یاقابل پژوهش بودن رأی ومحل دریافت درخواست تجدیدنظر رادرورقه رأی درج نمایند.

ماده 43- موارد قصور ازکیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.

ماده 44- اعمال مجازات شدیدترنسبت به آرای غیرقطعی هیأت های بدوی یاآرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت مجازنمی باشد مگرآنکه مستندات یامدارک جدیدغیرازموارد بررسی شده قبلی دررسیدگی های مجدد به دست آید.

ماده 45 - اصلاح یاتغییرآرای قطعی هیأت ها صرفا" درموارد زیرامکان پذیرمی باشد :

الف ) درمواردی که هیأت صادرکننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده ازنظر موازین قانونی ( به لحاظ شکلی یاماهوی ) مخدوش می باشد .

ب ) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی ازجرایم مندرج درقانون مجازات اسلامی رانیز داشته باشد ومرجع قضائی حکم برائت وی راصادرنماید وهیأت بااکثریت آراء نظربراصلاح یاتغییررأی خودداشته باشد.

تبصره - درهرصورت درمواردمندرج دربندهای الف وب این ماده باید به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده باشد.


فصل نهم

نقض یا ابطال رأی

ماده 46 - نقض یاابطال آراء قطعی هیأت ها درموارد زیر متصوراست :

الف ) مواردی که هیأت یایکی ازاعضای آن به دلایل مندرج درماده 7 قانون ، صلاحیت رسیدگی وصدوررأی نداشته باشد.

ب ) اعضای هیأت ها واجد شرایط مقرر درماده 6 قانون نبوده باشند.

ج ) رأی هیأت مستند به اسناد ومدارکی باشد که پس ازصدورجعلیبودن انها ثابت شده باشد .

د ) پس ازصدور رأی ، اسناد ومدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یابیگناهی متهم باشد وثابت شود اسناد ومدارک یاد شده درجریان رسیدگی مکتوم یامغفول مانده ویادراختیارمتهم یاهیأت رسیدگی کننده نبوده است .

ه ) دیوان عدالت اداری دراجرای ماده 21 قانون ، آراء قطعی صادره توسط هیأت ها رانقض نماید.

و) مواردی که هیأت عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یااعمال تبعیض دراجرای قانون یاثبوت غرض مجرمانه ازطریق مرجع قضائی صالحه درموردآراء صادره ( موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون ) یاموارد دیگری که بنابه مصالحی ضروری تشخیص دهد.

ز ) رأی هیأت درخارج ازمواعدومهلت مقررصادرشده باشد.

تبصره 1- درکلیه مواردی که آراء قطعی نقض یاابطال می گردد پرونده متهم درهیأتی که حسب مقررات تعیین می شود مجددا" موردرسیدگی وصدور رأی قرارخواهد گرفت .

تبصره 2- هیأت عالی نظارت می تواند درخصوص پرونده های مطروحه رأسا" رسیدگی وموضوع رامختومه اعلام نماید.


 فصل دهم

ســـــایر مقـــررات

ماده 47- آثاروتاریخ اجرای رأی ازتاریخ ابلاغ رأی قطعی به کارمند می باشد وتاآن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین ومقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه دراجرای ماده 13 قانون وتبصره 3 آن آماده به خدمت شده یامرتکب تخلف غیبت شده باشد.

ماده 48- هیأت های تجدیدنظر موظفند پرونده ووضعیت معیشتی افرادی راکه دراجرای ماده 11 قانون تقاضای برقراری مستمر ی می کنند ، بررسی نموده ودرصورت واجدشرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.

ماده 49- هریک ازوزارتخانه ها، مؤسسات وشرکت های دولتی ودستگاه های مشمول قانون مکلفند درکلیه ساختمان های موجودخود که محل مراجعه مردم وارباب رجوع می باشد ، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند واطلاعیه های لازم رادرخصوص محل مراجعه وافراد پاسخگووچگونگی دریافت ورسیدگی به تخلفات ارباب رجوع ومردم درمعرض دید آنان قراردهند .این صندوق ها هفته ای یکبارتوسط هیأت بازوشکوائیه هاموردبررسی قرارخواهد گرفت .

تبصره - شکایات فاقد نام ونشانی وامضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.

ماده 50- رسیدگی به پرونده هایی که قبل ازاجرای این دستورالعمل به هیأت ها ارجاع وبه آنها رسیدگی نشده یادردست رسیدگی  است به ترتیب مقرردراین دستورالعمل صورت خواهد گرفت . این دستورالعمل مشتمل بر50 ماده و23 تبصره دردویست وچهلمین  جلسه مورخ 4/8/1378 هیأت عالی نظارت تصویب شده است ، وبرای کلیه هیأت ها لازم الاجراء می باشد