کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

                                                                    سؤالات متداول 

  • هیات دارای چند عضو است و توسط چه کسی منصوب می شوند؟

هیاتهای بدوی و تجدید نظر متشکل از 3 عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل هستند که به استناد ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مدت سه سال ازسوی بالاترین مقام سازمان انتخاب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. احکام انتصاب اعضاء با امضای عالی ترین مقام سازمان صادر می گردد.

 

  • آیا آراء صادره توسط هیأتها در پاداش پایان خدمت تأثیری دارد؟

وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود  به ازای هر رأی صادره درخصوص وی (بجز رأی اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی) ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهدشد. 

 

  • مسئولیت ابلاغ مکاتبات هیأت (ابلاغ اتهام /دعوت نامه یا رأی صادره وحکم اجرائی) در اداره ها برعهده کیست؟

مسئولیت ابلاغ تمامی آراء هیأت ها و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون برعهده ادارات کارگزینی یا امور اداری  هر دستگاه می باشد و طبق ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت هر گونه سهل انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوطه در ابلاغ آراء و احکام صادر شده به متهم ، طبق قانون با آنان رفتار می شود و هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آراء هیأت ها ممنوع بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود .

 

  • تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش چیست؟

آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آراء اعتراض د اشته باشد ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ رویت و امضای رأی ، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید(شش ماه برای اشخاص خارج از کشور). اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رویت و امضای رأی ، می تواند اعتراض خود را حداکثر 30 روز از تاریخ ابلاغ رای جهت طرح در هیأت تجدید نظر به کارگزینی یا امور اداری ارسال نماید و چنانچه فرد اعتراضی نکند ،رأِی صادره اجرا و حکم آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد . 

 

  • مرجع رسیدگی اعتراض به آراء هیات کجاست؟

 مرجع رسیدگی اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی  اعتراض نسبت به  آراء قطعی ، دیوان عدالت اداری است

 

  • نحوه اعتراض به آراء هیات چگونه است؟

 کارکنانی که به رای قابل پژوهش هیات بدوی در مهلت مقرر  اعتراض دارند ، مراتب را به صورت کتبی با امضا و تاریخ ، به همراه مدارک ومستندات  لازم به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رای رویت شده ، توسط امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال می نمایند. آراء هیات تجدید نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند.

 

  • ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری چیست؟

 طبق این ماده ، هرگاه تخلف مستخدمی ،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی ورأی قانونی را صادر نمایدومراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.هر گونه تصمیم مراجع قضائی ،مانع اجرای مجازات های اداری نخواهدبود.چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بربرائت باشد ،هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

  • انفصال چیست؟

انفصال به معنی منع از اشتغال به کار است و بردوقسم است:موقت و دائم . انفصال موقت برابر بند "د" ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از یک ماه تا یکسال است.
انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند"ک" ماده 9قانون یاد شده است ودر صورت قطعی شدن ،   محکوم علیه مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی باشد.
این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجددا" در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد . چنانچه این آرا در مرحله تجدید نظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس ازابلاغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت می کند.