کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

ساختار سازماني

ضرورت اصلاح و تحول در نظامات اداري خدمات برون مرزي براي بسترسازي هرچه بهتر در  تحقق وظايف محوله و اهداف کميته امداد امام خميني(ره) در خارج مرزهاي جغرافيايي از موضوعاتي است كه در سال هاي اخير به طور ويژه مورد توجه مجموعه معاونت هماهنگي امور بين الملل قرار داشته است.

ساختار اداري به دليل ارتباط تنگاتنگ با ساير حوزه ها و نيز تأثيرگذاري بر فرايند کليه فعاليت ها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده به طوري كه تحول در آن اساس تحولات ديگر مي گردد؛ لذا اهتمام به روندي صعودي که اين تحولات را با کارشناسي طراحي نموده و با اجرايي ساختن تمهيدات آن را به سرمنزل مقصود رساند، ضروري مي نمود.

هدف از تحول اداري در اين حوزه محور هايي از جمله تقويت توانمندي هاي نظام اداري در جهت ايفاي كارآمد وظائف و انجام بهينه نقش فعلي، توسعه توانمندي ها و قابلبت هاي اداري، نوين سازي اقدامات، گسترش مشاركت هاي جمعي و عمومي كاركنان، حفظ تناسب وظايف و اختيارات، اصلاح ساختارهاي زايد، نظارت بر زيرمجموعه، ايجاد تحول متناسب با پيشرفت هاي تكنولوژي و مواردي از اين دست قلمداد مي شود.

بر اين اساس اين معاونت با تعريف دو حوزه اداره کل امور اجرايي دفاتر خارج از کشور و اداره کل توسعه ارتباطات با ايرانيان و مجامع بين المللي و نيز سه پست مشاوره و ساير نيازمندي هاي کارشناسي به انجام خدمات مشغول است.