کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

شرح وظایف  و کار ویژه های معاونت هماهنگی امور بین الملل

 • بررسی، تهیه و تنظیم سیاستها، خط مشی ها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به فعالیتهای بین المللی امداد امام و پیشنهاد جهت تصویب آنها.
 • سیاست گذاری جهت شناسایی و بررسی پیرامون چگونگی فعالیت تشکلهای مدد کاری، خیریه و عام المنفعه فعال در کشورهای مختلف و با اولویت کشورهای همسایه و مسلمان بمنظور تبادل تجربه و ارائه الگوها به دیگران و نیز بهره گیری از تجارب مفید و قابل استفاده آنها در تحقق اهداف و مأموریتهای امداد امام.
 • برقراری ارتباط با مؤسسات و مجامع عام المنفعه، خیریه و بشردوستانه منطقه ای و بین المللی با رویکرد گسترش ارتباطات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 • مطالعه و بررسی پیرامون شرایط و ویژگیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای هدف به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت ارائه خدمات برون مرزی امداد امام در کشورهای مذکور.
 • سیاست گذاری بمنظور شناسایی نیازمندان خارج از کشور و پیشنهاد راهکارهای اجرایی ممکن به مراجع ذیربط به منظور ارائه خدمات امداد امام به آنها در حد امکانات و با توجه به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • سیاست گذاری جهت توسعه مشارکتهای خیریه در سطح بین المللی ضمن همکاری با معاونت توسعه مشارکتهای مردمی برای جذب مشارکت سازمان های غیردولتی، خیریه ها وتشکل های عام المنفعه بین المللی.
 • انجام اقدامات لازم به منظور تقویت مناسبات و ارتباطات امداد امام با مجامع و سازمان های بین المللی و منطقه ای و دولتها ذیربط و ایجاد زمینه مساعد برای استفاده از کمکهای فنی و مشورتی آنها با هماهنگی وزارت امور خارجه و یا سایر دستگاههای ذیربط.
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص تشکیل و نحوه فعالیت واحدهای خارج از کشور امداد امام.
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت و چگونگی ارتباط واحدهای خارج از کشور با واحدهای ستادی امداد امام.
 • بررسی و برآورد نیازهای واحدهای خارج از کشور امداد امام و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم به منظور تأمین آنها از طریق واحدهای ذیربط.
 • هماهنگی و انجام اقدامات لازم در خصوص تهیه و تدوین پیش نویس موافقت نامه و مقاوله نامه با مراجع و سازمانهای بین المللی در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم.
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل بانک اطلاعات از فعالیت و عملکرد واحدهای خارج از کشور امداد امام جهت بهره برداری واحدهای ذی ربط.
 • نظارت بر عملکرد واحدهای خارج از کشور و ارتباط با سفارتخانه ها.
 • تعامل و ارتباط مستمر با وزارت امور خارجه به منظور هماهنگی نمودن فعالیتهای واحدهای خارج از کشور کمیته امداد امام در چارچوب سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص انتخاب و گزینش مسئولین واحدهای خارج از کشور.
 •  تهیه و تدوین الگوهای حمایتی در خارج از کشور با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی ربط.

 

شرح وظایف و کار ویژه های  اداره کل امور اجرایی دفاتر خارج از کشور

 • سامان دهی، هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر امور دفاتر خارج از کشور
 • تهیه و تدوین برنامه های مربوط به فعالیتهای اجرایی واحدهای کمیته امداد امام خمینی (ره) در خارج از کشور و پیشنهاد جهت تصویب آنها.
 • مطالعه و بررسی خط مشی ها، سیاستها و برنامه های کمیته امداد امام و اعلام موارد مربوط به واحدهای خارج از کشور جهت اجرا.
 • تدوین برنامه های اجرایی امداد امام در خارج از کشور پس از تصویب و ابلاغ مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرا امور مربوطه.
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و چگونگی پیشرفت امور در واحدهای خارج از کشور کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت ارائه به مقامات و مراجع مسئول.
 • ایجاد ارتباط مداوم با دفاتر خارج از کشور امداد امام به منظور اعمال هماهنگی و نظارت بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد آنها و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی و فنی آنها.
 • بررسی مسائل و مشکلات دفاتر خارج از کشور و انجام اقدامات لازم جهت رفع انها با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط کمیته امداد امام.
 • تهیه، تدوین و ارائه ضوابط، دستورالعملها و ساز و کارهای اجرایی لازم جهت انجام وظایف کمیته امداد امام در خارج از کشور و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب.
 • تعامل و ارتباط مستمر با وزارت امور خارجه به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای خارج از کشور کمیته امداد امام در چارچوب سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص انتخاب و گزینش مسئولین واحدهای خارج از کشور.
 • اعمال هماهنگی و همکاری با واحدهای ذیربط کمیته امداد امام در خصوص بازدید هیئت های خارجی از فعالیتهای کمیته امداد امام و عنداللزوم بازدید مقامات و مسئولین از فعالیتهای خارج از کشور.
 • بررسی و تعیین نیازهای واحدهای خارج از کشور، برنامه ریزی و انجام پیگیری جهت تأمین و در اختیار قرار گرفتن به موقع آنها.
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد پایگاههای تأمین و پشتیبانی نیازهای واحدهای خارج از کشور.
 • برنامه ریزی و انجام همکاریهای لازم به منظور ایجاد نهادهای مشابه کمیته امداد امام در سایر کشورها.
 • تهیه و تدوین الگوهای حمایتی در خارج از کشور با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط.
 • برنامه ریزی و پیش بینی ساز و کارهای مناسب جهت کمک رسانی فوری به محرومان و آسیب دیدگان  ناشی از بحرانها و حوادث در سایر کشورها.
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف و اختیارات که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

 

شرح وظایف و کار ویژه های  اداره کل توسعه ارتباطات با ایرانیان و مجامع بین المللی

 • شناسایی و بررسی ضوابط، مقررات و چگونگی فعالیت موسسات و تشکلهای مددکاری، خیریه و عام المنفعه کشورهای مختلف (با اولویت کشورهای همسایه و مسلمان) و برنامه ریزی جهت استفاده از تجربیات مفید و قابل استفاده آنها.
 • ایجاد هماهنگی و انجام اقدامات لازم در خصوص حضور و مشارکت حوزه های مختلف کمیته امداد امام در  عرصه فعالیتهای خارج از کشور در موارد ضرورت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 • اعمال هماهنگی و همکاری با واحدهای ذیربط کمیته امداد امام در خصوص بازدید هیئت های خارجی از فعالیتهای کمیته امداد امام و عنداللزوم بازدید مقامات و مسئولین از فعالیتهای خارج از کشور و برنامه ریزی های ارتباطی.
 • مطالعه و بررسی ضرورت و نحوه شکل گیری و تعیین اولویت فعالیت های امداد امام در خارج از کشور و ارائه پیشنهاد جهت سیر مراحل تصویب آنها.
 • مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور ارتباطی دفاتر امداد امام(ره) در خارج از کشور و ارتباط با دولت ها و نهادهای ایرانی فعال در خارج از کشور.
 • تشکیل شورای توسعه ارتباطات با ایرانیان به منظور تعامل و ارتباط سازنده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود.
 • بهره گیری از ظرفیت تبلیغی و رسانه ای کشور در عرصه بین المللی و امکانات اطلاع رسانی در سایر کشورها  
 • ضمن همکاری با واحد ذیربط درون و برون سازمانی.
 • انجام بررسیهای لازم به منظور شناسایی ظرفیتها و فرصتهای گسترش ارتباطات و مشارکتهای بین المللی و ارائه راهکارها وپیشنهادهای مناسب جهت بهره گیری از آنها.
 • کوشش برای دریافت کمکهای فنی و مشورتی در زمینه فعالیتهای امداد امام از سازمانها و مجامع بین المللی و منطقه ای حسب مورد.
 • ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان خیر مقیم خارج از کشور و همچنین سازمانهای غیر دولتی، خیریه ها، انجمن ها و تشکلهای عام المنفعه خارجی و تدوین نظام ارتباطی با آنان.
 • بررسی و تدوین دیپلماسی حمایت در سطح بین الملل در چارچوب منافع ملی و راهبردهای انقلاب اسلامی ایران ضمن برگزاری سمینارهای تخصصی و ارتباط با مراکز علمی و
 • پژوهشی.
 • برنامه ریزی و پیگیری تشکیل اتحادیه سازمانهای خیریه بین المللی با اولویت سازمان های اسلامی و همسایه از طریق ارتباط با جنبش غیر متعهدها، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان اکو و کشورهای عضو گروه آلبا.
 • برنامه ریزی و برقراری ارتباط با دولتها و سازمانهای غیردولتی و خیریه های فعال در سایر کشورها به منظور انتقال تجربیات و نهادسازی با شاکله و اهداف امداد امام در این کشورها.
 • برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط با دولتها، سازمانهای بین المللی، (عضویت در آنها) و خیریه ها و امضاء موافقت نامه ها و مقاوله نامه های دو جانبه یا چند جانبه.
 • برنامه ریزی به منظور برگزاری، حضور و شرکت در نشستهای تخصصی، اجلاسها، مجامع و کنفرانسهای بین المللی و منطقه ای و ارائه الگوها و دستاوردهای موفق حمایتی و تبادل تجربیات امداد امام جهت حمایت از محرومین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه، سایر دستگاهها و دفاتر امداد خارج از کشور.
 • مطالعه و بررسی دستور کار، گزارشها، پیشنهادات، تصمیمات، قطعنامه ها و بیانیه های اجلاسهای مربوط به سازمانها و مجامع بین المللی و منطقه ای مرتبط با وظایف کمیته امداد امام و تهیه و ارائه به مسئولین و واحدهای ذیربط جهت اتخاذ تصمیم مناسب.
 • تدوین برنامه جامع ارتباطی مهمانان برون مرزی و بهینه سازی امور مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف و اختیارات که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.