کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازمانی

1

محمد محمدي فرد

معاون هماهنگی امور بین الملل

2

سيد حامد عظيمي

دستیار

3

امیر عباس فارسی نژاد

سرپرست اداره کل  توسعه ارتباطات  با مجامع و سازمان ها

4

مهدی مکرمی

مدیر  توسعه ارتباطات با  ایرانیان خارج از کشور

5

-

مدیرکل امور اجرایی دفاتر خارج از کشور

 

6

محسن شهرابي

مدیرامور منابع انسانی دفاتر خارج از کشور

7

کوروش مشهدی باقر

مدیرامور پشتیبانی  دفاتر خارج از کشور

8

مرتضي بلالي

مشاور

9

بهنام سرخیل

مشاور

     

 

10

احمد رضا خلجي

رئیس دفتر