کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازمانی

1

سيد حامد عظيمي

دستیار

2

امیر عباس فارسی نژاد

سرپرست اداره کل  توسعه ارتباطات  با مجامع و سازمان ها

3

مهدی مکرمی

مدیر  توسعه ارتباطات با  ایرانیان خارج از کشور

4

محسن شهرابي

مدیرامور منابع انسانی دفاتر خارج از کشور

5

کوروش مشهدی باقر

مدیرامور پشتیبانی  دفاتر خارج از کشور

6

بهنام سرخیل

مشاور

7

احمد رضا خلجي

رئیس دفتر