کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

دستورالعمل ایجاد سازمانهای قرینه در دیگر کشورها

مديرتوليد: بهنام سرخیل

کارشناس مسئول: مریم مرادی

کارگروه تخصصی بررسی کننده : کارگروه مناطق و حوزه های هدف

شورای تخصصی تایید کننده : شورای تعاملات برون مرزی

توضیحات: با گسترش تعاملات میان دولتها و جوامع، بخش مهمی از تصمیمات و اقدامات در نظام بین الملل تحت تأثیر ارتباطات سازمانها و موسسات قرار گرفته است. در این میان سازمانهای بین المللی بمنظور تقویت و اثرگذاری الگوها و مدلهای مورد نظر خود تلاش  می نمایند تا با بهره گیری از ظرفیتهای سایر سازمانها بویژه سازمانهای قرینه اهداف خود را پیگیری نمایند. دستور العمل حاضر طراحی راهبردی، اصولی و عملی در جهت ساماندهی و ایجاد سازمانهای قرینه و همچنین توسعه تعامل و همکاری با این سازمانها در سطح نظام بین الملل را در دستور کار قرار داده است.


دستورالعمل ارائه خدمات توانمند سازی و حمایتی امداد امام (ره)  در خارج از کشور

مدير توليد: محسن شهرابی فراهانی

کارشناس : داود ماستری فراهانی

کارگروه تخصصی بررسی کننده : کارگروه دفاتر خارج از کشور

شورای تخصصی تایید کننده : شورای تعاملات برون مرز

توضیحات: تجربیات کمیته امداد امام خمینی (ره) درعرصه توانمند سازی و خدمت رسانی به محرومان کشورهای مختلف حاکی از تفاوت در ماهیت و اشکال فقر و لزوم توجه به ویژگیها و اقتضائات منطقه ای و محلی می باشد. تفاوتهای مقوله حمایت در خارج از کشور با مباحث توانمند سازی و حمایتی داخل کشور  همچنین محدودیت در منابع قابل تخصیص تدوین دستور العمل ارائه خدمات حمایتی امداد امام (ره) در خارج از کشور را ضروری نموده است .


دستورالعمل سامان دهی تبلیغات، اطلاع رسانی و مستندسازی الگوها، دستاوردها و خدمات امداد امام(ره) در عرصه های بین المللی

مدير توليد: محمد محمدی فرد

کارشناس مسئول: علی فراهانی کسبی - مسعود  شهبازی

کارشناس ودبیر :  مسعود  شهبازی

کارگروه تخصصی بررسی کننده: کارگروه مشارکت های بین المللی و ایرانیان خارج از کشور

شورای تخصصی تایید کننده :  شورای تعاملات برون مرزی

کمیته امداد امام خمینی(ره) در چهارمین دهه فعالیت خود و پس از ربع قرن حضور فعال و خدمات مؤثر در عرصه  تعاملات و حمایت های برون مرزی به مرحله ای رسیده که ضرورت و اهمیت تبلیغات حرفه ای، اطلاع رسانی علمی – تخصصی و مستندسازی الگوها، دستاوردها و خدمات امداد در عرصه های بین المللی به منظور آگاهی و پاسخ به نیازها و مطالبات مخاطبان (دولت ها، نهادها و مؤسسات خیریه و مردم نهاد و ایرانیان خارج از کشور) بیش از پیش احساس می گردد.

این دستورالعمل بنا به ضرورت تدوین ساز و کار مناسب برای اقدام در حوزه های ذی ربط و پرهیز از ناهماهنگی ها و اقدامات موازی احتمالی، در راستای ساماندهی تبلیغات و اطلاع رسانی و مستندسازی الگوها و دستارودها به منظور برقراری ارتباط سازنده و تعامل مؤثر با مخاطبان و جامعه هدف در عرصه های بین المللی و در چارچوب ضوابط، مقررات و امکانات نهاد متبوع تهیه گردیده است.


دستور العمل مأموریت های کوتاه مدت خارج از کشور

مديرتوليد: بهنام سرخیل، محسن شهرابی فراهانی

کارشناس مسوول: مریم مرادی

کارگروه تخصصی بررسی کننده : کارگروه مناطق و حوزه های هدف- کارگروه دفاتر خارج از کشور

شورای تخصصی تایید کننده : شورای تعاملات برون مرزی

توضیحات: در راستای تحقق اهداف برون مرزی امداد امام (ره) و در ارتباط با موضوع فعالیت هایی که در حیطه دفاتر خارج از کشور، حوزه های ارتباطی و تعاملی، سازمان ها و دولت ها ی طرف مراوده صورت می پذیرد، بخشی از رایزنی ها و هماهنگی های مورد نیاز در قالب انجام مأموریت های خارجی کوتاه مدت کارکنان و مدیران امداد امام (ره) سامان می یابد.

در این دستور العمل به چارچوب مقررات و چگونگی انجام مأموریت های خارجی کوتاه مدت پرداخته شده است.   


دستورالعمل حضور در عرصه ی کمک رسانی فوری در حوادث و سوانح بین المللی

مديرتوليد: محمد صادق اسلامی

کارشناس: بهرام مرادیان

کارگروه تخصصی بررسی کننده: کارگروه حقوق بین الملل و مستندات بین المللی

شورای تخصصی تایید کننده : شورای تعاملات برون مرزی

توضیحات: حوادث و سوانح طبیعی و مشکلات ناشی از درگیری ها و منازعات، گرفتاری های وسیعی را برای بشر به دنبال داشته و مجموعه های گسترده ای از انسان هایی گرفتار را به همراه دارند.انسان هیچ گاه نتوانسته است نسبت به این بلایا بی تفاوت باشد و این از فطرت نوع دوستی بشر سرچشمه می گیرد؛ علاوه بر آنکه رسالت رسیدگی به آسیب دیده خود تکلیف و وظیفه دینی سترگ در دین اسلام و سیره انبیاء و اولیاء عظام می باشد تا آنجا که رسول خدا(ص) می فرمایند: «من أصبح و لم یهتم بأمورالمسلمین فلیس بمسلم»؛ «هرکس صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست».کمیته امداد امام خمینی(ره) برای پاسخ گویی به این رسالت الهی یعنی کمک و همیاری آسیب دیدگان در گرفتاری ها و بلاها وظیفه مند شده است. اگرچهرسالت اولیه تمرکز امداد امام برای پوشش مددجویان داخلی رشد یافت اما پس از تجربه اندوزی ذی قیمت در عرصه ارائه کمک های انسان دوستانه توانسته است همت حضور  خود را در سطحی وسیع تر در ورای از مرزهای ایران گذارده و جایگاهی در خور را در فعالیت های بشر دوستانه بین المللی برای خود در عرصه جهانی مهیا نماید. در این دستورالعمل تلاش شده تا با تحلیل مبانی حقوقی فعالیت امداد امام در خارج از کشور، به شناسایی موانع و فرصت های پیش روی امداد برای حضور در عرصه های کمک های انسان دوستانه در خارج از کشور اقدام نماید تا بدین وسیله بسترهای حقوقی جضور فعال و موثر این سازمان مردمی و انقلابی در عرصه های بین المللی بیش از پیش مهیا گردد.   


دستورالعمل شناسایی و تعامل با نهادها ،سازمانها و مجامع بین المللی و منطقه ای

مديرتوليد: بهنام سرخیل

کارشناس مسئول: مریم مرادی

کارگروه تخصصی بررسی کننده : کارگروه مناطق و حوزه های هدف

شورای تخصصی تایید کننده : شورای تعاملات برون مرزی

توضیحات: در عصر ارتباطات، با گسترش تعاملات میان کشورها و سازمانهای بین المللی وباتوجه به اهمیت روزافزون نقش موسسات مردم نهاد، بخش مهمی از تصمیمات و اقدامات دولتها تحت تأثیر فعالیت های سازمانها، نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است.

  دراین میان گسترش و تعمیق ارتباطات و تعاملات بین المللی از اهداف کلان وراهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) میباشد. بر این مبنا دستور العمل حاضر طراحی راهبردی، اصولی و عملی در جهت برقراری و ساماندهی ارتباطات و تعامل با نهادها و سازمانهای بین المللی و همچنین توسعه همکاری با موسسات مردم نهاد در سطح نظام بین الملل در دستورکار قرار داده است. 


دستورالعمل تبـادل تجربیات وارائه  الگوهای کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح بین الملل

مديرتوليد: محمد صادق اسلامی

کارشناس: احمد دولت آبادی

کارگروه تخصصی بررسی کننده:  کارگروه حقوق بین الملل و مستندات بین المللی

شورای تخصصی تایید کننده: شورای تعاملات برون مرزی

توضیحات: با گسترش تعاملات بین المللی و تبادلات تجربیات فکری در عصر ارتباطات، ارائه الگوها و عرضه دستاوردها میان دولتها، سازمانهای بین المللی و موسسات مردم نهاد، از اهمیت زیادی برخوردار گشته است. بر این اساس دستور العمل حاضر در جهت نظام مند عنوان فرایند تبادل تجارب در خلال ارتباطات و تعاملات با دولتها، سازمانهای بین المللی و همچنین توسعه همکاری با موسسات مردم نهاد را در دستورکار قرار داده است.