کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

جايگاه اکرام در مباني حقوقي

در اسناد بالادستي سازمان بطور مستقيم و غير مستقيم به برنامه اکرام بعنوان يک برنامه و هدف متعالي تاکيد و توجه شده است .


  در اصل بيست و يکم و بيست و نهم قانون اساسي مقرر گرديده دولت از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم حمايتهاي مالي را براي يک يک افراد کشور تامين نمايد.


 • در سند چشم انداز 20 ساله اين نهاد مقدس که منشور حرکت جمعي مطلوب بلند مدت امداد در جهت رسيدن به قله رفيع نظام تلقي مي شود ، ايجاد حيات طيبه اسلامي و تامين رفاه مادي در کنار عدالت ، معنويت و اخلاق براي مردم بويژه محرومين به عنوان سهامداران نظام اسلامي غير قابل انکار است .

 همچنين در اين سند ، تشکيل و توسعه شبکه هاي ارتباطي و حمايتي مردمي و کار آمد براي انجام کارهاي ماندگار و اثر بخش در ميان اقشار آسيب پذير و تقويت تکافل و توازن اجتماعي را از تکاليف اين نهاد بر شمرده و نيز مقرر گرديده اين نهاد بعنوان الگوي الهام بخش ، فعال و موثر در سطح ملي و جوامع اسلامي و بين المللي بعنوان تکيه گاه قابل اعتناي محرومان اداي وظيفه نمايد که در اين راستا برنامه اکرام ايتام از يک سو در جهت بهره گيري از سرمايه هاي اجتماعي و حفظ همگرايي مردم مسير درخشاني را طي نموده و از سوي ديگر قابليت انتشار و الگوسازي در اقصي نقاط جهان را دارد.


 • سياستهاي کلي برنامه پنج ساله به ترويج فرهنگ انفاق ، ايثار و اکرام يتيم و نشر سنتهاي حسنه اسلامي اشاره و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکتهاي مردمي را در راستاي رسيدگي به امور محرومين مهم تلقي نموده که ناظر بر تاکيد سازمان بر اکرام ايتام بوده و ضرورت نگاه برنامه اي به اين طرح مي باشد .


 • همچنين در سياستهاي اجرايي برنامه پنجساله امداد توجه به گروههاي خاص شامل زنان و کودکان بي سرپرست و سالمندان و نيز توسعه و ترويج فرهنگ احسان ، نيکوکاري ، همدردي عمومي ، خدمت رساني ، سبقت در خيرات ، رعايت کرامت و عزت انسان ، احترام به همنوع بويژه گروههاي محروم و نيازمند با تبيين ديدگاهها و سيره عملي انبياي عظام و معصومين (ع) مورد تاکيد ويژه قرار گرفته است که بيانگر جايگاه اکرام ايتام مي باشد.