کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تعاريف و اصطلاحات

استعداد سنجی:  تعیین میزان مهارت ها، توانایی ها و امکانات بالقوه و بالفعل جامعه ی هدف در راستای ارايه آموزش هاي فني و حرفه‌اي مورد نياز،كاريابي و ایجاد طرحها اشتغال و خودکفایی.

طرح های اشتغال و خودکفائي: فعاليتهاي توليدي ، خدماتي و یا اقتصادی است كه با شرايط و ضوابط مشخص به صورت انفرادي ، خانوادگي و تجمعي براي ايجاد يا توسعه  اشتغال و خودكفايي مددجويان اجرا مي‌‌گردد..

طرح هاي کار انگیزی: طرح هاي کارانگیزی طرح هايي هستند كه به منظور افزايش روحيه و شاخص  اميد به زندگي مددجوياني كه با مشكلات روحي - جسمي مواجه مي باشند  اجرا مي شود. و کسب در آمد اقتصادی در این گونه طرحها مد نظر نمی باشد.

 طرح هاي توان افزایی: اين طرح های در قالب مشاغل كوچك نظير خوداشتغالي و مشاغل خانگي قابل اجرا بوده و به ارتقاء سطح  اقتصاد خانواده كمك مي نمايد، در اجرای اين  طرح ها انتظار خودكفا شدن خانواده در يك دوره زمانی معين وجود ندارد ولي مي تواند زمينه‌ي خودكفايي خانواده را فراهم نمايند.

 طرح هاي خودكفايي: طرح هاي كه طي يك دوره زماني معين امكان درآمدزايي و خود اتکایی خانواده را فراهم آورده و موجب خروج خانواده از تحت پوشش گردد.

 مجري طرح: افرادي حقيقي يا حقوقي هستند،که وام و تسهیلات اشتغال و خودکفائی دريافت نموده و موظف به پرداخت اقساط آن  مي باشد. مجری می تواند سرپرست يا يکی از اعضاي خانوار باشد.

 وام اشتغال و خودکفایی: به تسهيلاتي گفته مي‌‌شود كه جهت اجراي طرح هاي خودکفائی و اشتغال در اختيار مددجويان واجد شرايط قرار مي‌‌گيرد.

 خودكفايي مددجويان: منظور از خودكفايي مددجويان، به وجود آمدن شرايطي است كه مددجو بتواند بدون اتكاء به غير، حداقل نيازهاي خود و افراد تحت تكفل خويش را تأمين نموده و از يك زندگي عادي برخوردار شده و منجر به خروج خانواده از تحت پوشش گردد.

 خوداشتغالي: نوعي اشتغال در قالب خويش‌فرمائي است كه فرد با اتكاء به توان شخصي، خلاقيت و ابتكار خود به فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي می پردازد و نتيجه آن منجر به كسب درآمد و ايجاد فضاي كسب و كار مي ‌گردد. در طرح های خوداشتغالی مجری کارفرمای خود می باشد. 

 كارآفريني: هر اقدامي كه باعث ايجاد يك فعاليت جديد و توسعه فعاليت‌هاي موجود شود كه در اثر آن كالا يا خدماتي به بازار عرضه گردد و موجب فراهم شدن فرصت‌هاي شغلي جديدي گردد كارآفريني است. بعبارت ديگر كارآفريني فرآيندي است كه در آن يك ايده و يا يك فكر جديد با بسيج منابع و امكانات منجر به ايجاد كسب و كار و توليد و عرضه يك محصول يا محصولاتي مي‌شود.