کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

شرح وظایف اداره کل  طرحهای اقتصادی و خودکفایی 

 1- تهیه و تدوین طرحها و برنامه‌های مربوط به خوداتکایی مددجویان و خانواده‌های محرومین مورد حمایت امداد امام و پیشنهاد آن 
به معاونت اشتغال و خودکفایی جهت تصویب به مراجع ذی‌ربط.
 2- بررسی شرایط، استعدادها، ویژگی‌ها و توانایی‌های مددجویان به منظور انجام برنامه‌ریزی‌های مربوط.

 3- بررسی نتایج مطالعات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی مراجع و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط درخصوص برنامه‌های اقتصادی
 و اجتماعی کشور، امکانات و ظرفیت‌های مناطق از نظر اقتصادی و بازار کار و سایر موارد به منظور بهره‌گیری از آنها در برنامه‌ریزی‌های
 خودکفایی مددجویان.

 4 - مطالعه، بررسی و تهیه‌ی طرحها و برنامه‌های لازم جهت ایجاد زمینه‌های مناسب برای تولید و خوداتکایی مددجویان.
 
 5 - مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرحهای اشتغالزای دارای توجیه اقتصادی به منظور ایجاد درآمد مناسب برای مجریان 
   طرح با هدف خوداتکایی و استقلال اقتصادی ایشان.

  6- شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل مناطق مختلف کشور به منظور بهره‌گیری از آن جهت کارآفرینی و توسعه‌ی اشتغال.

  7- برنامه‌ریزی به منظور برآورد و تامین نیازهای اجرای طرح‌های خودکفایی با همکاری واحدهای ذی‌ربط.

 8- تهیه و تدوین پیش‌نویس راه کارها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی مربوط به اشتغال و خودکفایی و ابلاغ به واحدهای
   استانی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

 9- برنامه‌ریزی به منظور بهره‌گیری از امکانات حمایتی، فرهنگی و ... امداد امام جهت ایجاد انگیزه و تشویق کارآفرینان با همکاری واحدهای
  ذی‌ربط.

  10- انجام بررسی‌های لازم به منظور شناسایی امکانات، تسهیلات بانکی و وام‌ها و فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت بهره‌گیری از آنها
برای اجرای طرحهای مربوط و کمک به اختصاص منابع مزبور به واحدهای اجرایی ذی‌ربط و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.

  11-برنامه‌ریزی و ارایه‌ی راهنمایی‌های لازم جهت اجرای طرحهای اشتغال‌زا در قالب طرحهای تعاونی، تجمعی و سازمان یافته.

  12- تعامل و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط به منظور بهره‌گیری از تجربیات، امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی 
    موجود کشور برای اشتغال و خودکفایی مددجویان.
  
  13-برنامه‌ریزی به منظور تهیه‌ی طرحهای لازم جهت بیمه‌ی طرحها و محصولات تولیدی مددجویان و نظارت بر اجرای آنها.

  14- تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه‌ی گزارش‌ها، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز جهت ارایه به مقامات مافوق.