کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معرفی تاریخچه مرکز آموزش و پژوهش

مرکز اموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال1386 ودر ساختار جدید با ترکیب دو اداره کل آموزش ضمن خدمت و مرکز آموزش عالی امداد تشکیل گردید . این مرکز شامل دو مدیریت آموزش و پژوهش می باشد . مدیریت آموزش شامل سه اداره آموزش های کوتاه مدت ، آموزش بلند مدت و تسهیلات آموزشی و ارزیابی و نظارت بوده و مدیریت پژوهش از سه گروه پژوهش های کاربردی ، مطالعات راهبردی و بررسی و تدوین منابع تشکیل گردیده است . از مهمترین وظایف این مرکز می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم نظام های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز

2- تهیه و تنظیم پیش نویس بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و پژوهشی

3- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب و مورد نیاز امداد مطابق با نیاز سنجی آموزشی و ارایه جهت تصویب و تایید در مراجع ذی ربط 

4- بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور دستیابی و استقرار نظامها و سازوکار موثر راهبردی و هدایت برنامه های آموزشی و پژوهشی و کسب تایید و تصویب مراجع مربوط 

5- بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور ساماندهی و امور مربوط به مدیریت نتایج برنامه ها و اقدامات آموزشی و پژوهشی مطابق با نیازها و مسایل مربوط به توسعه و تعالی عملکرد ها 

6- برنامه ریزی و راهبری اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به نشست های علمی ، تخصصی و دانش افزایی لازم و یا مشارکت و همکاری در اینگونه امور با هماهنگی مراجع و واحد های ذی ربط

7- برنامه ریزی و انجام تعا ملات و همکاری با مراکز ، نهادها و مراجع اموزشی و پژوهشی و مدیریت امور مربوط جهت پیشبرد زمینه ها ی آموزشی و پژوهشی امداد

8- تلاش در جهت بهره گیری از روش های متنوع آموزشی از قبیل آموزش مجازی ، راه دور ، مکاتبه ای و ...

9- بررسی مربوط به ثبت ، ضبط و انشار علوم و منابع امدادی به صورت تخصصی و کاربردی در امداد 

10- برنامه ریزی در جهت تهیه و تا مین کتب ، جزوات و نشریات آموزشی مورد نیاز