کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

 

آقای میر هاشم موسوی 

رییس برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

تلفن : 23902445

نمابر : 22481758

ایمیل :cht@emdad.ir

 

 

آقای عباس دارایی

دستیار مرکز آموزش و پژوهش

تلفن : 23902513

ایمیل :Abbas_Daraei@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

آقای حسن جانجانی

مدیر پژوهش

تلفن : 23902441

نمابر : 22481760

ایمیل : mr@emdad.ir