کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

گروه پژوهش های بنیادی

پژوهش ها در بخشهاي مختلف فعاليتهاي مربوط به هر سازمان نيازي اساسي است و چنانچه با رعايت استانداردهاي علمي صورت گيرد مي تواند از يك سو موجبات بهره وري سازمان را فراهم سازد، از سوي ديگر با تكميل چرخه پژوهش و  ايجاد يك بانك اطلاعاتي حاوي اطلاعات پروژه هاي انجام شده موجب تسهيل در بهره گيري از نتايج پژوهش ها و دسترسي سريع و موثر  به آنها را فراهم ساخته و حافظه علمي و مطالعاتي سازمان را شكل می دهد. كميته امداد امام (ره) به عنوان بزرگترين نهاد حمايتي كشور اهتمام ويژه اي نسبت به انجام پژوهش ها و مديريت علمي فرايند پژوهش و يافتن روشهاي علمي بهينه در زمينه خدمت رساني به محرومان را دارد.

به همين منظور دستورالعمل امور پژوهشي در راستاي تسهيل در اجراي برنامه هاي پژوهشي و استفاده بهينه از منابع اطلاعاتي موجود تهيه و تدوين گرديده است.

اهداف

 1. تأمين نيازهاي پژوهشي امداد امام (ره)
 2. مديريت بهينه و توسعه فعاليتهاي پژوهشي
 3. ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و برقراري ارتباط با ساير بانكهاي اطلاعاتي پژوهشگران و مؤسسات پژوهشي
 4. صيانت از حقوق مادي و معنوي پژوهش هاي امداد امام (ره)
 5. كاربست و نتايج پژوهش هاي انجام شده

سطوح نظام  پژوهش

این نظام در سه سطح " سیاست گذاری و نظارت راهبردی" ، " هماهنگی و برنامه ریزی " و " اجرا ، بهره برداری و ارزیابی طرح ها"  تفکیک و در تعامل با یکدیگر قرار دارند.

الف) سیاست گذاری و نظارت راهبردی

این سطح که در برگیرنده نقش های مدیریت پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش
می باشد. ایفای نقش های زیر را بر عهده دارد:

 1. تعیین سیاست ها و برنامه های کلان کمیته امداد امام (ره) در حوزه پژوهش
 2. تعیین نیازهای پژوهش کمیته امداد امام (ره) و اعتبارات آن
 3. تعیین طرح های کمیته امداد امام (ره) و اعتبارات آن
 4. راه اندازی پایگاه اطلاعاتی طرح ها
 5. هدایت ، جهت دهی و نظارت بر فعالیت های پژوهش و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سطوح مختلف
 6. نظارت بر اجرایی شدن سبد پژوهش
 7. تعیین معیارها و شاخص های سنجش برنامه های پژوهش
 8. نظارت بر اجرایی کردن نتایج طرح های پژوهش
 9. ارتباط با نهادهای بالادستی و سطوح قانون گذاری به منظور تسهیل فرآیند پژوهش
 10. تعیین مأموریت واحد پژوهش

ب) هماهنگی و برنامه ریزی

 1. تبدیل اهداف و سیاست ها به برنامه های پژوهش
 2. تهیه و تدوین سبد پژوهش با بهره گیری از نیازهای  حوزه های عملیاتی در سطح ستاد و استان ها، فرصت ها و روندهای حاکم بر کمیته امداد امام (ره)
 3. تدوین برنامه های پژوهش کوتاه مدت و بلند مدت
 4. تهیه گزارش عملکرد پژوهش
 5. تعیین طرح های اولویت دار و انتخاب مجریان آن ها براساس قوانین و مقررات
 6. تأمین و تخصیص اعتبار برای برنامه ها و طرح های پژوهشی
 7. نظارت بر عملکرد مجریان پژوهش و فعایت های پژوهش

ج) اجرا، بهره برداری و ارزیابی طرح ها

این سطح که در برگیرنده فعالیت های پژوهش و اجرای آن ها در کمیته امداد امام (ره) می باشد. شامل نقش های زیر است:

 1. نیاز سنجی موضوعات پژوهش
 2. بستر سازی ، تسهیل و همکاری برای اجرای طرح های پژوهشی
 3. مشارکت در تعیین اولویت ها
 4. ارایه اطلاعات برای تسریع در اجرای طرح های پژوهشی
 5. بهره برداری و بکارگیری نتایج حاصل از اجرای پروژه های مصوب
 6. تهیه گزارش عملکرد پژوهش
 7. نظارت بر پروژه های پژوهش

 دامنه كاربرد ( گستره فراگيري)  

الف) گستره سازماني: واحدهاي تابعه  كه شامل ستاد مركزي، ادارات كل استان ها، مديريت شهرستان و دفاتر نمايندگي امداد امام (ره) در خارج از كشور مي شود.

ب) از نظر موضوعي: شامل كليه موضوعات در فعاليتهاي اصلي و پشتيباني كميته امداد امام (ره)

 تعاريف و مفاهيم

 1. پژوهش: تلاش و كوششي است علمي ، نظام مند و خلاقانه كه به منظور افزايش دانش انجام مي گيرد.
 2. پژوهش بنيادي: پژوهش بنيادي يا ناب به ساخت الگوهاي نظري جهت تبيين پديده ها مي پردازد .
 3. پژوهش كاربردي: تحقیق کاربردی انجام یک سلسله بررسی ها و پژوهش های ابداعی برای کسب علمی یا فنی جدید با یک هدف علمی مشخص است که هدف اصلی از انجام آن کاربرد و بهره گیری از ثمرهای تحقیق است.
 4. پژوهش راهبردي:پژوهشهاي كلان در سطح اقتصادي يا اجتماعي وسيع با استفاده از دانش تخصصي روز و با بهره مندي از روشهاي متناسب با اهداف مورد نظر
 5. شناسنامه اطلاعات:شناسنامه اطلاعات حاوي مطالبي اعم طرح ، پژوهش ، مقاله،مجله،نشريه به صورت جزء به جزء تعريف شده باشد.
 6. مطالعات كتابخانه اي : منظور از مطالعات کتابخانه‌ای مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته‌ای دور یا نزدیک می‌گردد. به همین دلیل غالباً اصطلاح مطالعات کتابخانه‌ای را مترادف با مطالعات تاریخی بکار می‌برند.  بعنوان مثال تحقیق در زمینه طبقات اجتماعی یا سلسله مراتب اجتماعی عصر صفویه و یا تحقیق درباره سهم اقشار مختلف اجتماعی در انقلاب مشروطیت ایران را در ردیف مطالعات کتابخانه‌ای محسوب می‌نمائیم . در این روش منابع اصلی مورد استفاده ،کتب و مدارک منثور و منظومی است که از آن دوره ‌ها بجای مانده است .
 7. پژوهش توسعه اي: پژوهشي كه با استفاده از دانش حاصل از پژوهش ها يا تجربه عملي جهت ابداع يا استقرار فرايندها ، نظام ها يا خدمات جديد با رويكرد جامعه هدف انجام  مي شود .
 8. طرح پژوهشي: مجموعه فعاليتهاي از پيش تعيين شده جهت تحقق يك ايده پژوهشي در قالب پيش نويس طرح پژوهشي يا (پروپوزال ) ارائه و حاوي كليه اطلاعات مربوطه اعم از بيان اهميت مسئله ، اهداف، روشها ، زمانبندي ،  هزينه ها و غيره مي باشد.
 9. فرمRFP) Request for Proposal) : فرم درخواست براي طرح پژوهش است كه از طرف درخواست كنندگان جهت معرفي موضوع پژوهشي ارائه مي گردد.
 10. پژوهشگر: شخصيت حقيقي يا حقوقي كه مسئوليت انجام فعاليتهاي پيش بيني شده در طرح پژوهشي را برعهده دارند.
 11. ناظر: شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي صلاحيت در زمينه موضوع طرح پژوهشي              مي باشند كه توسط مركز آموزش و پژوهش به منظور نظارت مستمر بر حسن اجراي طرح از مرحله شروع تا خاتمه انتخاب مي شوند.
 12. گروه علمي: تعدادي از اساتيد دانشگاه از رشته هاي مختلف كه فعاليت بررسي RFP و پروپوزالهاي اعلام شده به مركز آموزش و پژوهش را انجام مي دهند.
 13. بانك اطلاعاتي: پایگاه داده در اصل مجموعه يی سازمان یافته از اطلاعات به هم مرتبط است كه با يك روش سيستماتيك (اصولي) ضبط ، نگهداري و مورد استفاده  قرار مي گيرد.
 14. پايان نامه: گزارشي است مكتوب كه در آن دانشجو نتايج بررسي و پژوهش خويش را در يكي از حيطه هاي رشته تحصيلي مربوطه زير نظر استاد(ان) راهنما انجام داده و ارائه                 مي نمايد.
 15. مقاله: مقاله نوشته ای نظام مند است که برای درج و ارائه در مجله ها، روزنامه ها، همایش ها و غیره تهیه می شود. هدف از نوشتن مقاله استدلال منطقی، نتیجه گیری، نظریه پردازی برای اثبات، نفی یا نقد موضوعی مشخص است.
 16.  مجله: مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور منظم و با فاصله انتشار مرتب و تحت شماره ی ردیف، دوره و تاریخ معین در زمینه های گوناگون بیش از دو بار در سال منتشر شود و در آن دستاوردهای نو و در عین حال تحقیق شده و علمی به چاب برسد.
 17. نشريه: نشريه يا خبرنامه، سند مكتوبي است كه در زمينه‌هاي مختلف منتشر می شود و به تناسب پوشش دهنده اخبار، مسايل آموزشي، فني و تخصصي، فرهنگي و سياسي و ... است که به منظور اطلاع‌رساني، ايجاد ارتباط و همگرايي فكري تنظیم می شود.
 18. فناوري: فناوري به معني كاربرد منظم معلومات علمي و ديگر آگاهيهاي نظام يافته براي انجام وظايف عملي.
 19. مستندات الكترونيكي: اطلاعاتي كه توسط يك سازمان يا يك فرد به موجب الزام قانوني يا فعاليت كاري به عنوان شواهد و مدارك توليد ، به صورت الكترونيكي دريافت و نگهداري شده اند .
 20. اسناد و مدارك جاري: اسنادي هستند كه مورد مراجعه مستمر قرار مي گيرند.
 21. اسناد و مدارك نيمه جاري: اين قبيل مدارك گاهي اوقات مورد مراجعه قرار مي گيرند.
 22. اسناد و مدارك راكد : اسنادي كه بر حسب سپري شدن مدت زمان اعتبار، اطلاعات مورد استفاده و بهره برداري قرار نمي گيرند.
 23. محتواي علمي: در تعریف کلی، محتوای علمی به‌ هر واحد اطلاعاتی اطلاق می‌شود که به‌صورت دیجیتالی ارائه شود و به‌ صورت الکترونیکی قابل مدیریت باشد. این محتوا می‌تواند به‌صورت هر یک از موارد: صفحات‌وب، تصاویر، ویدئو، انیمیشن، مستندات، فایل‌های PDF، و اطلاعات ذخیره شده در بانک‌های اطلاعاتی در دسترس عموم قرار گیرد.