کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

جمعیت استان بر حسب شهري و روستايي

بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران در آبان 1390، جمعيت استان 1151672 نفر بوده است كه از اين تعداد 16/95 درصد در نقاط شهري و 84/4 درصد در نقاط روستايي سكونت داشته‎اند. در آبانماه سال 1390، جمعيت اين استان 5/1 درصد از جمعيت كل كشور را دارا بوده است.

 جمعيت استان بر حسب جنسيت‌

از كل 1151672 نفر جمعيت استان‌، تعداد 587661 نفر(51 درصد) مرد و تعداد 564011 نفر (49درصد) زن بوده‌اند كه در نتيجه ‌نسبت جنسي برابر 104 به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن 104 نفر مرد وجود داشته است‌.

جمعيت استان بر حسب طبقات سني‌

از جمعيت استان 9/24 درصد در گروه سني كمتر از 14 ساله‌، 3/70 درصد در گروه سني 15-64 ساله 8/4 درصد در گروه سني ‌‌65 ساله ‌و بيشتر قرار داشته‌اند.

 

اطفال كمتر از يكسال

نوباوگان

1-4 ساله

كودكان

5-9 ساله

نوجوانان

10-14 ساله

جوانان

15-19 ساله

ميانسال

20-64 ساله

بزرگسالان

65 سال و بيشتر

نامشخص

تعداد

20894

83493

93147

89537

100787

708939

54705

170

درصد

81/1

25/7

1/8

77/7

75/8

5/61

75/4

07/0