کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

طرح مددجویی

طرح مددجويي طرحي است كه بموجب آن افراد و خانوارهاي نيازمند از قبيل ايتام، بي‌سرپرستان، ازكارافتادگان، سالمندان، بيماران ، خانواده زندانیان نیازمند و... مورد حمايت قرار مي‌گيرند. در پايان سال 92 در اين استان تعداد 17377 خانوار با جمعيت 32989 نفر مورد حمايت طرح مددجويي قرار داشته‌اند 

 

 

خانوار دائمی

نفرات دائمی

جنس نفرات

موردی

جمع

شهری

روستایی

جمع

شهری

روستایی

مرد

زن

خانوار

نفرات

كل استان

17377

16736

641

32989

31639

1350

9441

23548

6552

13761

 

از كل خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجویی تعداد 11592 خانوار با جمعیت 18333 نفر دارای سرپرست زن بوده‎اند. در مجموع بیش از 4 درصد از جمعیت استان در سال 1392 از خدمات این نهاد بهره مند شده اند.

طرح شهید رجایی

پس از اینكه با ابتكار رئيس جمهور مردمي، شهيد محمدعلی رجایی طرح ارزشمند حمايت از سالمندان نیازمند بالای 60 سال روستایی و عشایری كشور به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید، اجرای این طرح خداپسندانه از سال 1364 به كمیته امداد امام خمینی(ره) محول گردید.

در پايان سال 92 تعداد 2085 خانوار با جمعيت 3185 نفر مورد حمايت طرح شهيد رجايي قرار داشته‌اند. در این قسمت اطلاعات مختصری از وضعیت سالمندان نیازمند روستایی‌یا عشایری بالای 60 سال‌ كه مورد حمايت طرح شهید رجایی در استان قم می‎باشند ارائه می‎شود.

از كل خانوار و نفرات مورد حمايت طرح شهید رجایی تعداد 1178 خانوار با جمعیت 1301 نفر دارای سرپرست زن بوده‎اند.

كمیته امداد این استان 7/5 درصد از جمعیت روستایی ساکن در قم را طی سال 92 تحت پوشش طرح شهید رجایی قرار داده است