کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تعداد واحدهای امداد و روستاهای تحت پوشش

تعداد واحدهاي خدمات‌‌ رساني كمیته ‌امداد امام‌ خمینی (ره) ‌‌استان قم در پايان سال 92 تعداد 24 واحد بوده است كه تفصيل آن در جدول زير ارائه شده است. همچنين امدادگران این نهاد توفیق داشته‌اند كه در سال 92 محرومین 169 روستاي استان قم را مورد حمايت طرحها و برنامه‌های مختلف خود قرار دهند. .

تعداد واحدهای كمیته امداد استان در پایان سال 1392

 

كل واحدهای امداد

دفتر ستادی

مديريت شهرستان

ادارات تابعه (شاخه اصلي)

شاخه فرعي

كانون فرهنگی

 

مرکز نیکوکاری

سایر واحدها

تعداد واحدها

24

1

1

8

3

2

7

2

 

 1. اطلاعات كاركنان

در پایان سال 92 تعداد 194 نفر با كمیته امداد اين استان بصورت رسمی و قراردادی همكاری داشته‎اند، كه 3/1 درصد از كل كاركنان كمیته امداد را شامل شده است. مطابق جدول ذیل از تعداد مذکور 182 نفر (94 درصد) مرد و تعداد 12 نفر (6 درصد) الباقي زن بوده‌اند.

تعداد كاركنان استان در پایان سال 92

جمع كل كاركنان

كاركنان

تعداد کارکنان ايثارگر

مرد

زن

رسمي

قراردادي و مأمور به خدمت

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

194

86

167

14

27

10

19

182

12

 
 همچنین در پایان سال 92 تعداد 686 نفر بصورت داوطلبانه و افتخاری و یا بصورت خرید خدمت مشارکتهای مردمی به شرح جدول ذیل با این نهاد همکاری داشته اند.

تعداد همکاران افتخاری و خرید خدمتی مشارکتهای مردمی در پایان سال 1392

جمع

تعداد همکاران افتخاری و داوطلب مردمی

تعداد همکاران خرید خدمت مشارکتهای مردمی

 
 
 

686

549

137

 
كمیته امداد امام خمینی(ره) بنا به رسالت الهی خویش برای بالا بردن سطح كمیت و كیفیت خدمات نسبت به قشر ولی نعمت و در جهت افزایش سطح توانایی‌های علمی و تخصصی كاركنان و آشنایی آنها با فنون و روشهای جدید مدیریت كه معمولاً روز به روز در حال ترقی و تكامل است اقدام به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و بورسیه نمودن كاركنان خود به دانشگاهها جهت فراگیری فنون و تخصصهای اداری، كارشناسی و مدیریت نموده است.

2. آموزش كاركنان

كمیته امداد امام خمینی(ره) بنا به رسالت الهی خویش برای بالا بردن سطح كمیت و كیفیت خدمات و در جهت افزایش سطح توانایی‌های علمی و تخصصی كاركنان و آشنایی آنها با فنون و روشهای جدید مدیریت، كه معمولاً روز به روز در حال ترقی و تكامل است، اقدام به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و بورسیه نمودن كاركنان خود به دانشگاه ها جهت فراگیری فنون و تخصص های اداری، كارشناسی و مدیریت نموده است.بر این اساس در سال 1392 تعداد 26 نفر از پرسنل سازمانی امداد استان قم از مزایای بورسیه و تسهیلات آموزشی بهره مند شده اند. همچنین 19 دوره آموزشی برای پرسنل امداد استان، در این مدت برگزار گردیده است.