کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

پیگیری حقوق بازنشستگان پیش از موعد از طریق دبیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
(دفعات بازديد:3514)
موضوع: بازنشستگان زير موضوع:

آقای "دُربین" دبیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

تا کنون درخواست های متعددی در خصوص اعمال ماده 91 نسبت به رأی 674 هیأت عمومی (رسیدگی مجدد) واصل شده است که هر بار توسط ریاست دیوان به مشاوران و دبیرخانه هیأت عمومی ارجاع شده و پس از اظهار نظر مشاوران و کارشناسان دیوان ، ریاست دیوان موضوع را بلا اقدام دانستند و آخرین درخواست نمایندگان بازنشستگان نیز همین فرایند را طی کرده است و ریاست دیوان در اظهار نظر مکتوب خود تنها راه حل را پیگیری از طریق مجلس و تصویب قانون دانستند.

با توجه به هماهنگی انجام شده از طریق آقای مهدوی فر، در روز یکشنبه 21/04/1394 آقایان قلم نویس ، دشتستانی ، مدنی ، قاسمی و خانم یارمحمدی طی جلسه ای با آقای دُربین دبیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دفتر ایشان گفتگو نمودند.

ابتدا آقای قلم نویس طرح موضوع نموده و درخصوص مغفول ماندن قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در صدور دادنامه 674 و استناد دادنامه به قانون اصلاح پاره ای مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 1379 که ارتباطی با موضوع بازنشستگان پیش از موعد ندارد، مطالبی ارائه نموده و با توجه به ارسال لایحه اعتراضی به آقای منتظری (ریاست دیوان) ، رسیدگی مجدد دادنامه در هیأت عمومی را درخواست نمودند.

آقای دُربین درخصوص روند پیگیری این پرونده توضیحاتی ارائه نموده و اظهار داشتند که تا کنون درخواست های متعددی در خصوص اعمال ماده 91 نسبت به رأی 674 هیأت عمومی (رسیدگی مجدد) واصل شده است که هر بار توسط ریاست دیوان به مشاوران و دبیرخانه هیأت عمومی ارجاع شده و پس از اظهار نظر مشاوران و کارشناسان دیوان ، ریاست دیوان موضوع را بلا اقدام دانستند و آخرین درخواست نمایندگان بازنشستگان نیز همین فرایند را طی کرده است.

در این جلسه آقای دُربین با اخذ پرونده قطور دادنامه 674 و مطالعه بخشهایی از آن برای حاضرین ،آخرین ارجاع ریاست دیوان مبنی بر بلااقدام بودن درخواست و لزوم پیگیری از طریق مجلس و تصویب قانون را به اطلاع حاضرین رساندند.

با توجه به درخواست مجدد نمایندگان بازنشستگان در خصوص ایجاد فرصت بررسی موضوع در هیأت تخصصی دیوان با حضور نمایندگان بازنشستگان پیش از موعد، ازایشان درخواست شد شخصا" با آقای منتظری مذاکره نمایند تا پرونده به هیأت تخصصی ارجاع شود که ایشان در پایان قول دادند با آقای منتظری مذاکره کنند و درصورت موافقت ایشان ، به نمایندگان بازنشستگان اطلاع دهند تا در هیأت تخصصی حضور یابند.

 

استان: دفتر مركزي تاريخ: (1394/04/23-10:30:56 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

پیگیری حقوق بازنشستگان پیش از موعد از طریق دبیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
(دفعات بازديد:3515)
موضوع: بازنشستگان زير موضوع:

آقای "دُربین" دبیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

تا کنون درخواست های متعددی در خصوص اعمال ماده 91 نسبت به رأی 674 هیأت عمومی (رسیدگی مجدد) واصل شده است که هر بار توسط ریاست دیوان به مشاوران و دبیرخانه هیأت عمومی ارجاع شده و پس از اظهار نظر مشاوران و کارشناسان دیوان ، ریاست دیوان موضوع را بلا اقدام دانستند و آخرین درخواست نمایندگان بازنشستگان نیز همین فرایند را طی کرده است و ریاست دیوان در اظهار نظر مکتوب خود تنها راه حل را پیگیری از طریق مجلس و تصویب قانون دانستند.

با توجه به هماهنگی انجام شده از طریق آقای مهدوی فر، در روز یکشنبه 21/04/1394 آقایان قلم نویس ، دشتستانی ، مدنی ، قاسمی و خانم یارمحمدی طی جلسه ای با آقای دُربین دبیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دفتر ایشان گفتگو نمودند.

ابتدا آقای قلم نویس طرح موضوع نموده و درخصوص مغفول ماندن قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در صدور دادنامه 674 و استناد دادنامه به قانون اصلاح پاره ای مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 1379 که ارتباطی با موضوع بازنشستگان پیش از موعد ندارد، مطالبی ارائه نموده و با توجه به ارسال لایحه اعتراضی به آقای منتظری (ریاست دیوان) ، رسیدگی مجدد دادنامه در هیأت عمومی را درخواست نمودند.

آقای دُربین درخصوص روند پیگیری این پرونده توضیحاتی ارائه نموده و اظهار داشتند که تا کنون درخواست های متعددی در خصوص اعمال ماده 91 نسبت به رأی 674 هیأت عمومی (رسیدگی مجدد) واصل شده است که هر بار توسط ریاست دیوان به مشاوران و دبیرخانه هیأت عمومی ارجاع شده و پس از اظهار نظر مشاوران و کارشناسان دیوان ، ریاست دیوان موضوع را بلا اقدام دانستند و آخرین درخواست نمایندگان بازنشستگان نیز همین فرایند را طی کرده است.

در این جلسه آقای دُربین با اخذ پرونده قطور دادنامه 674 و مطالعه بخشهایی از آن برای حاضرین ،آخرین ارجاع ریاست دیوان مبنی بر بلااقدام بودن درخواست و لزوم پیگیری از طریق مجلس و تصویب قانون را به اطلاع حاضرین رساندند.

با توجه به درخواست مجدد نمایندگان بازنشستگان در خصوص ایجاد فرصت بررسی موضوع در هیأت تخصصی دیوان با حضور نمایندگان بازنشستگان پیش از موعد، ازایشان درخواست شد شخصا" با آقای منتظری مذاکره نمایند تا پرونده به هیأت تخصصی ارجاع شود که ایشان در پایان قول دادند با آقای منتظری مذاکره کنند و درصورت موافقت ایشان ، به نمایندگان بازنشستگان اطلاع دهند تا در هیأت تخصصی حضور یابند.

 

استان: دفتر مركزي تاريخ: (1394/04/23-10:30:56 AM)

  نظرات خوانندگان: