کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme آذربایجان غربی- هزینه 1 هزار و 983 میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان کمیته امداد استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138914 آذربایجان غربی- هزینه 1 هزار و 983 میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان کمیته امداد استان آذربایجان غربی- مشارکت 80 مدرسه شهری و روستایی در پلدشت در جشن بزرگ نیکوکاری http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138908 آذربایجان غربی- مشارکت 80 مدرسه شهری و روستایی در پلدشت در جشن بزرگ نیکوکاری آذربایجان غربی- اعزام 44 مددجوی تحت حمایتِ کمیته امداد سلماس به سفر زیارتی مشهد مقدس http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138907 آذربایجان غربی- اعزام 44 مددجوی تحت حمایتِ کمیته امداد سلماس به سفر زیارتی مشهد مقدس آذربایجان غربی- میزان کمکهای مردم خیر استان به نیازمندان از مرز 510 میلیارد ریال فراتر رفت http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138906 آذربایجان غربی- میزان کمکهای مردم خیر استان به نیازمندان از مرز 510 میلیارد ریال فراتر رفت آذربایجان غربی- مسیری که کمیته امداد انتخاب نموده یک مسیر الهی به سوی بهشت است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138900 آذربایجان غربی- مسیری که کمیته امداد انتخاب نموده یک مسیر الهی به سوی بهشت است آذربایجان غربی- اعلام آمادگی 117 پایگاه بسیج برای مشارکت در برگزاری جشن بزرگ نیکوکاری در استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138899 آذربایجان غربی- اعلام آمادگی 117 پایگاه بسیج برای مشارکت در برگزاری جشن بزرگ نیکوکاری در استان آذربایجان غربی- مساعدت 100 میلیارد ریالی حامیان نیکوکار آذربایجان غربی به ایتام نیازمند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138898 آذربایجان غربی- مساعدت 100 میلیارد ریالی حامیان نیکوکار آذربایجان غربی به ایتام نیازمند آذربایجان غربی- برخورداری 4 هزار و 860 مددجوی تحت حمایت از خدمات درمانی کمیته امداد خوی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138884 آذربایجان غربی- برخورداری 4 هزار و 860 مددجوی تحت حمایت از خدمات درمانی کمیته امداد خوی آذربایجان غربی- پرداخت 34 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مجریان طرح های خودکفایی در چالدران http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138868 آذربایجان غربی- پرداخت 34 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مجریان طرح های خودکفایی در چالدران آذربایجان غربی- هزینه بیش از 13 میلیارد ریال برای بهداشت ،درمان و بیمه مددجویان تحت حمایت در مهاباد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138867 آذربایجان غربی- هزینه بیش از 13 میلیارد ریال برای بهداشت ،درمان و بیمه مددجویان تحت حمایت در مهاباد