کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme البرز-البرزیهای خیر 13 اسفند درجشن بزرگ نيكوكاري شرکت می کنند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138905 البرز-البرزیهای خیر 13 اسفند درجشن بزرگ نيكوكاري شرکت می کنند البرز-حمایت نیکوکاران نظرآبادی از ایتام نیازمند تحت حمایت کمیته امداد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138904 البرز-حمایت نیکوکاران نظرآبادی از ایتام نیازمند تحت حمایت کمیته امداد البرز-دیدارمسوولین کرجی باچند خانواده تحت حمایت کمیته امداد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138862 البرز-دیدارمسوولین کرجی باچند خانواده تحت حمایت کمیته امداد البرز-برگزاری کارگاه های آموزش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی برای مددجویان کمیته امداد استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138861 البرز-برگزاری کارگاه های آموزش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی برای مددجویان کمیته امداد استان البرز-مساعدت خیرین طرح اکرام ایتام کمیته امداد البرز در بهمن ماه از مرز یک میلیارد تومان گذشت http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138838 البرز-مساعدت خیرین طرح اکرام ایتام کمیته امداد البرز در بهمن ماه از مرز یک میلیارد تومان گذشت البرز-اعزام یکصد نیازمند کمیته امداد به مشهد مقدس به همت نيكوكاران کمالشهر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138826 البرز-اعزام یکصد نیازمند کمیته امداد به مشهد مقدس به همت نيكوكاران کمالشهر البرز-مساعدت 220 میلیون تومانی نیکوکاران طالقانی در طرح محسنین کمیته امداد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138825 البرز-مساعدت 220 میلیون تومانی نیکوکاران طالقانی در طرح محسنین کمیته امداد البرز-تامین آتیه بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت كميته امداد البرز http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138804 البرز-تامین آتیه بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت كميته امداد البرز البرز-مرکز نيكوكاري وحدت فردیس 100نیازمند کمیته امداد را به مشهد مقدس اعزام نمود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138803 البرز-مرکز نيكوكاري وحدت فردیس 100نیازمند کمیته امداد را به مشهد مقدس اعزام نمود البرز-متوسط مساعدت ماهیانه نیکوکاران به هر یتیم تحت حمایت کمیته امداد البرز 250 هزار تومان است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138783 البرز-متوسط مساعدت ماهیانه نیکوکاران به هر یتیم تحت حمایت کمیته امداد البرز 250 هزار تومان است