کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme یزد- 5 هزار و 183 دانش آموز و دانشجو از حمايت هاي کميته امداد استان يزد بهره مند هستند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138887 یزد- 5 هزار و 183 دانش آموز و دانشجو از حمايت هاي کميته امداد استان يزد بهره مند هستند یزد- 205 هزار پاکت جمع آوري هدایای مردمي در بین دانش آموزان یزدی توزیع شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138886 یزد- 205 هزار پاکت جمع آوري هدایای مردمي در بین دانش آموزان یزدی توزیع شد یزد- حضور 3 هزار مددجوي يزدي در اردوهاي فرهنگی کمیته امداد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138885 یزد- حضور 3 هزار مددجوي يزدي در اردوهاي فرهنگی کمیته امداد یزد- خدمت به محرومين يکي از زيباترين و مقدس ترين کارهاست http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138876 یزد- خدمت به محرومين يکي از زيباترين و مقدس ترين کارهاست یزد- دوره هاي آموزشي فرهنگي با حضور 560 مددجوي اشکذري برگزار شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138875 یزد- دوره هاي آموزشي فرهنگي با حضور 560 مددجوي اشکذري برگزار شد یزد- جهت رفع سوء تغذيه کودکان اردکانی بيش از 500 ميليون هزينه شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138874 یزد- جهت رفع سوء تغذيه کودکان اردکانی بيش از 500 ميليون هزينه شد یزد-مردم خیریزد در جشن نيکوکاري سال گذشته بيش از 21 ميليارد ريال به نيازمندان کمک کردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138848 یزد-مردم خیریزد در جشن نيکوکاري سال گذشته بيش از 21 ميليارد ريال به نيازمندان کمک کردند یزد- خيرين اردکاني بيش از 8 ميليارد ريال زکات پرداخت کردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138847 یزد- خيرين اردکاني بيش از 8 ميليارد ريال زکات پرداخت کردند یزد- برگزاری شور نيکوکاري با شعار؛ بهار همدلي، شکوه مهرباني، شور نيکوکاري دراستان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138846 یزد- برگزاری شور نيکوکاري با شعار؛ بهار همدلي، شکوه مهرباني، شور نيکوکاري دراستان یزد- ارائه خدمات عمراني به 28 هزار و 184 خانوار تحت حمايت کميته امداد استان يزد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138807 یزد- ارائه خدمات عمراني به 28 هزار و 184 خانوار تحت حمايت کميته امداد استان يزد