کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

اهداف شورای عالی پژوهش و برنامه‌ریزی

شوراي عالي پژوهش و برنامه ریزی كميته‌ي امداد امام خميني(ره) به منظور تحقق:
 الف) اهداف عاليه‌ي امام خميني(ره)
 ب ) رهنمودهاي مقام معظم رهبري(دام عزّه)
 ج ) اهداف اساسنامه‌ي امداد امام(ره)
 د ) سند بيانيه ي مأموريت و سند چشم انداز20 ساله‌ي امداد امام(ره)
 هـ ) منشور مديريت وكارآمدي امدادامام(ره) ایجاد گردیده است .