کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

معرفی / چارت سازمانی

 

در راستاي تحقق ماده ي 12سياست هاي اجرايي برنامه ي پنج ساله ي چهارم كميته ي امداد امام خميني (ره)، شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي به عنوان اتاق فكر امداد و پيشرو در نهضت نرم افزاري و مغزافزازي به منظور بهره گيري ازنقطه نظرات مديران و كارشناسان مبرّز و مجرّب امداد و اساتيد و صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي و ايفاي نقش مشورتي و تصميم ساز براي مديريت عالي اجرايي و سطوح مختلف مديريت امداد امام در مرداد ماه سال 1388 ايجاد و شروع به فعاليت نمود.

الف ) ساختار شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي

اعضاي شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي كميته امداد امام خميني (ره) مركب از مديران ارشد امداد و صاحب نظران و اساتيد حوزوي و دانشگاهي به شرح ذيل مي باشند:

1) سرپرست امداد امام(ره) ـ رييس شوراي عالي.

2) قائم مقام سرپرستي ـ نايب رييس شوراي عالي .

3) رييس مركز برنامه‌ريزي و فنآوري اطلاعات ـ دبير شوراي عالي .

4) رؤساي شوراهاي تخصصي.

5) معاون حقوقي و امور مجلس.

6) رييس مركز آموزش و پژوهش .

7) دستيار مركز برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات .

8) سه نفر از صاحب نظران حوزو‌ي و دانشگاهي .

9) پنج نفر از مديران و صاحب نظران امداد امام(ره). 


 ب ) اركان شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي

1) رييس شوراي عالي

2) دبيرخانه ي شوراي عالي

3) شوراهاي تخصصي

4)شوراي پژوهش و برنامه ريزي استان ها

5)كارگروه ها و كميته هاي تخصصي