کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

رئوس ماموريت های شوراي عالی پژوهش و برنامه و ريزی

الف ) عملياتي نمودن سياست‌ها و برنامه هاي مصوب شوراي مركزي امداد امام(ره).
ب ) تدوين برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت وكوتاه مدت .
ح ) احیاء وترویج سنت های حسنه ي اسلامی وتوسعه ی مشارکت های مردمی ومديريت اعانات و كمك هاي ملی وبین المللی.
د ) صدور الگوهاي حمايت و توانمندسازي نيازمندان به ديگر كشورها و عملياتي نمودن ديپلماسي حمايت .
ه)سلامت و توانمند سازي خانوار‌هاي محروم و نيازمند.
و ) سامان‌دهي، تقويت ، نظارت و ارزيابي برنامه‌ها و نوسازي سازماني.
ز ) مديريت سرمايه هاي فكري (مغزافزاري).
ح ) توسعه ی فنآوری های نوین اطلاعاتي و ارتباطاتي.
ط ) ایجاد زمینه ی بهبود مستمر و ارتقاي بهره وري وتعالي سازماني.
ی) ايجاد نظام مديريت يكپارچه و بهنگام سازی مقررات مورد نیاز.
ک ) مديريت دانش سازماني واستفاده از نوآوري‌ها و پيشنهادها .
ل ) مستند سازي و استاندارد نمودن فرآيندها ، الگوها ، طرح ها و برنامه ها و ايجاد حافظه ي سازماني.
م ) مديريت راهبردي برنامه هاي تحول امداد امام (ره)و مستند سازي و انتشارآن .
ن )ايجادزمينه‌ي اشاعه‌ي روحيه‌ي علمي،استفاده ازيافته‌ها و نتايج پژوهش‌ها در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي ها.
س) سامان دهي تمامي شوراها ،كارگروه‌ها ، هيأت‌هاي مشورتي وكميته هاي فعال موجودتشكيل ‌گرديده است .