کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

اولویت‌های در دستور

شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي كميته ي امداد امام (ره) با نگاه سيستمي و راهبردي به مسايل و در راستاي بهينه سازي ارايه ي خدمات به جامعه ي هدف وتأمين نظر ذي نفعان ، برنامه ريزي لازم را در بهبود وارتقاي توانمندي هاي حوزه هاي تخصصي و به طور كلي مجموعه ي امداد بر عهده داشته و اولويت هاي اصلي ذيل را در دستور كار قرار داده است:

 الف)پياده سازي سند سياست هاي كلي نظام اداري كشور ابلاغي مقام معظم رهبري.

 ب)پياده سازي سند سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي مقام معظم رهبري

 ج)بسط و گسترش الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت در حوزه ي حمايت هاي اجتماعي

 د)پالايش، بازنگري وتدوين ضوابط ومقررات اداري(آيين نامه ها ودستورالعمل هاي مورد نياز)

 هـ)تعامل تنگاتنگ با نخبگان و صاحب نظران دانشگاهي .

 و)بازنگري و اصلاح فرآيندها و روش هاي مورد عمل .

 ز)مستند سازي امرتحول و فعاليت هاي صورت گرفته از آغاز سال 1386 .

 ح)سامان دهي و استقرار كامل مديريت دانش و نظام پيشنهادها.

 ط)تدوين برنامه هاي راهبردي بلند مدت،ميان مدت و كوتاه مدت .

 ي)ادامه ي توليد ، تكميل ، بررسي و تصويب نظامات و طرح هاي مورد نياز در استمرار مأموريت هاي شوراي راهبري.