کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

همايش‌ها و نشست‌های علمی

همايش ها و نشست هاي علمي


يكي از فعاليت ها و اقدامات محوري در شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي ، سامان دهي امور پژوهشي و نظام برنامه ريزي مي باشد. در اين راستا دبيرخانه ي شوراي عالي اقدام به برگزاري همايش هاي عمومي و نشست هاي علمي وتخصصي متعدد نموده است. اين نشست ها و همايش ها در راستاي ارتقاي دانش و توانايي هاي كاركنان سازمان در لايه هاي مختلف سازماني اعم از بدنه هاي كارشناسي و مديريتي و به منظور اجراي بهينه و اثربخش امور بوده است. عمده ي اين همايش ها و نشست هاي علمي عبارتند از :
 

الف ) همايش آموزشي وتوجيهي تدوين برنامه ي پنج ساله ي پنجم كميته ي امداد امام خميني (ره)

اين همايش در ابتداي اردیبهشت ماه 1389 سال جاري با حضور سرپرست محترم امداد ، معاونين، مديران ستادي و مديران كل استان هاي كميته ي امداد امام خميني(ره) در دفتر مركزي برگزار گرديد.
هدف از برگزاري اين همايش آشنايي مديران سازمان با فلسفه ي تفكر استراتژيك ومفاهيم نوين مطرح در برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي هم چنين آماده سازي و يكپارچگي آراء و عقايد ايشان در خصوص مفهوم برنامه ريزي راهبردي در كميته ي امداد امام خميني (ره) و روند فعاليت ها و اقدامات لازمه در آستانه ي تدوين برنامه ي پنج ساله ي پنجم امداد بوده است .

در اين همايش آقاي دكتر سيّد محمد اعرابي از صاحب نظران برنامه ريزي استراتژيك واز اساتيد برجسته ي كشور در موضوع تفكر استراتژيك وفرآيند برنامه ريزي استراتژيك به ايراد مباحث علمي پرداخته وآقاي دكتر يزدان پناه يكي ديگر از اساتيد دانشگاه به مباحث مربوط به برنامه ريزي عملياتي و نحوه ي ارتباط آن با برنامه ريزي استراتژيك و تحقق اهداف برنامه پرداختند .

ب) نشست تخصصي تبيين سند سياست هاي کلي نظام اداري کشور


يكي ديگر از همايش هاي برگزار شده توسط دبيرخانه ي شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي نشست تخصصي تبيين سياست هاي كلي نظام اداري كشور ابلاغي مقام معظم رهبري بوده است. مدعوين اين همايش سرپرستی محترم امداد ،معاونين سرپرستي ، مديران كل ، معاونان مديران كل و روساي گروه ها و ادارات ستاد مركزي كميته ي امداد امام خميني بوده اند. سخنران مدعو اين همايش آقاي دكتر مير حسيني زواره استاد دانشگاه و يكي از دست ‌اندركاران تدوين پيش نويس سند سياست هــــاي كلي نظام اداري بودند كه طي يك سخنراني دو ساعته به بررسي جايگاه اين سند در ترسيم ساختار جديد اداري كشور و تبيين سياست هاي ذيل آن پرداختند.
هدف از این همایش آشنایی مدیران با متن سند و ارایه راهکارهای عملیاتی نمودن آن در نهاد کمیته ی امداد امام(ره) بود