کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

گروه های كارشناسی همكار دبيرخانه

گروههای کارشناسی همکار دبیرخانه متشكل از كارشناسان و مشاوران خبره ي داخلي و خارجي مي باشند كه به منظورجمع بندي و تلفيق بررسی های کارشناسی وارایه خدمات مشاوره به دبیرخانه شورای عالی تشکیل گردیده و نسبت به بررسی و ارزيابي طرح ها ، تدوین مقررات ، برنامه های راهبردی و پيشنهادهاي واصله و سایر امور کارشناسی همکاری مي نمايند که به شرح ذیل می باشند:

1-      گروه مشاوران ارشد دبیرخانه

به منظورجمع بندي بررسی های کارشناسی وارایه ی مشاوره به دبیر شورای عالی،گروه مشاوران ارشد با رعايت امانت داري درحفظ اسناد ، مدارک و اطلاعات در اختيار ، اقدامات ذیل را تمشیت می نماید:
1-بررسی وتلفیق طرح ها وموضوعات کارشناسی ارایه شده ازسوي شوراهای تخصصی و سایر مبادی ورودی .
2-بررسی وتطبیق طرح ها وموضوعات ارایه شده با اسناد بالادستی .
3-ارزیابی نهایی مقالات ، طرح های تحقیقاتی ،پيشنهادها ، تولیدات و هر گونه امور كارشناسي وپژوهشی از حيث محتوایی وفنی.

2-      هیات کارشناسی دبیر خانه شورای عالی

دبیرخانه ی شورای عالی در راستای انجام مطلوب وظایف و مسؤولیت ها ، با بهره گيري از کارشناسان خبره ي داخل وخارج امداد امام(ره)، با تشکیل هیئت کارشناسی نسبت به ارایه خدمات کارشناسی و ارزیابی اقدام مي نمايد این هیئت ملزم است با رعايت امانت داري در حفظ اسناد ، مدارک و اطلاعات و با نگرش سيستمي و فرابخشي و ارایه ی مباحث محتوایی وفنی نسبت به موارد ذيل مبادرت نمايد:
1-هم فکری واظهار نظر کارشناسی در جهت بهره مندی از خرد جمعی درزمینه ی نحوه ی تدوین موضوعات در دستور کار، ارجاعی از سوی دبیرخانه ی شورای عالی
2-بررسي واظهارنظر در خصوص اولويت هاي پژوهشي وتحقيقاتي، مقالات و موارد مشابه
3-بررسي و اظهارنظر در خصوص پيش نويس آيين نامه ها و دستورالعمل ها .
4-ویرایش وآماده سازی طرح ها وپیشنهادهای واصله به دبیرخانه به منظورارجاع به مبادي ذي ربط.
5-اعضاي هيئت مزبوراز بين اعضاي شوراي عالي،اعضاي شوراهاي تخصصي و سايركارشناسان واجد شرايط در داخل و خارج امداد ، توسط دبيرشوراي عالي به همكاري دعوت مي‌شوند.

3-      گروه كارشناسي تدوين مقررات و ضوابط مورد نياز امداد امام (ره)

در استمرار تلاش های صورت گرفته در شوراي راهبري استقرار نظامات در زمینه ، پالايش مقررات و ضوابط امداد و ارايه ي فهرست نيازمندي هاي مقرراتي ، دبيرخانه با ارايه ي چارچوب نحوه ي تدوين آيين نامه و دستورالعمل به منظور يكسان سازي روش تهيه ي مقررات ، گروه ويژه يي را تحت عنوان کمیته تلفیق مقررات مأمور نظارت بر تدوين نمود كه اين گروه متشكل از متخصصين امورتشکیلات و فرآيندها ، امور نرم افزاري، امور بودجه و امور حقوقي و تحت نظر دبيرخانه ي شوراي عالي مي باشند كه همزمان مراقبت هاي لازمه از حيث توليد محتوايي با رعايت مسايل حقوقي و اصول فرآيندها و قابلیت های انطباق مقررات با نرم افزارهاي يكپارچه جهت روان سازي امور و حذف تشريفات زايد اداري در سطح عمليات و اجرا را بر عهده دارند .

4-      كميته ي كارشناسي تدوين برنامه ي پنج ساله ي پنجم کمیته ی امداد(ره)

با اتمام دوره ي برنامه ي پنج ساله ي چهارم كشور و کمیته ی امداد(ره)، وجوب داشتن برنامه ي راهبردي با توجه به سند چشم انداز امداد و ساير اسناد بالادستي و تحولات رخ داده احساس گرديد در همين راستا پس از تدوين راهنماي تنظيم برنامه ي راهبردي پنج ساله ي پنجم کمیته ی امداد امام (ره) و ابلاغ رسمي آن توسط سرپرست کمیته ی امدادامام (ره) طي همايش آموزشي وتوجيهي تدوين برنامه ي پنج ساله ي پنجم كميته ي امداد امام خميني (ره) درابتداي اردي بهشت ماه سال 1389 به تمامي استان ها و حوزه هاي دفتر مركزي ، اين موضوع به عنوان اولين اولويت، در دستور كار جدي دبيرخانه ي شوراي عالي قرار گرفت و متعاقب آن با تشكيل كميته ي كارشناسي تدوين برنامه، مطابق گام های تهیه شده به شرح جدول ذيل ، اين موضوع در دستور تدوين قرار گرفت

 
« گام های تدوين برنامه ی پنج ساله ی پنجم امداد امام (ره) »

گام

عنوان

1

بيانيه ي مأموريت

2

مباني اعتقادي و نظري فعاليت هاي امداد

3

وضعيت مطلوبي كه امداد براي دستيابي به آن تلاش مي كند

4

شناخت كلي وضعيت موجودوتدوين شكاف ميان وضعيت موجودباالگوووضعيت مطلوب

5

چشم اندازبرنامه،متغيرها،شاخص هاي ارزيابي و چگونگي سنجش تغييرات آن

6

ارزش هاي مرتبط با امداد

7

موضوعات راهبردي ، جدول ذي نفعان و انتظارات آنان

8

توصيف وضعيت موجود امداد با استفاده از داده هاي جمع آوري شده

9

نقاط ضعف و قوت،فرصت هاوتهديدها و تحليل نهايي وضعيت موجود امداد

10

اهداف بلندمدت در دوره ي پنج ساله

11

راهبردهاي ذيل اهداف بلندمدت

12

متغيرهاي مربوط به هر يك از اهداف بلندمدت و شاخص هاي سنجش آن

13

شاخص هاي تحقق اهداف بلندمدت

14

ارتباط ميان شاخص هاي تحقق چشم اندازوشاخص هاي تحقق اهداف بلندمدت

15

شكاف بين وضع موجود و اهداف بلندمدت

16

هداف كوتاه مدت در دوره هاي يك ساله

17

متغيرها و چگونگي سنجش تغييرات هر يك از اهداف كوتاه مدت

18

شاخص هاي تحقق اهدف كوتاه مدت امداد

19

چگونگي ارتباط ميان شاخص هاي تحقق چشم اندازوشاخص هاي تحقق اهداف كوتاه مدت

20

برنامه هاي عملياتي ذيل هر يك از اهداف كوتاه مدت

21

ساختار نظارت و ارزشيابي برنامه ي راهبردي امداد

در اين فرآيند پس از توليد اوليه ي گام هاي برنامه در اين كميته ، مراتب جهت اخذ نظرات شوراهاي تخصصي ارسال گرديده و پس ازجمع بندي نظرات شوراها توسط دبيرخانه، موضوع در شوراي هماهنگي و تلفيق برنامه متشكل از رؤساي شوراهاي تخصصي ، رييس مركز برنامه ريزي و فنآوري اطلاعات ، معاون حقوقي و امور مجلس و تعدادي از اعضاي كميته ي كارشناسي تدوين برنامه ي پنج ساله ي پنجم مورد بررسي قرار گرفته و پس از رفع ابهامات و تكميل نواقص، نهايتا جهت تصويب شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي به اين شورا ارايه مي گردد

4-1-تركيب اعضاي كميته ي كارشناسي تدوين برنامه ي پنج ساله ي پنجم امداد

كميته ي كارشناسي تدوين برنامه ی پنج ساله ی پنجم متشكل از تعدادي از مديران و كارشناسان خبره ي کمیته ی امداد(ره) و اساتيد دانشگاه مي باشندكه از تخصص ها و گرايش هاي مختلف تحصيلي و علمي در چيدمان اين كميته بهره گيري گرديده و با 16 عضو(جدول زير) عمليات توليد محتوايي گام هاي برنامه را تحت نظر دبيرخانه ي شوراي عالي و با هدايت و نظارت موسسه ي پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر عهده دارند.
اسامی اعضای كميته ي كارشناسي تدوين برنامه

1- آقای کاظم شیدایی

2- آقای محمد آزادان

3- آقای عباس همتی

4- آقای ابوالفضل علی یزدی

5- آقای اسدالله هوشیاری

6- آقای هاشم دلیری

7- آقای علیرضا تاجیک

8- آقای سید احمد مدنی

9- آقای حمید قسمتی

10- آقای سید حشمت موسوی

11- آقای جواد یاراحمدی

12- آقای نورالله مدبری

13- آقای مهدی اسماعیلی

14- آقای اسماعیل قربانی

15- آقای محمدعلی علیمردانی

16- آقای دکتر یزدان پناه

4-2- تعدادجلسات، تصميمات متخذه و ميزان وقت گذاري

مجموعاً این کمیته از ابتداي شروع تدوين برنامه تا پايان سال 1389 و در حدود 10 ماه قريب به 50 جلسه ي كارشناسي با صرف بيش از 809 نفرساعت كار كارشناسي ، اقدام به تدوين گام هاي برنامه نموده است
2- هيأت كارشناسي دبيرخانه
در وهله ي نخست اين هيات متشكل از 45 نفر از مديران و كارشناسان خبره در ششم شهريور ماه سال 1389 برگزار گرديد . در اين جلسه ضمن تشريح فلسفه ي ايجاد شوراي عالي و شوراهاي تخصصي و كارگروه هاي زيرمجموعه توسط دبيرمحترم شوراي عالي به تاثيرگذاري هسته هاي كوچك كارشناسي و راه اندازي شبكه ي گسترده متشكل از اين هسته ها و استفاده ي حداكثري از ظرفيت هاي كارشناسي اشاره گرديده و به فلسفه ي وجودي هيأت كارشناسي و ماهيت و كاركرد آن پرداخته شد تا از ظرفیت اين هيات به عنوان بازوي اجرايي دبيرخانه در تهيه ، تكميل و ارزيابي طرح ها و پيشنهادها بهره گیری شود .
در همين راستا فرم الكترونيكي عضويت در شبكه ي نخبگان و متخصصين امدادي (تحت وب) و در بخش مربوط به شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي در سايت کمیته ی امداد(ره) پيش بيني گرديد تا استفاده از فضاي مجازي به عنوان یک رویکرد تعقیب گردد. دبيرخانه از اين طريق درصدد است تا با توسعه ي اين شبكه بتواند در فاز اول از توان بدنه ي كارشناسي امداد امام (ره)در تمامي استان ها و در فازهاي بعدي از توان متخصصين بيروني در جهت تحقق اهداف نهاد متبوع استفاده وافر نماید .

 

5-      گروه كارشناسي استقرار و نهادينه سازي مديريت دانش و نظام پيشنهادها

به منظور سامان بخشيدن به نظرات ، پيشنهادها و ايده هاي كاركنان در سراسر كشور و در استمرار اقدامات شوراي راهبري در برهه ي زماني مربوطه ، گروه كارشناسي استقرار و نهادينه سازي نظام پيشنهادها و مديريت دانش تشكيل و متعاقب آن دستورالعمل نظام پيشنهادها تدوين و با بهره گيري از نظرات شوراهاي تخصصي ابلاغ گردید وهم زمان با آن با استقرار نرم افزار مربوطه امكان ارايه ي پيشنهاد و ايده از طريق شبكه ي مجازي از سراسر واحدهاي سازماني در سطح كشور مهيا گرديده و با ارائه كد رهگيري تمامی اقدامات صورت پذيرفته قابل رصد خواهد بود .در این زمینه به عنوان فاز دوم استقار سامانه مدیریت دانش و ایجاد حافظه سازمانی به عنوان یک ضرورت در دست بررسی ، امكان سنجي و پیاده سازی است.

 

6-       گروه كارشناسي مستند سازي و تدوين ابعاد تحول امداد


اين گروه بر اساس مطالبه ي سرپرست محترم کمیته ی امداد امام (ره) مبني بر مستندسازي امر تحول در امداد و استمرار اين فرآيند در جهت حركت به سمت سازمان دانش محور و مستند سازي تجربيات به منظور ارايه ي مدل و الگو جهت استفاده ي سايرسازمان ها تشکیل گردید كه با طراحي دوره ي آموزشي کارگاه مستند سازی وبا حضور نمايندگان حوزه ها آموزش هاي عملي در جهت ايجاد بستر پياده سازي مديريت دانش در سازمان فراهم آمده و بتوان اهداف سند چشم انداز بيست ساله ي امداد را محقق نمود.که در این راستا سه فرآیند مهم وعمده در حين برگزاري كلاس ها بر اساس متدهاي علمي مستندساري گردید که اين سه فرآيند شامل :
الف ) نحوه ي بازنگری ساختار سازمانی امداد
ب ) نحوه ي بازنگری ضوابط و مقررات مورد نياز امداد
ج ) نحوه ي تدوین برنامه ي پنج ساله ي پنجم امداد


7-      هیات دبیران شوراهای تخصصی

به منظورهماهنگی و پيشبرد برنامه های دبیرخانه ی شورای عالی و شوراهای تخصصی، هيأت دبیران متشكل از دبيران شوراهاي تخصصي زير نظر دبير شوراي عالي تشكيل و امور ذیل را تمشیت می نماید :
1-برنامه ریزی وتشکیل جلسات دوره يي تحت مسؤولیت دبیر شورای عالی بر اساس زمان بندی مشخص .
2-برنامه ریزی وهماهنگی درایجاد وحدت رویه و عمل در ارایه و طرح موضوعات در جلسات شوراهای تخصصی .
3-ارايه ي خدمات مشورتي در جهت مديريت بهينه ي جلسات شوراها و ايجاد هماهنگي و نظم در دستور جلسات و فعاليت ها .
4-اتخاذ
تمهيدات لازمه وبرگزاري جلسات هماهنگي وهم‌فكري به طورمرتب وپيگيري امور.