کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

رئوس ماموریت‌ها

رؤوس مأموريت­هاي دبيرخانه

 

يكي از رسالت هاي اساسي شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي استقرار و نهادينه سازي نظام برنامه محور و ايجاد بستر پياده سازي مديريت دانش و نظام نوآوري­ها و پيشنهادها ، انجام بهینه­ی امور ومصوبات و نظارت بر عملكرد شوراهاي تخصصي و شوراي پژوهش و برنامه ريزي استان مي باشد كه توسط دبيرخانه­ي اين شورا اقدامات ذیل تمشيت مي شود :

 

1- تهيه و تنظيم دستورکار شوراي عالي .

 2-  هماهنگي با اعضاي شوراي عالي، رؤسا و دبيران  شوراهاي تخصصي به منظور تشکيل وبرگزاري منظم جلسات . 

 

3-  بررسي وتأييد پيشنهاد شوراهاي تخصصي درخصوص تعداد ، عناوين و ترکيب کارگروه هاي تخصصي

 

4- تهيه­ي پيش نويس و ابلاغ احکام اعضاي شوراي عالي ، شوراهاي تخصصي، کارگروه­ها و عوامل دبيرخانه­ي شورای عالی.

 

5-  نظارت بر نحوه­ي انجام امور شوراي پژوهش و برنامه ريزي استان.

 

6-  ایجاد هماهنگی لازم به منظور تنظیم صحیح روابط و مناسبات شوراهای تخصصی وکارگروه های ذی­ربط با شورای عالی وشورای پژوهش و برنامه ریزی استان.

 

7-   بررسي و اظهارنظر کارشناسي در خصوص پیشنهادها و مصوبات شوراهاي تخصصي . 

 

8-  ارايه­ي پيشنهادهاي لازمه جهت انجام  بهينه ومطلوب امور شوراي عالي و شوراهاي تخصصي.

 

9-  پيگيري روند بررسي و تصويب موضوعات در دستور کار شوراي عالي

 

10- بررسی طرح­ها و پیشنهادهای واصله به دبیرخانه­ به منظور ارجاع به شوراهای تخصصی یا طرح در جلسه­ي شورای عالی .

 

11-   بررسي وتأييد پيشنهاد شوراهاي تخصصي درخصوص عضويت و همکاري صاحب نظران حوزوي ودانشگاهي و مديران امداد امام(ره) (اعضاي مدعو).

 

12- تنظيم جدول زماني جلسات شوراي عالي متناسب با حجم کاربه صورت ماهيانه یا سه ماهه (فصلي).

 

13-  ارسال دعوت­نامه­ي شرکت در جلسات (حاوي دستور ، زمان و مکان برگزاري جلسه)  براي اعضاي شوراي عالي و عنداللزوم مدعوین.

 

14-  تنظيم صورت جلسات و مصوبات شوراي عالي و ابلاغ به مراجع ذی­ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها. 

 

15-  تنظیم گزارش­هاي ادواری ازعملكرد شورای عالی ، شوراهای تخصصی و دبیرخانه و ارايه به رییس شورا و سایر مراجع ذی­ربط.

 

16- تهيه وتنظيم و پيشنهاد بودجه­ ي مورد نيازشوراي عالي و شوراهاي تخصصي زيرمجموعه جهت اجرای مأموریت­ها ووظایف محوله. 

 

17-  ارايه­ ي چارچوب­ها و مدل­هاي مورد نياز جهت اخذ اطلاعات و نظرات شوراهاي تخصصي به صورت هماهنگ و يكنواخت .

 

18- اخذ نظرات ، طرح­ها ، ايده­ها و سفارش کار از مبادي مختلف .

 

19- ثبت و مستند سازی ابعاد تحول راهبردي ، طرح­ها و برنامه­ها و .... .

 

20- انجام بررسي های کارشناسی وارجاع کار بسته به نوع موضوع به شوراي تخصصي مربوطه . 

 

21- دریافت نظرات وگزارش­هاي لازم از شوراهای تخصصی. 

 

22- درخواست گزارش­های کارشناسی از حوزه های تخصصی از نحوه­ی اجرای موضوعات در دستور .

 

23-  آماده سازی کار همراه با اطلاعات و مستندات مورد نياز جهت طرح در شورای عالی .

 

24- پيگيري، نظارت و ارزيابي و ارايه­ي بازخورد لازم از نحوه­ی اجرای مصوبات شوراي عالي و شوراهاي تخصصي وارايه­ي گزارش نهايي به ریاست و اعضاي شورای عالی.

 

25-  تشريح و تبیین مصوبات شوراي عالي و رفع ابهامات احتمالي حوزه­ ها­ی تخصصی  ذی­ربط .

 

26- انجام اقدامات و پيگيري­هاي لازمه درجهت رفع مشکلات و موانع اجرايي در مسير شوراي عالي و شوراهاي زير مجموعه وارايه­ي گزارش­هاي لازمه به رييس و اعضاي شوراي عالي.

 

27- نظارت بر نحوه­ي انجام وظايف محوله به دبيران شوراهاي تخصصي و ايجاد هماهنگي­هاي لازم.

 

28-   ارزيابي و پايش دوره­ يی روند اجراي مصوبات شوراي عالي و شوراهاي تخصصي توسط حوزهاي ستادي.