کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

معرفی

دبيرخانه ي شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي به عنوان بازوي كارشناسي شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي و با حفظ نقش هماهنگ كنندگي، فراهم كننده ي بسترسخت افزاري ونرم افزاري مناسب جهت تصميم سازي و تصميم گيري هاي لازمه در سطح شوراهاي تخصصي وكارگروه هاي مربوطه وشوراي پژوهش وبرنامه ريزي استان هابابهره گيري از تيم هاي كاري مختلف از جمله : گروه مشاوران ارشد ، شوراي دبيران، هيأت كارشناسي و تشكيل كميته هاي كارشناسي(حسب ضرورت) و تعامل با آنان به وظايف خود مبادرت مي ورزد .