کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

اهداف

به منظور سامان‌دهي و تقويت فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي، برنامه‌ريزي، فناوري اطلاعات و ارتباطات ، بهبود نظامات و شيوه‌هاي خدمت‌رساني، ارتقاي كيفي خدمات حمايتي و اجرايي در سطح استان‌ها و كمك به انجام مطلوب وظايف شوراي عالي ، « شوراي پژوهش و برنامه‌ريزي استان» به رياست مدير كل استان تشكيل و اهداف ذيل را تعقيب مي نمايد.
 الف)اتخاذ تدابير لازمه جهت عملياتي نمودن سياست ها وبرنامه هاي مصوب امداد امام(ره).
 ب)همكاري وهم فكري درتدوين برنامه‌هاي بلند مدت،ميان مدت،كوتاه مدت دربعد استاني
 ج)احیاء وترویج سنت های حسنه ي اسلامی و توسعه ی مشارکت های مردمی و مديريت كمك هاي استاني و ملی.
 د)سلامت و توانمند سازي خانواده‌هاي محروم و نيازمند.
 هـ)سامان‌دهي، تقويت ، نظارت و ارزيابي برنامه‌ها در سطح استاني.
 و)مديريت سرمايه هاي فكري (مغزافزاري) .
 ز)اهتمام درتوسعه وبه كارگيري فناوری های نوین اطلاعاتي وارتباطاتي درانجام مأموريت ها.
 ح)ایجاد زمینه ی بهبود مستمر و ارتقاي بهره وري و تعالي سازماني .
 ط)ايجاد نظام مديريت يكپارچه وارايه ي نظرات وپيشنهادها درجهت بهنگام سازی مقررات مورد نیاز.
 ي)استفاده ازنظام مديريت دانش سازماني ونوآوري‌ها و پيشنهادها .
 ك)مستندسازي فرآيندها ، الگوها ، طرح ها و برنامه ها به منظور ايجاد حافظه ي سازماني درسطح استاني .
 ل)بررسي و پيشنهاد نيازها و اولويت هاي علمي و پژوهشي در چارچوب سياست هاي شوراي عالي وكاربست يافته‌ها ونتايج پژوهش‌ها واهتمام درتحققجنبش نرم افزاري و اشاعه‌ي روحيه‌ي علمي.
 م)سامان دهي شوراها ،كارگروه ها،كميته ها وفعاليت هاي گروهي درون سازمانيمتناسب باساختار شوراي پژوهش وبرنامه ريزي استان وكارگروه هاي تخصصي مربوطه