کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

رئوس ماموریت

شوراي پژوهش و برنامه‌ريزي استان در راستای ماموریت های محوله بررسي‌هاي كارشناسي را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ شده ، به شرح زير اانجام و به دبيرخانه ي شوراي عالي گزارش می نمايد:


الف )بررسي واعلام نظر درزمينه ي اهداف كيفي وكمي، برنامه‌هاي توسعه ي بلند مدت ، ميان مدت وبودجه يساليانـه و جهت گيري آن.
ب )ارايه ي پيشنهادها در زمينه ي تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي.
ج )ارايه ي نظرات در خصوص دستورالعمــل‌ها، ضوابط و مقررات ابلاغي.
د )ارايه ي نظرات در زمينه ي شاخص‌هاي عملياتي تحقق برنامه ها.
هـ)ارايه ي نظرات درزمينه ي سازوكارهاي اجرايي«نظام مديريت دانش ونوآوري‌ها وپيشنهادها»
و )بررسي وارايه ي نظرات در زمينه ينيازها و اولويت هاي پژوهشي و آموزشي (پژوهش-هاي كاربردي)استان .
ز )بررسي و پيشنهاد طرح هايپژوهشيكاربردي مشتمل‌بر تعيين اهداف، مجري، ناظر، بودجه ، برنامه ي زمان‌بندي و حيطه ي فراگيري با هماهنگي دبيرخانه ي شوراي عالي و در چارچوب اختيارات مفوض و دستورالعمل جبران خدمات كارشناسي.
ح )بررسي و اظهار نظر درخصوص گزارش‌هاي عملكردي ، مالي و محاسباتي استان و ارايه ي تحليل هاي لازمه جهت ارسال به مراجع ذي صلاح دفتر مركزي .
ط )پيشنهاد تغيير در عناوين ، مأموريت‌ها و اولويت‌هاي كاري كارگروه هاي تخصصي
ي )نظارت بر حسن اجراي مصوبات ابلاغي شوراي عالي پژوهش و برنامه‌ريزيو شوراي پژوهش و برنامه ريزي استان در سطح استان.
تبصره ي 1:هرگونه فعاليت گروهي درقالب شورا ، كميته ، كارگروه و عناوين مشابه كه از ناحيه ي مراجع عالي برون سازماني يا مصوبات دولت الزام آور مي باشند،متناسب با موضوع هر يك ازكارگروه هاي تخصصي و بسته به نوع مأموريت و وظايف اختصاصي مربوط در آن كارگروه سامان مي يابند .
تبصره ي 2:حضور نماينده ي امدادامام (ره)در جلسات شوراها ،كارگروه ها وكميته هاي در سطح استانداري و ديگر دستگاه هاي اجرايي استان (برون سازماني)متناسب با موضوع ، از ميان رؤساي كارگروه هاي تخصصي ويا اعضاي شوراي پژوهش و برنامه ريزي استان امكان پذير خواهد بود.