کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

كارگروه تخصصي پژوهش، برنامه ريزي و خذمات مدیریت

الف – معرفي


اين كارگروه متناظر استاني شوراهاي تخصصي پژوهش , برنامه ريزي و خدمات مدیریت در شوراي عالي و در ستاد مركزي مي باشد

ب- وظايف و مأموريت ها


1-بررسي و پيشنهاد نيازها و اولويت‌هاي پژوهشي وآموزشی .
2-بررسي و پيشنهاد برنامه های سالیانه ی آموزشي و پژوهشي .
3-بررسي و پيشنهاد طرح های پژوهشی کاربردي .
4-پيشنهاد چگونگي بكارگيري نتايج پژوهش هاي انجام شده در راستای بهبود فرآیندها و روش های انجام کاربه منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات .
5-بررسی و اظهارنظر در زمینه ی طرح توسعه (آموزش و بهسازی) منابع انسانی .
6-بررسي و اظهارنظر در خصوص راهکارهای مطلوب مدیریت محتوایی بانك اطلاعات علمي و پژوهشی با موضوعات فقرزدايي و حمايت هاي اجتماعي.
7-بررسی راه های ترویج ، تقویت و نهادینه سازی ارزشهای امداد امام(ره) در فرهنگ سازمانی امداد امام(ره).
8-بررسي و اظهار نظر درخصوص گزارش های تحليلي و ارزيابي آثار و رويكرد اجتماعي و اقتصادي برنامه ها، سياست هاي اجرايي ميان مدت و سالانه و ارایه ي پيشنهادها و نظرات مشخص.
9-بررسي و اظهار نظر درخصوص انطباق راهبردها و جهت گیری های اساسی اهداف كمي و كيفي برنامه‌هاي توسعه ی كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با اسناد بالادستی .
10-بررسی و اظهار نظر در خصوص شیوه های ترویج و تقویت فرهنگ برنامه محوری و عملیاتی نمودن برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در حوزه های اجرایی .
11-بررسي و اظهارنظر در جهت اصلاحات و تغييرات برنامه‌هاي توسعه‌یي و بودجه ی ‌ساليانه با رویکرد بودجه ی عملیاتی.
12-بررسي و اظهار نظر درخصوص گزارش هاي مالي .
13-بررسي و اظهارنظر در زمینه ی تاییدشاخص‌ها،روش‌هاي عملیاتی ارزيابي عملكرد وسنجش‌بهره‌وري دركليه ی سطوح سازماني و اظهار نظر در زمینه ي گزارش هاي مربوطه و نحوه ي بهره برداری از نتایج حاصله
14-بررسي و اظهار نظر در خصوص تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی و نظامات مدیریتی( سطوح تصمیم گیری، عدم تمرکز و تفویض اختیار) .
15-بررسي و اظهارنظردرخصوص شاخص‌ها،استانداردها وشيوه‌هاي مورد نياز امداد امام(ره) به منظور رفع موازي‌كاري‌ها، تعارض بین بخشي، ناهماهنگي ها و نهایتاً ايجاد انسجام و كارآمدي در سطوح سازماني.
16-بررسي و اظهارنظردر زمینه ی برنامه ريزي منابع انسانی امداد امام (ره) .
17-بررسي و اظهارنظردرخصوص طراحی مشاغل امداد امام (ره) .
18-بررسي واظهار نظردرزمينه ی پياده سازي طرح جامع مديريت دانش(CKM)سازماني شامل: مدل سازی ، مستندسازی تجارب ، نظام پیشنهادها و نوآوری ها ، اتاق فکر و تالار گفتگوی مجازی درامداد امام (ره) .
19-بررسي و اظهارنظردر خصوص راهكارهاي ارتقاي کمی وكیفي فنآوري اطلاعات وارتباطات امداد امام(ره) در چارچوب نظام جامع فاواي امداد امام(ره) و كشور.
20-بررسي و اظهارنظر درخصوص بسترسازي لازم براي توليد، پالايش و مبادله ی آمار و اطلاعات امداد امام(ره).
21-بررسي واظهارنظر درخصوص شیوه های بهینه ي ساماندهی و مدیریت اموال ، ابنیه ، املاک ومستغلات امداد امام(ره).
22-بررسي واظهارنظر درخصوص شیوه های بهینه ي برون سپاری فعالیت ها .
23-بررسي و اظهارنظر درخصوص شیوه های بهینه ي امور مالی و اداری ، خدماتی و تدارکاتی متناسب با ساختار رسمی و مردمی امداد امام (ره) .
24-بررسي واظهار نظر در خصوص شيوه‌هاي توسعه ي تعاملات رسمی با مجامع ، سازمان ها ، نهادها وحوزه های داخلی به منظور پاسخ گویی مطلوب و موثر در مراكز تصميم‌گيري و سياست گذاري استاني.
25-بررسي و اظهارنظر درخصوص برنامه ها و طرح های نظارتي، خودكنترلي و بازرسي و شيوه‌هاي ارتقای سلامت محيط اداري، افزايش رضايت مندي ارباب رجوع، پيشگيري از بروز ناهنجاري ها و تخلفات اداري، اعمال شيوه‌هاي نظارتي وكنترلي.
26-بررسی و اظهار نظر در خصوص شیوه های مطلوب ارایه ي خدمات حقوقی ، قضایی و ثبتی .
27-بررسی و اظهارنظر درخصوص شیوه های مطلوب حراست پرسنلی ، فنآوری اطلاعات(IT) ، اسناد ومدارک، اماکن متعلقه ، اموال و دارايی های امداد امام (ره) در استان .
28-بررسی و اظهارنظر درخصوص شیوه های مطلوب نگهداری و بهره برداری از مراکز حمایتی و خدماتی استان ( اردوگاه ها ، خوابگاه ها و مراکز خدمات حمایتی و مددکاری).

ج – تركيب اعضاء


1-معاون اداري و مالي – رييس كارگروه
2-مدير برنامه ريزي و فنآوري اطلاعات
3-مدير نظارت و رسيدگي به شكايات
4-رييس اداره ي حقوقي ، املاك و امور نمايندگان
5-رييس اداره ي حراست
6-رييس اداره ي امور مشاركت ها و شبكه هاي مردمي
7-رييس هسته ي گزينش
8-رييس اداره ي امور پذيرش و مددكاري
9-كارشناس مسؤول آموزش و پژوهش
10-كارشناس برنامه ريزي امور ساختمان هاي حمايتي
11-مدير شهرستان (1نفر)

 كارگروه تخصصي سلامت و توانمند سازي
 

الف – معرفي


اين كارگروه متناظر استاني شوراي تخصصي سلامت و توانمند سازي در شوراي عالي و در ستاد مركزي مي باشد

ب- وظايف و مأموريت ها


1-بررسي و اظهارنظر درخصوص طبقه‌بندي نيازهاي حمايتي مددجويان وتعيين حدود و شمول خدمات حمايتي امداد امام(ره) با رويکرد توانمندسازی و تقویت عزت وکرامت خانواده .
2-بررسي و اظهارنظر در زمینه ی برنامه هاي سلامت مددجویان ( اقدامات پیشگیرانه ، خدمات بهداشتی ، امنيت تغذيه ، بیمه خدمات درمانی و .... ).
3-بررسي واظهارنظر درزمینه ي روش هاي شناسايي نيازمندان، تعيين شاخص های فقر و راهکارهای مطلوب مدیریت محتوایی بانک اطلاعات نيازمندان استان .
4-بررسی و اظهارنظر درخصوص راهکارهای توسعه ي بیمه يي درکلیه ی زمینه ها اعم از : بیمه ی طرح های اشتغال ، بیمه ي مددجویان و سایر بیمه ها به منظور ایجاد آسایش خاطر .
5-بررسي و اظهارنظر در زمینه ی روش های معاضدت‌حقوقي و قضايي به نيازمندان .
6-بررسي واظهارنظر درزمینه ی امداد به آسيب‌ديدگان از حوادث طبيعي و غيرطبيعي سطح استان .
7-بررسي و اظهارنظر در زمینه ی تقويت روحيه ي مناعت طبع، ارتقای عزت نفس ، ترويج روحيه ي كار و تلاش در بين مددجويان تحت حمایت و ارایه ي راهكارهاي
عملياتي به منظور تحكيم بنيان خانواده و كرامت انساني نيازمندان.
8-بررسي واظهارنظر در زمینه ی امور و برنامه هاي فرهنگی کمیته ي امداد امام (ره) با رويكرد منطقه يي و استاني.
9-بررسي واظهارنظر در زمینه ی آموزش هاي عمومي خانواده ، حمايت‌هاي آموزشي دانش ‌آموزان ودانشجويان.
10-بررسي و اظهارنظر در زمینه ی نظام خدمات فرهنگي، تربيتي و مشاوره یی (توسعه و بهبود خدمات مددكاري و مشاوره ، راهنمایی و آموزش هاي قبل از ازدواج جوانان ) به خانواده های تحت حمایت .
11-بررسی و تحلیل فرصت های ناشی از اعمال سیاست های دولت در زمینه ي ایجاد اشتغال و بهره گیری از آن در جهت هدایت اعتبارات به سمت توانمندسازی خانواده های تحت حمایت .
12-بررسي و تأیيد فرآيندهای توانمندسازي مددجويان مستعد باجهت گیری اشتغال و آموزش های فني و حرفه یی.
13-بررسي واظهارنظر در زمینه ی نقشه جامع جغرافياي طرح‌ها و مشاغل منطقه يي و استاني.
14-بررسي و اظهارنظر در زمینه ی کارآفرینی ، افزايش كارآمدي و درآمدزايي طرح‌هاي اشتغال استان.
15-بررسي و اظهارنظر در زمینه ی توسعه طرح‌هاي اشتغال با رویکرد ترغیب و تشکیل شركت هاي سهامي و تعاوني ها ، امور و فعالیت های جمعي و سازمان يافته.
16-بررسی و اظهارنظر در زمینه ی راهکارهای تامین مسکن مددجویان و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های ایجادی از سوی دولت .
 

ج – تركيب اعضاء


1-قائم مقام استان – رييس كارگروه
2-معاون حمايت و سلامت خانواده
3-معاون اشتغال و خودكفايي
4-مديرتأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان
5-رييس اداره ي امور فرهنگي
6-رييس اداره ي امور وام
7-رييس اداره ي هماهنگي امور اجرايي و زكات
8-رييس اداره ي آمار و برنامه ريزي
9-كارشناس امور حقوقي و املاك
10-مدير شهرستان (1نفر)

 كارگروه تخصصي توسعه ي ارتباطات و تبليغات :


الف – معرفي


اين كارگروه متناظر استاني شوراي تخصصي توسعه ي ارتباطات و تبليغات در شوراي عالي و در ستاد مركزي مي باشد

ب- وظايف و مأموريت ها


1-بررسي و اظهارنظر در خصوص شیوه های جامع ، متنوع و روزآمد اطلاع رسانی و تبلیغات مبتنی بر فنآوری های نوین با رویکرد فرهنگ سازی ، اعتماد سازی و توسعه-ی
مشارکت ها .
2-بررسي واظهارنظر درخصوص راهکارهای مطلوب مدیریت محتوایی بانک اطلاعات خیرین و مؤسسات عام المنفعه استان .
3-بررسي و اظهارنظر در زمینه ي راهکارهای بهره گيري از ظرفيت ها وامكانات مردمي و تشكل هاي غيردولتي ، اصناف ، سازمان ها و مؤسسات عمومی استان.
4-بررسي و اظهارنظر درخصوص شيوه‌هاي ترويج فرهنگ و سنت هاي حسنه از قبيل : انفاق ، زکات ، احسان، تعاون، اكرام ايتام و.... استان .
5-بررسی و اظهارنظر درخصوص راهکارهای توسعه ی مشارکت های مردمی با رویکرد بهره گیری از تخصص ها کمک های فکری و اجرایی و تعامل موثر و اطلاع رسانی شفاف در این زمینه .
6-بررسی واظهارنظر درخصوص راهکارهای اجرایی راه اندازی و توسعه ی شبکه های ارتباطی و حمایتی مردمی و تعامل با خیریه ها و مجامع نیکوکاری و استفاده از پتانسیل های بالقوه ي جامعه و اشخاص حقیقی و حقوقی .
7-بررسی و اظهارنظر درخصوص برنامه هاي کنترلی و نظارتی موثر در زمینه های اطلاع رسانی ، تبلیغات و توسعه ی مشارکت ها .
8-بررسی واظهارنظردرخصوص راهکارهای تعامل موثربارسانه های جمعی استان ( دیداری ،شنیداری ، نوشتاري وشبكه هاي مجازي )

ج – تركيب اعضاء


1-معاون توسعه ي مشاركت هاي مردمي – رييس كارگروه
2-رييس اداره ي روابط عمومي و اطلاع رساني
3-كارشناس امور حقوقي و املاك
4-رييس اداره ي امور طرح هاي خودكفايي
5-رييس اداره ي امور حمايت هاي اجتماعي
6-رييس اداره ي خدمات و تداركات
7-رييس اداره ي امور مالي و ذيحسابي
8-كارشناس مشاوره و آموزش خانواده
9-كارشناس برنامه و بودجه
10-مدير شهرستان (1نفر)