کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

تعاملات برون مرزی

الف - معرفي
 اين شورا تعاملات و ارتباطات كميته ي امداد امام (ره) در حوزه ي بين المل و كشورهاي هدف را بر عهده داشته و پيش نويس سياست ها و تصميم سازيهاي اين حوزه را به صورت شورايي و تيمي در اختيار عالي ترين مرجع اجرايي دستگاه قرار مي دهد .
 
 ب – معرفي كارگروه هاي تخصصي
 
 الف)كارگروه تخصصي مشورتي مناطق و حوزه هاي هدف كميته ي امداد امام (ره)
 ب) كارگروه تخصصي مشاركت هاي بين المللي و ايرانيان خارج از كشور
 ج) كارگروه تخصصي دفاتر خارج از كشور كميته ي امداد امام (ره)
 د) كارگروه تخصصي حقوق بين الملل و مستندات بين المللي
 
  ج - وظايف و مأموريت ها
 
 1- بررسي و تعيين راهبردها و شيوه هاي تبيين و عملياتي نمودن ديپلماسي حمايت در راستای راهبردها و سیاست های حمایتی امداد امام (ره) هم سو با سیاست خارجی کشور.
 2- بررسي مباني ، راهبردها و شيوه هادر زمینه ی توسعه ي همكاري ها با ايرانيان خارج ازكشور، سازمان هاي غيردولتي، خيريه‌ها، انجمن‌ها، تشكل هاي عام‌المنفعه، مجامع بين‌المللي، دولت ها و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي خارج ازكشور.
 3- بررسي مباني ، راهبردها و شيوه هاي توسعه و ترويج فرهنگ احسان و نيكوكاري، همدردي عمومي و احترام به همنوع به‌ويژه گروه هاي محروم و نيازمند با اولویت کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و کشورهای کمتر توسعه یافته.
 4- بررسي مباني ، راهبردها و شيوه هاي طراحي و استقرار نظامات ارتباطي، اطلاع‌رساني، كنترلي و نظارتي مؤثر، شناسايي ظرفيت ها و فرصت هاي مناسب گسترش ارتباطات و مشاركت هاي بين‌المللي.
 5- بررسي و اظهارنظر در خصوص راهکارهای مطلوب مدیریت محتوایی بانك اطلاعات ايرانيان نيكوكار مقيم خارج از كشور، سازمان هاي غيردولتي، خيريه‌ها، انجمن‌ها و تشكل هاي عام‌المنفعه ي بين‌المللي.
 6- بررسي مباني ، راهبردها و شيوه هاي اعمال وحدت رويه و پرهيز از اقدامات پراكنده و ناهماهنگ ساير حوزه‌هاي امداد امام(ره) در ابعاد برنامه‌ريزي، سياست گذاري، تأمين منابع، روش هاي اجراي كار و نظارت و كنترل در عرصه ي فعاليت هاي خارج ازكشور.
 7- بررسي مباني ، راهبردها و شيوه هاي امداد آسيب ديدگان از حوادث در خارج از كشور.
 8- بررسي مباني،راهبردها وشيوه هاي بهره گيري ازتجارب والگوهاي موفق حمايتي ساير كشورها .
 9- بررسي مباني ، راهبردها و شيوه هاي ارايه ی الگوها، تجارب ودستاوردهاي موفق امدادي و حمايتي نهاد متبوع درکشورهای هدف و مجامع بين المللي .
 10- بررسي مباني ، راهبردها و شيوه هاي بومی سازی بسته های حمایتی با توجه به بافت اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشورهای مقصد.
 11- بررسي و اظهارنظر درخصوص شاخص‌ها ، ضوابط و مقررات ايجاد و توسعه ی فعالیت های دفاتر نمایندگی امداد امام (ره) درخارج ازكشور
 
 
 د – تركيب اعضاء
 1- معاون هماهنگي امور بين الملل
 2- مديرکل امور اجرايي دفاتر خارج از کشور
 3- مديرکل توسعه ي ارتباطات با ايرانيان و مجامع بين المللي
 4- مشاور سرپرستي(در امور بين الملل)
 5- نماينده ي مركز برنامه ريزي و فنآوري اطلاعات(دستيارمركز)
 6- نماينده ي حوزه ي اداری و مالی (معاون مديرکل امور مالي و ذي حسابي)
 7- نماينده ي حوزه ي امورفرهنگي (مديرکل امورتربيتي و جوانان)
 8- نماينده ي حوزه ي حمايت وسلامت خانواده (مديرکل بهداشت،درمان واموربيمه)
 9- نماينده ي حوزه ي اشتغال وخودکفايي (مديرکل طرح هاي اقتصادي و خودکفايي)
 10- نماينده ي حوزه ي توسعه ي مشارکت هاي مردمي( مديرکل هماهنگي شبکه هاي مردمي ومؤسسات عام المنفعه )
 11- مديرکل امداد استان اصفهان.
 12- مديرکل امداد استان مركزي.
 13- متخصص روابط بين الملل
 14- متخصص حقوق بين الملل