کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

سلامت و توانمندسازی

الف – معرفي

اين شورا متشكل از حوزه هاي امور اصلي امداد در بخش توانمند سازي ، حمايت خانواده ، امور فرهنگي و ساير بخش هاي مرتبط مي باشد كه وظيفه ي تدوين پيش نويس سياست هاي كميته ي امداد امام (ره) در امور حمايت و سلامت خانواده ، امور فرهنگي خانواده هاي تحت پوشش ، امور تأمين مسكن ، امور اشتغال و توانمند سازي جامعه ي هدف را بر عهده دارد


ب –كارگروه هاي تخصصي

الف)كارگروه تخصصي حمايت،سلامت و مسكن
ب) كارگروه تخصصي اشتغال و خودكفايي
ج) كارگروه تخصصي فرهنگي


ج – وظايف و مأموريت ها

1- بررسي و اظهارنظر درخصوص طبقه‌بندي نيازهاي حمايتي مددجويان وتعيين حدود و شمول خدمات حمايتي امداد امام(ره) با رويکرد توانمندسازی و تقویت عزت وکرامت خانواده .
2- بررسي و اظهارنظر در زمینه ی نظام جامع سلامت مددجویان ( اقدامات پیشگیرانه ، خدمات بهداشتی ، امنيت تغذيه ، بیمه ي خدمات درمانی و .... ).
3- بررسي واظهارنظر درزمینه ي روش هاي شناسايي نيازمندان، تعيين شاخص های فقر و راهکارهای مطلوب مدیریت محتوایی بانک اطلاعات نيازمندان مطابق با نظام شناسايي و پذيرش .
4- بررسی واظهارنظر درخصوص راهکارهای توسعه ي بیمه يي درکلیه ی زمینه ها اعم از : بیمه ی طرح های اشتغال ، بیمه ي مددجویان وسایر بیمه ها به منظور ایجاد آسایش خاطر.
5- بررسي و اظهارنظر در زمینه ی روش های معاضدت‌حقوقي و قضايي به نيازمندان .
6- بررسي واظهارنظر درزمینه ی امداد به آسيب‌ديدگان از حوادث طبيعي و غيرطبيعي .
7- بررسي واظهارنظر در زمینه ی طرح مهندسی فرهنگی کمیته ي امداد امام (ره) هم سو با مهندسی فرهنگی کشور.
8- بررسي واظهارنظر در زمینه ی آموزش هاي عمومي خانواده ، حمايت‌هاي آموزشي دانش ‌آموزان ودانشجويان.
9- بررسي و اظهارنظر در زمینه ی نظام خدمات فرهنگي، تربيتي و مشاوره یی (توسعه و بهبود خدمات مددكاري و مشاوره ، راهنمایی و آموزش هاي قبل از ازدواج جوانان و مهارت هاي زندگي ) به خانواده های تحت حمایت .
10- بررسي واظهارنظر در زمینه ی تقويت روحيه ي مناعت طبع، ارتقای عزت نفس ، ترويج روحيه ي كار وتلاش در بين مددجويان تحت حمایت و ارایه ي راهكارهاي عملياتي به منظور تحكيم بنيان خانواده وكرامت انساني نيازمندان.
11- بررسي و اظهارنظر در زمینه ی نقشه جامع جغرافيايي طرح‌ها و مشاغل متنوع.
12- بررسی و تحلیل فرصت های ناشی از اعمال سیاست های دولت در زمینه ي ایجاد اشتغال و بهره گیری از آن در جهت هدایت اعتبارات به سمت توانمندسازی خانواده های تحت حمایت .
13- بررسي و تأیيد فرآيندهای توانمند سازي مددجويان مستعد باجهت گیری اشتغال و آموزش های فني و حرفه یی.
14- بررسي و اظهارنظر در زمینه ی کارآفرینی ، افزايش كارآمدي و درآمدزايي طرح‌هاي اشتغال.
15- بررسي و اظهارنظر در زمینه ی توسعه ي طرح‌هاي اشتغال زا با رویکرد ترغیب و تشکیل شركت هاي سهامي و-تعاوني ها ، امور و فعالیت های جمعي و سازمان يافته.
16- بررسی و اظهارنظر در زمینه ی راهکارهای تأمین مسکن مددجویان و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های ایجادی از سوی دولت .


د – تركيب اعضاء

1. قائم مقام سرپرستي
2. معاون امور فرهنگي
3. معاون حمايت وسلامت خانواده
4. معاون اشتغال وخودکفايي
5. مديركل تأمين مسکن و امور مهندسي ساختمان
6. مشاور سرپرستي
7. مديرتعامل با ايرانيان (نماينده ي حوزه ي هماهنگي امور بين الملل)
8. معاون مديرکل انفاقات وصدقات و امور اجرايي (نماينده ي حوزه ي توسعه ي مشارکتهاي مردمي)
9. مديرکل امور اجرايي وام (نماينده ي حوزه ي اداري و مالي)
10. مديرکل امور حقوقي و املاك (نماينده ي حوزه ي حقوقي و امور مجلس )
11. مشاور مركز برنامه ريزي و فناوري اطلاعات(نماينده ي مركز برنامه ريزي و فناوري اطلاعات)
12. مديرکل امداد امام(ره) استان فارس
13. مديرکل امداد امام(ره) استان تهران
14. مديرکل امداد امام(ره) استان خراسان رضوي
15. متخصص علوم اجتماعي(روان شناسي و مشاوره)
16. متخصص امور بيمه