کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

توسعه‌ی ارتباطات و تبلیغات

الف – معرفي
اين شورا متشكل از متوليان امور ارتباطات و اطلاع رساني ، مشاركت هاي مردمي و ساير حوزه هاي مرتبط مي باشند كه تدوين پيش نويس سياست هاي كميته ي امداد امام (ره) در امور اطلاع رساني ، تبليغات و توسعه ي مشاركت هاي مردمي و ترويج سنت هاي حسنه ي اسلامي و استقرار برنامه هاي تحولي در زمينه ي ايجاد شبكه هاي ارتباطي و حمايتي مردمي را تمشيت مي نمايد .


ب – معرفي كارگروه هاي تخصصي
الف)كارگروه تخصصي ارتباطات و تعاملات
ب) كارگروه تخصصي سنجش و ارزيابي عملكرد فعاليت ها
ج) كارگروه تخصصي فرهنگ سازي و تبليغات

ج – وظايف و مأموريت ها
1- بررسي و اظهارنظر در خصوص شیوه های جامع ، متنوع و روزآمد اطلاع رسانی و تبلیغات مبتنی بر فنآوری های نوین بارویکرد فرهنگ سازی، اعتماد سازی و توسعه ی مشارکت ها .
2- بررسي واظهارنظر درخصوص راهکارهای مطلوب مدیریت محتوایی بانک اطلاعات خیرین و مؤسسات عام المنفعه .
3- بررسي و اظهارنظر در زمینه ي راهکارهای بهره گيري از ظرفيت ها وامكانات مردمي و تشكل هاي غيردولتي ، اصناف ، سازمان ها و مؤسسات عمومی.
4- بررسي و اظهارنظر درخصوص شيوه‌هاي ترويج فرهنگ و سنت هاي حسنه از قبيل : انفاق ، زکات ، احسان، تعاون، اكرام ايتام و....
5- بررسی و اظهارنظر درخصوص راهکارهای توسعه ی مشارکت های مردمی با رویکرد بهره گیری از تخصص ها وکمک های فکری و اجرایی و تعامل موثر و اطلاع رسانی شفاف در این زمینه .
6- بررسی واظهارنظر درخصوص راهکارهای اجرایی راه اندازی و توسعه ی شبکه های ارتباطی وحمایتی مردمی وتعامل با خیریه ها ومجامع نیکوکاری واستفاده ازپتانسیل های بالقوه ي جامعه و اشخاص حقیقی و حقوقی .
7- بررسی و اظهارنظر درخصوص نحوه ي استقرار نظامات کنترلی و نظارتی موثر در زمینه های اطلاع رسانی ، تبلیغات و توسعه ی مشارکت ها .
8- بررسی و اظهارنظر در خصوص راهکارهای تعامل موثر با رسانه های جمعی(دیداری ،شنیداری ، نوشتاري وشبكه هاي مجازي )
9- بررسي و اظهارنظر در خصوص سياست گذاري و نحوه ي مديريت انتشارات امداد .


د – تركيب اعضاء
1- معاون توسعه ي مشاركت هاي مردمي
2- مديرکل انفاقات وصدقات وامور اجرايی مشارکت ها
3- دبير ستاد احياي زکات
4- مديرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی
5- مشاور سرپرستي(در امور ارتباطات و تبليغات)
6- نماينده حوزه ي سرپرستي (مديرکل دفتر سرپرستي)
7- نماينده ي حوزه ي حمايت وسلامت خانواده (مديرکل تحقيقات،پذيرش وخدمات مددکاري)
8- نماينده ي حوزه ي اداری و مالی (مديرکل خدمات و تدارکات)
9- نماينده ي حوزه ي امورفرهنگي (مديرکل مشاوره و آموزش خانواده)
10- نماينده ي حوزه ي هماهنگي امور بين الملل (مدير امور مجامع وارتباطات منطقه يي)
11- نماينده ي مركز برنامه ريزي و فنآوري اطلاعات (مديرآمار و برنامه ريزي)
12- نماينده ي حوزه ي اشتغال و خودكفايي (مشاور معاونت اشتغال و خودکفايي)
13- مديرکل امداد استان چهارمحال و بختياري .
14- متخصص علوم ارتباطات
15- متخصص علوم اسلامی