1 نسیم اساکره- کارگاه معرق

مستند- از خدا برکت- اشتغالزایی- نسیم اساکره- کارگاه معرق
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
دریافت (30.26 MB)

2 اشتغالزایی- عرقیات و ترشیحات خانگی- پورعباس

مستند- از خدا برکت- اشتغالزایی- عرقیات و ترشیحات خانگی-…
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
دریافت (33.18 MB)

3 اشتغالزایی- زهرا خانجانی- تولیدی پوشاک

مستند- از خدا برکت- اشتغالزایی- زهرا خانجانی- تولیدی پوشاک
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
دریافت (25.23 MB)

4 دفتر فنی- حسن معامله گر

مستند- از خدا برکت- اشتغالزایی- دفتر فنی- حسن معامله گر
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
دریافت (29.81 MB)

5 کارگاه تولیدی پوشاک- لیلا سازگار

مستند- از خدا برکت- اشتغالزایی- کارگاه تولیدی پوشاک- لیلا…
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
دریافت (46.2 MB)

6 صنایع دستی- علی شهی زاده

مستند- از خدا برکت- اشتغالزایی- صنایع دستی- علی شهی زاده
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
دریافت (61.21 MB)

7 کارگاه روغن گیری- سمیه محمدی

مستند- از خدا برکت- اشتغالزایی- کارگاه روغن گیری- سمیه…
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
دریافت (24.62 MB)

8 اکرام سادات علوی

مستند- از خدا برکت- حامی ایتام- اکرام سادات علوی
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
دریافت (48.48 MB)

9 از خدا برکت- حامی ایتام- اکرام سادات علوی

کمیته امداد- مستند- از خدا برکت- حامی ایتام- اکرام سادات…
تاریخ تولید: تابستان ۹۷
دریافت (48.48 MB)