شرح بیانیه سطح خدمت
"ترویج فرهنگ خیر واحسان"
1)    مقدمه: 
    ترویج سنت های حسنه اسلامی را می توان جایگاهی برای سازماندهی ارزش های اعتقادی و تعمیق آن در بینش افراد جامعه دانست و ترویج فرهنگ خیر و احسان نیز تلاشی است برای نشر فرهنگ احسان و تحقق عملی اهداف و دستورات دینی ، باورهای فرهنگی در خصوص تکافل اجتماعی، همبستگی و انسجام اجتماعی  و دغدغه نسبت به مسائل همنوع که نهایتا توسعه ساختارهای داوطلبانه و مردم نهاد در عرصه نیکوکاری و مشارکت آحاد جامعه را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس این نهاد در چارچوب ظرفیت های اساسنامه و سایر اسناد راهبردی نسبت به تدوین و اجرای برنامه های معطوف به ترویج سنت های حسنه اسلامی با بهره گیری از ظرفیت های مردمی، معتمدین محلی، گروه های مرجع، امناء محلات و مساجد، مراکز نیکوکاری و سایر تشکل های مردمی اقدام می نماید.

2)    اهداف شرح بیانیه : 
1-معرفی خدمت  در سامانه های اینترنتی مرتبط(امداد هوشمند-شبکه های مردمی-اکرام) 
2-تسهیل ارتباط جامعه هدف نیکوکار برای فعالیت در عرصه خیر و احسان با استفاده از درگاه های  متنوع.
3-اطلاع رسانی و پاسخگوئی مستمر و به روز به جامعه هدف نیکوکاران به منظور تقویت اعتماد عمومی و شفافیت عملکردی از طریق روش های کارآمد دیداری وشنیداری .
4-نشر محتواهای متناسب با ترویج خیر و احسان بین اقشار محتلف جامعه.

تعریف خدمت :
کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت تقویت و توسعه فرهنگ خیر و احسان در سطح کشور، با بهره گیری از مبانی دینی و فرهنگ غنی اسلامی در موضوع نیکوکاری، نسبت به تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی با تمرکز بر ظرفیت های مردمی و جذب نیکوکاران مرتبط با این ظرفیت ها، زمینه های تحقق رویکرد مردمی در خدمت رسانی و تقویت ضریب پوشش خدمات خیر و احسان را فراهم می نماید.
3)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
تعامل با جامعه هدف نیکوکاران و خیرین عموما بر اساس دو رویکرد کلی مراجعه امداد به نیکوکاران و مراجعه نیکوکاران به امداد به اشکال مختلف حضوری و غیر حضوری ، در مناسبت های ملی مذهبی، یا غیر آن صورت می گیرد. 
نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
گزارش عملکرد در حوزه ترویج فرهنگ خیر و احسان در بازه های زمانی فصلی و سالانه از سامانه ی ذیربط قابل دریافت می باشد. به علاوه این نهاد با چاپ و نشر سالنامه های آماری نسبت به آگاه سازی جامعه هدف عمومی و اختصاصی اقدام می نماید.
4)    اهداف اجرای خدمت : 
1-عمل به شعائر دینی و تعالیم اخلاقی در رسیدگی به امور نیازمندان و هم نوعان.
2-جذب حداکثری نیکوکاران در قالب برنامه های مشارکتی و حمایتی و توسعه ضریب نفوذ خدمات به جامع هدف نیازمندان.
3-تقویت تکافل اجتماعی و انسجام ملی.
5)    مسئولیت‏ ها:
کمیته امداد امام خمینی(ره) به استناد بندهای 10 ، 11 و 12 اساسنامه خود، مسئولیت دارد تا در راستای ترویج فرهنگ خیر و احسان برنامه های متنوع مشارکتی را مصوب و عملیاتی نماید.
6)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
الف-تعهدات خدمت‏گیرنده:
•    صحت مشخصات اعلامی در زمان ثبت نام به عنوان ذینفعان برنامه های مشارکتی و ترویجی.
•    ایفای تعهدات ریالی و غیر ریالی مستمر یا موردی.
•    سایر تعهدات در چارچوب تفاهم نامه (در صورت وجود)
ب-تعهدات دستگاه اجرایی:
•    افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه و ارائه خدمات بانکی در صورت نیاز.
•    فراهم نمودن توجیهات عمومی و تخصصی مورد نیاز.
•    تسهیل روندهای جذب مشارکت مردمی از طریق ابزارها و روش های نوین.
•    ارائه گزارش عملکرد به ذی نفعان.
•    سایر تعهدات در چارچوب تفاهم نامه (در صورت وجود)
7)    فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. (در صورت وجود)
حل و فصل تناقضات محتمل در مرحله اول در سطح مدیریت های شهرستانی و استانی ، در سطح دوم توسط حوزه معاونت توسعه مشارکت های مردمی و نهایتا توسط اداره کل نظارت و بازرسی قابل رفع و رجوع خواهد بود.
8)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
تمامی خدمات و زیرخدمات موضوع برنامه های خیر و احسان در کمیته امداد بدون هزینه و رایگان به عموم مردم قابل ارائه می باشد.
11)دوره عملکرد: 
•    این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [  30 /  12/ 1401  ] و تحت امضای [معاون توسعه مشارکت های مردمی]، اعتبار دارد. 
9)    خاتمه شرح بیانیه: به استناد مبانی دینی و انسانی، ترویج فرهنگ خیر و احسان محدود به زمان و مکان نبوده وهیچ خاتمه ی برای خدمت مزبور متصور  نمی باشد.
 

آخرین به روزرسانی: 1402/02/22 - 19:04