شرح بیانیه سطح خدمت
"ارتقاء شاخص های بهداشتی و پیشگیرانه ( غربالگری و ... )  شناسه زیر خدمت 19012710101"
1)    مقدمه: 
برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی و پیشگیرانه به جهت بالا بردن سطح سلامت و اقدامات پیشگیری قبل از درمان برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد انجام میپذیرد
2)    اهداف شرح بیانیه : 
ارتقاء و افزایش سطح سلامت مددجویان 
افزایش سطح دانش سلامتی برای مددجویان به روش آموزش
اقدامات پیشگیرانه از ابتلاء به انواع بیماری های واگیر و غیرواگیر 
ارجحیت پیشگیری بر درمان بیماری ها
3)    تعریف خدمت :
کمیته امداد امام ( ره ) بر اساس اساسنامه ابلاغ شده و با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( دفتر مدیریت های بیماری های واگیر و غیرواگیر ) و دانشگاه های علوم پزشکی تابعه اقدام به افزایش سطح سلامت مددجویان تحت پوشش با ریز فعالیت هایی همچون آموزش سلامت – غربالگری انواع بیماری های واگیر و غیرواگیر-طرح بهداشت دهان ودندان با اولویت کودکان 6 تا 12 سال و ..... نموده است 
4)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
به روش شناسایی افراد دارای ریسک بالا و در معرض خطر براساس اطلاعات موجود در سامانه های امداد و معرفی به مراکز تشخیصی جهت انجام معاینات بالینی مینماید و به ذینفعان در این خصوص الاع رسانی مینماید و پس از اعلام نتایج نسبت به پیگیری و ادامه درمان بیماری اقدام مینماید.
5)    نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
نتایج حاصله از اقدامات پیشگیرانه به جهت تکمیل فرآیند درمان فرد مبتلا به بیماری اطلاع رسانی می گردد 
6)    اهداف اجرای خدمت : 
•    ارتقاء و افزایش سطح سلامت مددجویان 
•    افزایش سطح دانش سلامتی برای مددجویان به روش آموزش
•    اقدامات پیشگیرانه از ابتلاء به انواع بیماری های واگیر و غیرواگیر 
•    ارجحیت پیشگیری بر درمان بیماری ها

7)    مسئولیت‏ ها:
•    تخصیص و واریز اعتبارات سالیانه توسط سازمان برنامه و بودجه به کمیته امداد
•    ارسال پروپوزال های استان یبه ستاد مرکز با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی استان
•    تایید و یا عدم تایید پروپوزال ارسال شده استان توسط ستاد مرکز جهت تامین و واریز اعتبارات مربوطه
•    نظارت برنحوه عملکرد استان توسط ستاد مرکز
•    جمع بندی و ارایه گزارش به مسئولین و مدیران ارشد
8)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
حضور به موقع مددجویان در مراکز تشخیصی معرفی شده و انجام معاینات مربوطه بر اساس قراردادهای منعقده با مرکز تشخیصی درمانی 
9)    فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. (در صورت وجود)
در صورت عدم حضور در مراکز تعیین شدهتوسط مددجو امکان انجام اقدامات میسور نمی باشد
10)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه به حساب امداد واریز میگردد و پس از واریز به حساب استان می بایست تا پایان سال هزینه گردد.
11)    دوره عملکرد: 
دوره عملکرد بصورت سالیانه و در طی یک سال انجام میشود
12)    خاتمه شرح بیانیه: 
 

آخرین به روزرسانی: 1402/02/22 - 18:46