نکات قابل توجه :
  • شکایت باید متضمن هویت کامل، نشانی، کد ملی، همراه با دلایل باشد.
  • در صورتی که شکایت خود را قبلا به این حوزه ارسال و پاسخ دریافت نموده اید، لطفا از ارسال مجدد شکایت یا گزارش خودداری نماید.
  • به شکایت هایی که دارای اطلاعات ناقص یا نادرست بوده یا مشخصات شاکی ناقص باشد رسیدگی نخواهد شد.
  • تکمیل اطلاعات برای فیلدهای ستاره دار اجباری می باشد.