اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی

کد :
63705
آخرین به روزرسانی :
16 بهمن 1402 - 09:56
دسته بندی
سامانه شفافیت

 

کد زیر خدمت عنو ان ریز خدمت سال 1400 سال 1401 سال 1402
درخواست تولید / انجام تحویل پشتیبانی درخواست تولید / انجام تحویل پشتیبانی درخواست تولید / انجام تحویل پشتیبانی
19072717000 درخواست حقوقی مددجویان   -    -    -    -    -    -    -    -                      912                        29                 29                 29
13012712100 درخواست عمومی اشتغال            279,558               149,128            149,128              149,128           1,009,484                998,155             334,039           334,039              704,587               334,981        225,427        225,427
19012710100 پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان مددجویان                2,807                   1,092                   850                     850              790,012                663,268             619,526           619,526              895,240               694,527        482,454        482,454
19042705000 کمک به ازدواج مددجویان              46,703                 44,704              41,541                41,541              124,180                113,053               94,630             94,630                74,157                 65,727          25,809          25,809
19062704100 کمک به تعمیر مسکن              47,261                 43,887                   140                     140                85,670                  42,529               30,954             30,954                59,987                 17,315          10,898          10,898
19062704101 کمک به احداث فضای جانبی              35,172                 31,704                   116                     116                60,635                  38,776               23,009             23,009                45,159                 17,328          12,370          12,370
19062704101 کمک به احداث مسکن              31,013                 23,871                6,273                  6,273                41,309                  22,550               15,812             15,812                30,320                 13,870            5,614            5,614
19062704102 اجاره و ودیعه مسکن                1,305                      742                   455                     455              218,741                151,725             120,522           120,522              243,299               221,095        113,713        113,713
19062704103 کمک به خرید مسکن                1,262                   1,108                1,108                  1,108                  3,007                    1,498                 1,104               1,104                  2,679                      944               663               663
19062704104 ثبت اشتراک         1,450,663            1,423,663         1,423,663           1,423,663           1,504,109             1,492,847          1,492,847        1,492,847              699,959               688,312        688,312        688,312
19072703101 انتقال سربازی   -    -    -    -                   4,785                    4,591                 4,591               4,591                  6,547                   6,307            6,307            6,307
19072703101 معافیت سربازی   -    -    -    -                   6,444                    5,710                 5,710               5,710                  4,846                   3,618            3,618            3,618
19072707100 کمک هزینه بدهی   -    -    -    -                   8,013                    2,733                    115                  115                  9,430                   4,110               477               477
19072707101 تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان              84,538                 84,447              53,808                53,808              341,936                312,216             159,328           159,328              459,517               395,092          81,724          81,724
19072707101 تعمیر لوازم ضروری زندگی مددجویان   -    -      -                   4,414                    3,734                 2,284               2,284                20,660                 17,152            5,846            5,846
19072708101 استعدادهای برتر ونخبه   -    -    -    -                        17                         15                      15                    15                23,455                 20,437          20,437          20,437
19072708101 کمک هزینه تحصیلی              48,692                 30,527                9,022                  9,022              569,406                525,136             428,483           428,483              283,993               247,133        131,823        131,823
دسته بندی
سامانه شفافیت
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)